Hotărârea nr. 391/2009

Hotărârea 391/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reconversia funcţională a imobilului din str. Taberei nr. 4”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T ĂRÂR E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

"Reconversie funcțională a imobilului din str. Taberei?

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconversie funcțională a imobilului din str. Taberei" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158908/445/06.08.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconversie funcțională a imobilului din str. Taberei"’,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”/feco«veme funcțională a imobilului din str. Taberei", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 391 din 11 august 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAl’OCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 391/2009

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Reconversie funcțională a imobilului din str. Taberei"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Taberei, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, în prețuri august 2009 este:       3.522.580 LEI ( fara T.V.A.)

Din care C+M           2.703.500 LEI (fara TVA)

Vor fi realizate 30 apartamente cu o cameră și dependințe, cu funcționalitate optimă. Fiecare nivel cuprinde câte 5-6 camere cu suprafețe utile cuprinse între 37,21 mp și 41,90 mp.

Regim de înălțime propus: S(parțial)+P+4E+Mansardă

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F

  • •  Coeficientul seismic : Ks=0,08

  • •  Clasa de importanță: C

  • •   Durata de realizare a investiției: 10 luni

  • •   Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.