Hotărârea nr. 381/2009

Hotărârea 381/2009 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 157536/45/04.08.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str Al. Vaida Voevod fn, înscris în CF nr. 3912 Cluj, cu nr. topo. 15557/3/3/1, în suprafață totală de 67 ha., 4.820 mp., intabulat în favoarea Statului Român (63 ha. și 4.820 mp. în folosința Corpului IV Armată Cluj și 4 ha. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel:

parcela cu nr. topo nou 15557/3/3/1/1, în suprafață de 63 ha și 4.820 mp, care se va reînscrie în CF 3912 Cluj, în favoarea Statului Român, în folosința Corpului IV Armată Cluj;

parcela cu nr. topo nou 15557/3/3/1/2, în suprafață de 12.200 mp, “teren în str. Al. Vaida Voevod fn”, care se va înscrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local;

- parcela cu nr. topo nou 15557/3/3/1/3, în suprafață de 27.800 mp, care se va înscrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local.

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn, întocmită de expert topograf autorizat Colțan Dan Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se revocă Hotărârea nr. 327/2009.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


icipiului,Nr. 381 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 381/2009


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA COLTAN DAN MIHAI CERTIFICAT DE AUTORIZARE ANCPI

AUTORIZAȚIA NR. 107 CJ

Tel. 0744/889434 sau 0740761186

FISA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație tehnică topografică privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod f.n.

BENEFICIAR

MUNICIPIULUI CLUJ_NAPOCA

AMPLASAMENT:

Intravilan Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod f. n., jud. Cluj.

EXECUTANT:

P.F.A. COLTAN DAN MIHAI

DATA EXECUTĂRII:

AUGUST 2009


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : Documentație tehnică topografică privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, f.n. , având numărul 180/2009 în Registrul de evidenta a lucrărilor.

 • 2. Beneficiarul lucrării :

Municipiul Cluj-Napoca

 • 3. Executantul lucrării : Coltan Dan Mihai, autorizație ANCPI 107.

4.Obiectul lucrării : Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, f. n., jud. Cluj

5.Scopul lucrării : Dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod; f.n.

6.Amplasamentul corpului de proprietate : Corpul de proprietate este amplasat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, f. n.,jud. Cluj.

7. Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în Cf 251449 Cluj, topo 15557/3/3/1, S= 67 ha 4820 mp din care 40000mp, înscris în administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca.. Terenul este delimitat parțial cu gard

Conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Cluj Napoca nr. ............................, din suprafața de 40000mp se va dezlipi o suprafața de 12200 mp si 27800mp, in favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj -Napoca .

8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : S-a staționat în punctele GPS1 si GPS2 cu un Gps Sokkia Stratuss după care s-au ridicat detaliile cu o statie totala Sokkia.

S-a calculat prin metoda analitica suprafața măsurată, rezultând o suprafață de 12200 mp si 27800mp. S-a elaborat planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate la scara 1: 2000

S-a folosit un computer Pentium IV pentru prelucrarea datelor si intocmirea documentației.

întocmit

COLTAN DAN MIHAI


Ur. /UTCRlZARE 5

Iz penaCjNr-107 O CaîegoriaS/Q r

V coltan £ MIHAIANCPÎ

?■ * ■«■: » tt f. r. -.' tț: ;u >•■•<< » bf.' Și V. i p J.UliiK‘:V:kV

Nr. cerere

78322

Ziua

06

Luna

08

Anul

2009


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

  TEREN

  Adresa: Cluj-Napoca


CARTE FUNCIARA NR. 251449

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3912 )

Al

Top: 15557/ 3/ 3/ 1

674820


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 251449

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr, 3912 )

1518 / 24.11.1945

Act dispoziție, 19, 04.04.1945, emis de Publicata in MO, dispoziție 19 din L. 260 pub. cu nr. 78.04.04.1945 in MO

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota inițiala 1/1, cota actuala 1/1

