Hotărârea nr. 383/2009

Hotărârea 383/2009 - Încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158084 din 05.08.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 59060 din 28.03.2008, raportat la prevederile cap. VII, art. 16, pct. 16.C.2. din contract, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15, în suprafață de 31 mp., beneficiară Marchiș Dana Mihaela.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciui juridic-contencios.


Nr. 383 din 11 august 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)