Hotărârea nr. 379/2009

Hotărârea 379/2009 - Aprobarea P.U.D., imobil pentru showroom şi birouri S+P+4E, str. Bucureşti nr. 102; beneficiar: Rusu Sorin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil pentru showroom și birouri S+P+4E, str. București nr. 102

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil pentru showroom și birouri S+P+4E, str. București nr. 102 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 153381 din 03.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil pentru showroom și birouri S+P+4E, str. București nr. 102, beneficiar: Rusu Sorin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 206401/378 din 23.04.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil pentru showroom și birouri S+P+4E, str. București nr. 102, beneficiar: Rusu Sorin, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă a clădirii aliniată cu blocul de patru etaje învecinat pe limita laterală estică, cu calcan alipit de calcanul blocului, retrasă 5,0 m. de la limita laterală vestică, și la 5,5 m. de limita posterioră sudică. Accesul se face pe latura vestică, din aleea carosabilă existentă, atât la parkingul din subsol cât și la platforma de parcare din incintă (7+7 locuri).

Se aprobă indicii urbanistici P.O.T. = 45,5 % și C.U.T. = 2,33.

U.T.R. = CAI (P.O.T. max. = 80% și C.U.T. max. = 2,4).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 206401/378 din 23.04.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. —

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 379 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)