Al              |

(provenita din conversia CF 3912) vezi notarea de sub B4

1 STATUL ROMAN in folosința Corpului VI Armata , ca terenuri pentru exerciții militare

3434/ 04.03.2002

Act act, 513.2001, acțiune civila nr. 513.2001

2

se noteaza acțiunea civila nr. 513/2001 inregistrata la Tribunalul Cluj de reclamantul UBB referitor la imobilul cu nr top 15557/3/3

Al

(provenita din conversia CF 3912)

21169/30.03.2007                 -------

Act act, 17822, 22.11.2004, emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA

3

se noteaza acțiunea civila înregistrata la Judecătoria Cluj CU NR. 17822/22.11.2004 de către reclamantul BANYAI FRANCISC impotriva paratilor BOROS CAROL , BUDAI ROTALIA , ARMATA IV TRANSILVANIA , CONSILIUL LOCAL CLUJ si alții, pentru intabularea dreptului de proprietate

Al|

(provenita din conversia CF 3912)

52825/ 28.05.2009

Act ordin, 328, 16.03.1962, emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE RPR

4

se noteaza trecerea in administrare a terenului de 4 ha din intreg terenul de sub A+l in favoarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ din proprietatea STATULUI ROMAN

Al|

(provenita din conversia CF 3912)

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 251449

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3912 ) PARCELE

ți * •! i*1'3'1^'.' ’-r.*2tp' •

w

‘l .ți?? ;f/5;

rș-.

A* ~

1

altele

-

674820

teren

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 100 RON, chitanța nr. 30802/06-08-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272, j

Asistent - registrator,
MARIA MOLDOVAN
 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

Anexa 5

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...CONSILIUL LOCAL CLUJ_NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU domiciliat(a) in localitatea... CLUJ NAPOCA... Str. ................................ Nr..........., legitimat(a) cu C.I./B.I. seria ............ nr....................., C.N.P............................................, prin prezenta

declar pe propria răspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in...intravilan Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod, f.n., jud. Cluj........ sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, ca:

nu am înstrăinat bunul imobil (s-au o parte al acestuia);

 • -  nu am solicitat recepția si înscrierea in cartea funciara / am

solicitat anterior recepția si/sau înscrierea in cartea funciara, dar solicitarea a fost respinsa prin ...........(anexata in copie);

 • -  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului in vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • -  am fost informat si sunt de acord cu suprafața rezultata din măsurători, 12200 mp si 27800mp comunicata de persoana autorizata;

suprafața inițiala a imobilului este de 67 ha 4820 mp din care 40000mp in adm. Op. a Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Ing. COLTAN DAN MIHAI a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate Hotararea Consiliului Local nr....................,

Extras Cf nr. 251449 Cluj, Declarații tip, anexa 5, in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data ....03../ August./2009...... Semnătura

proprietarului

Ing. COLTAN DAN MIHAISemnătura si stampila\^CjcERTiFiCAT

COLTAN


DESCRIEREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE SI GEODEZICE

1.Metode si aparatura folosite la măsurători

Pentru realizarea măsurătorilor s-a utilizat metoda măsurătorilor GPS, punctele fiind determinate pe baza RTK, utilizând statia Rompos Cluj.

2.Sistemul de coordonate

STEREO 1970

 • 3. Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite

Pentru realizarea măsurătorilor s-au utilizat următoarele puncte de sprijin vechi statia Rompos Cluj.

 • 4. Starea punctelor geodezice vechi

Punctele geodezice vechi menționate mai sus sunt in stare buna.

 • 5. Descrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrării (vezi anexa- Descriere topografica)

in i x ,/t:ni r a n ta r? r nnp n m\i ațe ii n v Bl n i /n\ 1>B vwvjixi^vlS/1 i r,

RTK 585205.432   392158.427

Nr.

