Hotărârea nr. 394/2009

Hotărârea 394/2009 - Aprobarea proiectului „Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice la centralele termice de cvartal din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HORĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energici termice pentru încălzire și apă caldă de consum cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice la centralele termice de cvartal din municipiul Cluj Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotararc privind aprobarea proiectului “înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice Ia centralele termice de cvartal din municipiul Cluj Napoca” pentru atragerea de fonduri nerambursabile din programul înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158874 din 06.08.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea proiectului "înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice la centralele termice de cvartal din municipiul Cluj Napoca”

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂREȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul "înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice Ia centralele termice de cvartal din municipiul Cluj Napoca” pentru atragerea de fonduri ncrambursabilc din programul înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 6.457.173,24 lei, din care 3.874.303,94 lei reprezintă suma solicitată și 2.582.869,30 lei reprezintă co-finanțarea. Proiectul va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, pentru programul înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energic eoliană ori alte sisteme care conduc îa uulruuatăția ea calității acrului, apei ș> solului.

Art.3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte d^Ședință, v K

Jr. CsorpaJIotond_>^'T3 / *

Contrasemnează:


Nr. 394 din 11 august 2009

(Hotarărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


-v V

I. 1 V