Hotărârea nr. 392/2009

Hotărârea 392/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reconversia funcţională a imobilului din str. Cojocnei nr. 97”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Reconversie funcțională a imobilului din str. Cojocnei”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconversie funcțională a imobilului din str. Cojocnei" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158896/445/06.08.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconversie funcțională a imobilului din str. Cojocnei"”,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art. I - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconversie funcționala a imobilului din str. Cojocnei", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Jr. Csoma Botondlicipiului,

ărmure


Nr. 392 din 11 august 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi )

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.392/2009

CARACTERIS TICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEI INICO-ECONOMIC'I AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Reconversie funcțională a imobilului din str. Cojocnei*

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT : str. Cojocnei, nr. 97, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, în prețuri august 2009 este:         4.101.280 LEI ( fara T.V.A.)

Din care C+M            3.155.400 LEI (fara TVA)

CU PROIECT - VARIANTA 1: realizarea a 36 apartamente cu o cameră și dependințe, cu funcționalitate optimă.

Regim de înălțime propus: S(parțial)+P+4E+Mansardă

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F

  • •  Coeficientul seismic : Ks=0,08

  • •  Clasa de importanță: C

  • •   Durata de realizare a investiției: 10 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-cconomici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.