X [m]

Y [m]

1001 586408.529

 • 1003 586369.751

 • 1004 586365.553

 • 1005 586357.555

 • 1006 586349.014

 • 1007 586337.894

 • 1008 586327.452

 • 1009 586319.131

 • 1010 586305.898

 • 1011 586296.950

 • 1012 586290.163

 • 1013 586281.843

 • 1014 586273.839

 • 1019 586263.696

 • 1020 586246.868

 • 1021 586240.136

 • 1022 586238.534

 • 1026 586218.706

 • 1027 586212.650

 • 1028 586211.439 10031 586262.557 10051 586300.769 10061 586329.292 10331 586411.928 10351 586443.171

 • 10392 586464.846

 • 10393 586366.800

 • 10395 586333.713

 • 10396 586265.949

 • 10397 586428.654

 • 10398 586356.529

  395635.302 395590.989 395587.839 395583.480 395579.725 395575.856 395572.911 395571.716 395571.626 395573.320 395576.841 395582.318 395586.977 395610.006 395662.831 395686.165 395690.532 395754.866

  • 395775.705 395787.774 395782.552 395784.285 395796.092 395639.630 395672.210 395695.530 395846.295 395574.677

  • 395782.706 395656.477 395832.066CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcela (1) Cc

Nr . Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i + 1)

X [n>J

Y (m]

10399

586334.777

395574.977

3.239

1007

586337.894

395575.856

11.774

1006

586349.014

395579.725

9.330

1005

586357.555

395583.480

9.109

1004

586365.553

395587.839

5.248

1003

586369.751

395590.989

58.884

1001

586408.529

395635.302

5.503

10331

586411.928

395639.630

23.740

10397

586428.654

395656.477

21.407

10351

586443.171

395672.210

31.838

10392

586464.846

395695.530

179.842

10393

586366.800

395846.295

17.549

10398

586356.529

395832.066

- 45.122

10061

586329.292

395796.092

30.870

10051

586300.769

395784.285

34.102

10400

586266.702

395782.740

218.631

S(1)=27800.02mp

P-706.188m

Parcela(2) CC

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X (»)

Y (m)

10399

586334.777

395574.977

218.631

10400

586266.702

395782.740

4.149

10031

586262.557

395782.552

51.384

1028

586211.439

395787.774

12.130

1027

586212.650

395775.705

21.701

1026

586218.706

395754.866

67.320

1022

586238.534

395690.532

4.652

1021

586240.136

395686.165

24.286

1020

586246.868

395662.831

55.441

1019

586263.696

395610.006

25.164

1014

586273.839

395586.977

9.261

1013

586281.843

395582.318

9.961

1012

586290.163

395576.841

7.646

1011

586296.950

395573.320

9.107

1010

586305.R98

395571.626

13.233

1009

586319.131

395571.716

8.406

1008

586327.452

395572.911

7.611

S (2)-12200.32mp

P-550.083m

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

L—34—48 —C —b—3 —III


Beneficiari:

MUNICIPIULUI CLUJ—NAPOCACOLȚAN / DAN MIHAI


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

40000

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

251449

UAT |     CLUJ NAPOCAr3T’_ 1_  1 ,J      Z                                4-r-» 1 /^o^lirMra 1 Wl1

1 dUCl U.C IJLJLJLbVOJlC            ca jp\>xxuxU. uv^iijyiiv

Situația actuala

Situația viitoare

Nr.

CF

Nr. lopo

Nr. cadas

Suprafața mp

Cal. folos.

Descriere imobil

Nr. cit.

Nr. cad.

Suprafața

mp

Categoria de folosința

Descriere imobil

251449

15557

/3/3/1

67 ha

4820mp

Cc

Teren

(in adm. consiliului Local 40000mp)

1

27800

Cc

Teren

/

2

12200

Cc

Teren in str.Alexandru Vaida Voievod, f.nr.

