Hotărârea nr. 380/2009

Hotărârea 380/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 153717/43/29.07.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizul de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

110065/567/02.07.2009 - P.U.Z. - zona Pârâului Sec - Valea Seacă

Lang loan.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ăd^Csoma Botond / '


Nr. 380 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)