Hotărârea nr. 39/2009

Hotărârea 39/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., ansamblu locuinţe colective de lux, adaptate la teren în pantă, str. Rahovei – str. Vântului; beneficiară: SC REAL DEVELOPMENT SRL.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu locuințe colective de lux, adaptate la teren în pantă str. Rahovei - str. Vântului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu locuințe colective de lux, adaptate la teren în pantă - str. Rahovei - str. Vântului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56613 din 30.12.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu locuințe colective de lux, adaptate la teren în pantă - str. Rahovei -str. Vântului, beneficiară: S.C. Real Development S.R.L.;

Având în vedere avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56613/9072 din 19.07.2007 și din 10.09.2007 și nr. 115657/100151 din 17.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu -ansamblu locuințe colective de lux, adaptate la teren în pantă - str. Rahovei - str. Vântului, beneficiară: S.C. Real Development S.R.L.

Prin P.U.Z. se reglementează circulațiile între str. Tăietura Turcului - str. Tufei spre str. Rahovei, precum și prelungirea accesului dinspre str. Vântului.

Se stabilesc zonele funcționale:

UTR = CM3 - zona mixtă cu max P+3E, P.O.T. max.= 35%, C.U.T. max.= 1,8 UTR = L3a - locuințe individuale, P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 1,8 UTR = CMA - zona mixtă cu locuințe de lux și dotări, P.O.T. max. = 35%,

C.U.T. max. = 1,8 (ce modifică U.T.R. L3a din P.U.Z. anterior aprobat cu Hotărârea nr. 603/2005)

UTR = V7 - păduri și plantații de protecție a versanților (se menține cf. PUZ aprobat)

UTR = CC - căi de circulație publice

în zona UTR = CMA prin P.U.D. se reglementază amplasarea pe teren a construcțiilor respectând normele de distanță de 5,0 m. de la stradă, H clădire între construcții și H/2 până la limitele laterale ale parcelei. înălțimea va fi de la D+P+2E+etaj 3 retras la D+P+4E+etaj 5 retras. P.O.T. = 35 %. C.U.T. propus = 1,8, cf. P.U.Z.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56613/9072 din 19.07.2007 și din 10.09.2007 și nr. 115657/100151 din 17.07.2008.

Art. 2. -

Solicitarea eliberării autorizațiilor de construire a obiectivelor propuse se va face după realizarea drumurilor propuse în P.U.Z. în baza autorizațiilor de construire necesare.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 39 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)