TOTAL

67 ha

4820mp

1

m)țqR1ZAPF-

TOTAL

40000


Executant COLTAN DAN MIHAI I Data: 03.08. 2009         y>/'

Semnătură si stampila


Seria CJ '"-

CategonaB^

COLTAtf


Semnătură si stampila BCPI


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

27800

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT |     CLUJ NAPOCAA. Date refer

toare la teren

Nr. parcela

__

r

Valoarea dc_ impozitări®®0

(lei)

a

Mențiuni       ---

folosința

(mp)

I

Cc

27800

imprejmuit parțial

Total

27800

Mențiuni

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)


B. Date referitoare !a construcții


Valoarea dc impozitare (lei)INVENTAR DE COORDONATESistem de proiecție STEREO 1970


executant


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10399

586334.777

395574.977

3.239

1007

586337.894

395575.856

11.774

1006

586349.014

395579.725

9.330

1005

586357.555

395583.480

9.109

1004

586365.553

395587.839

5.248

1003

586369.751

395590.989

58.884

1001

586408.529

395635.302

5.503

10331

586411.928

395639.630

23.740

10397

586428.654

395656.477

21.407

10351

586443.171

395672.210

31.838

10392

586464.846

395695.530

179.842

10393

586366.800

395846.295

17.549

10398

586356.529

395832.066

45.122

10061

586329.292

395796.092

30.870

10051

586300.769

395784.285

34.102

|| 104 00

586266.702

395782.740

218.631 ||

|| S (1) =27800.02mp

P=706.188m


Data 03.08 2009


1/

Se confirma suprafața din măsurători si/

Introducerea imobilului in baza de date!

11

•\oAurC/

'ler'â C.

r

COr'

Suprafața din act = 27800m
Suprafața totala masurata = 27800mpNr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

12200

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT T    CLUJ NAPOCA


A. Date referitoare la teren


Valoarea de impozitare

(lei)


Mențiuni


Cod constr.


Suprafața construita la sol (mp)
12200

12200
imprejmuit parțialB. Date referitoare la construcții


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni
INVENTAR DE COORDONATESistem de proiecție STEREO 1970


Executant


Parcela (2) CC

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X Im)

Y |m]

10399

586334.777

395574.977

218.631

10400

586266.702

395782.740

4.149

10031

586262.557

395782.552

51.384

1028

586211.439

395787.774

12.130

1027

586212.650

395775.705

21.701

1026

586218.706

395754.866

67.320

1022

586238.534

395690.532

4.652

1021

586240.136

395686.165

24.286

1020

586246.868

395662.831

55.441

1019

586263.696

395610.006

25.164

1014

586273.839

395586.977

9.261

1013

586281.843

395582.318

9.961

1012

586290.163

395576.841

7.646

1011

586296.950

395573.320

9.107

1010

586305.898

395571.626

13.233

1009

586319.131

395571.716

8.406

1008

586327.452

395572.911

7.611

S(2)=12200.32mp

P=550.083mIng. Coltan Dan M:h£i

Data 03.08 200^^ Cf’

Se confirma suprafața din măsurători sip         Nr <

Introducerea imobilului in bl^a^E date &Q0rig>

\\


Suprafața din act = 12200mp'
Suprafața totala masurata = 12200mp

TABEL CU MIȘCARE A PARCELELOR


,<


SITUAȚIA CONFORM CÂRTII FUNCIARE

Nr.

Nr.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

C.F..

topo.

Ha

mp.

251449

Cluj

15557/3/3/1

Teren

67

4820

Statul Roman, in folosința corpului IV Armata, ca terenuri pentru exerciții militare In administrarea operativa a Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca S= 4ha

SITUAȚIA PROPUSA CF

In administrarea operativa a Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca S= 40000mp

Nr.

Nr.

Nr.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

CF.

topo

Cad.

ha

mp

251449

Cluj

15557/3/3/

1/1

Teren

63

4820

Statul Roman, in folosința corpului IV Armata, ca terenuri pentru exerciții militare

1/1

NOU

Cluj

15557/3/3/

1/2

Teren in str. Alexandru Vaida Voievod, f.n,

-

12200

Statul Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

1/1

Nou

Cluj

15557/3/3/

1/3

Teren

-

27800

Statul Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

1/1

întocmit

Ing. Colțan Dan Mih;