Hotărârea nr. 378/2009

Hotărârea 378/2009 - Aprobarea P.U.Z. – Cojocnei Est ansamblu de locuinţe şi dotări; beneficiar: M.A.P.N.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Cojocnei Est

ansamblu de locuințe și dotări

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Cojocnei Est, pentru ansamblu de locuințe și dotări pentru M.Ap.N. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 129518 din 10.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Cojocnei Est pentru ansamblu de locuințe și dotări, beneficiar: M.Ap.N.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 129518/559 din 02.07.2009, avizul de oportunitate nr. 90361/390 din 07.05.2009, aprobat prin Hotărîrea nr. 262/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Cojocnei Est, pentru ansamblu de locuințe și dotări, beneficiar: M.Ap.N., în vederea construirii și amenjării terenului situat la capătul estic al cartierului Mărăști, la capătul străzilor Cojocnei și Dâmboviței, respectiv la sud de calea ferată.

Prin P.U.Z., pe teritoriul aflat în administrarea M.Ap.N., încadrat prin P.U.G. în UTR S = zonă cu destinație specială, se modifică încadrarea funcțională în U.T.R. LM5 = subzonă mixtă destinată locuințelor colective medii și înalte cu P+6, P+8E, cu regim de construire continuu sau discontinuu, în ansambluri preponderent rezidențiale. Se mențin circulațiile existente dinspre care se realizează accesele și se trasează noi alei carosabile și pietonale.

Prin proiect se stabilește amplasarea unor clădiri cu S+P+6E+etaj retras (șase blocuri cu un total de 308 apartamente), o clădire pentru grădiniță cu P+E și incintă aferentă, precum și amenajarea parcărilor necesare, spații verzi, locuri de joacă, circulații auto și pietonale. Parcarea pentru locuințe se rezolvă la sol pe platforme dalate, adiacent circulațiilor care delimitează ansamblul, în subsol și în garaj, rezultând în total cca 300 locuri pe terenul M.Ap.N. și cca 130 locuri pe domeniul public. Amplasarea se face la cca 18 m. de limita nord a terenului, față de limita sudică la min. 10 m., între blocuri se rezervă min. 26 m. Se alocă, de asemenea, amplasament pentru o hală agroalimentară, spre extremitatea estică a zonei, ce are asigurat accesul auto și pietonal dinspre circulațiile existente și o platformă de parcare de cca. 50 locuri în vecinătate.

Indicii urbanistici aprobați: P.O.T. max. = 25%, C.U.T. max. = 1.8.

Spații verzi = 8325 m.p. (41%).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 129518/559 din 02.07.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 378 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)