Hotărârea nr. 382/2009

Hotărârea 382/2009 - Transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – C.N.I. SA a terenului în suprafaţă de 12.200 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn. (fostă Aleea Tineretului) pe durata construirii obiectivului „bazine de înot”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 12.200 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn. (fostă Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului “Bazine de înot”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 12.200 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn. (fostă Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului “Bazine de înot” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brândușa Alina Chiorean, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob Pântea, Teofil Claudiu Peter, Mircea Cosmin Petric, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 157533/45/04.08.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 12.200 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn. (fostă Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului “Bazine de înot”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, 39 al. 1, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12.200 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn. (fostă Aleea Tineretului), nr. topo 15557/3/3/1/2, identificat potrivit planului de situație (anexa 1) și a Cărții Funciare nr. 3912 (anexa 2), anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și se transmite în folosință gratuită către SC Compania Națională de Investiții - CNI SA, pe toată durata construirii obiectivului “Bazine de înot”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC Compania Națională de Investiții - CNI SA.

Art.4. Se revocă Hotărârea nr. 304/2009.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 382 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa 1 Ia Hotărârea nr. 382/2009

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propuneiea de dezlipire Scara 1:2000


Tabel de mișcate oarcelaia pentru uezttpire mtooii


Situația viitoare

251449


15557

/3A3/1

(in adm. consiliului Local 40000mp)


Executant COLTAN DAN MIH^J

Data: 03.08. 2009               A

Semnătură si stampila


Categoria de folosința


Descriere imobil


Cc
TerenData

Semnătură si stampila BCPI


Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

40000

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

251449

UAT |     CLUJ NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 382/2009
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 251449

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3912 ) TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Al

Top: 15557/ 3/ 3/ 1

674820

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 251449

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3912 )

1518/ 24.11.1945

Act dispoziție, 19, 04.04.1945, emis de Publicata in MO, dispoziție 19 din L. 260 pub. cu nr. 78.04.04.1945 in MO

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota inițiala 1/1, cota actuala 1/1

Al______________1

(provenita din conversia CF 3912) vezi notarea de sub B4

1 STATUL ROMAN in folosința Corpului VI Armata , ca terenuri pentru exerciții militare

3434/ 04.03.2002

Act act, 513.2001, acțiune civila nr. 513.2001

2

se noteaza acțiunea civila nr. 513/2001 inregistrata Ia Tribunalul Cluj de reclamantul UBB referitor la imobilul cu nr top 15557/3/3

Al              1

(provenita din conversia CF 3912)

21169/ 30.03.2007

Act act, 17822, 22.11.2004, emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA

*

3

se noteaza.acțiunea civila inregistrata la Judecătoria Cluj CU NR. 17822/22.11.2004 de către reclamantul BflNYAI FRANCISC împotriva paratiior BOROS CAROL , BUDAI ROTALIA , ARMATA IV TRANSILVANIA , CONSILIUL LOCAL CLUJ si alții, pentru intabularea dreptului de proprietate

Al|

(provenita din conversia CF 3912)

52825/ 28.05.2009

Act ordin, 328, 16.03.1962, emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE RPR

4

se noteaza trecerea in administrare a terenului de 4 ha din intreg terenul de sub A+l in favoarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ din proprietatea STATULUI ROMAN

Al__________L___________

(provenita din conversia CF 3912)

CARTE FUNCIARA NR. 251449

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3912 ) PARCELE

SMMite

'r V r-*

1

altele

-

674820

teren

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful,de 100 RON, chitanța nr. 30802/06-08-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272, /

/

Asistent - registrator,

MARIA MO.LDOVAN

C. Partea III. (Foaie de sarcini)