Hotărârea nr. 396/2009

Hotărârea 396/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (modificată prin Hotărârile nr. 91 şi 121/2009, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (modificată prin Hotărârile nr. 91 și 121/2009, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (modificată prin Hotărârile nr. 91 și 121/2009. organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 173.959 din 1.09.2009 al Serviciului Relații cu consiliul prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (modificată prin Hotărârea nr. 91/2009, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), în sensul modificării componentei Comisiei ii;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 243/2008, astfel cum a fost modificat prin art. III din Hotărârea nr. 91/2009 și art. I din Hotărârea nr. 121/2009. în sensul înlocuirii domnului consilier local, din partea P.D.-L., Mircea Cosmin Petric, membru în Comisia pentru administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț, cu domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local din partea P.D.-L. și în locul domnului Florin-Valentin Gliga, în Comisia pentru fonduri europene, relații externe, turism, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară, este ales domnul Niculae Nistor, consilier supleant din partea P.D.-L.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul.

Nr. 396 din 8 septembrie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)