Hotărârea nr. 377/2009

Hotărârea 377/2009 - Aprobarea P.U.Z. – Gheorgheni Est – Cartodrom ansamblu imobiliar pentru M.A.P.N.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Gheorgheni Est - Cartodrom ansamblu imobiliar pentru M.Ap.N.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Gheorgheni Est - Cartodrom pentru ansamblu imobiliar pentru M.Ap.N. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 129513 din 10.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Gheorgheni Est - Cartodrom pentru ansamblu imobiliar, beneficiar: M.Ap.N.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 129513/560 din 02.07.2009, avizul de oportunitate nr. 90354/389 din 07.05.2009, aprobat prin Hotărîrea nr. 262/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Gheorgheni Est - Cartodrom pentru ansamblu imobiliar, beneficiar: M.Ap.N., în vederea construirii și amenajării terenului situat la capătul estic al cartierului Gheorgheni, delimitat de Cartodrom și Cimitirul militar la Sud—Sud-Est, un pârâu la Sud și de malul lacului Gheorgheni spre Nord-Nord-Vest.

Prin P.U.Z., pe teritoriul respectiv, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea M.Ap.N., se stabilește schimbarea actualei încadrări funcționale, care este conform P.U.G.; U.T.R. CB4a = campus universitar și poli de cercetare, în U.T.R. LM4 = subzonă mixtă destinată ansamblurilor rezidențiale, cu locuințe individuale și colective mici, cu max P+2E. Funcțiunile aferente propuse sunt cele de dotări specifice pentru locuințe: comerț de proximitate/servicii, locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport, grădiniță, parcări, spații verzi, dar și administrație-primărie de cartier. Se marchează alăturat Bazei RATUC o zonă de complexe și baze sportive; UTR = V3b.

în conformitate cu tema de proiectare, se propune parcelarea în loturi pentru locuințe unifamiliale, în regim de construire preponderent izolat, și în unele cazuri cuplat și înșiruit, în regim de înălțime P+M, D+P+M, P+E. Clădirile de dotări/ servicii au regim de înălțime până la P+3E. Accesul în ansamblu se face dinspre aleea Cartodromului și aleea care dublează pârâul Becaș, spre Est, iar distribuirea se face printr-o rețea de alei carosabile de 7 m. + trotuare. Fiecare locuință are acces direct din circulația publică și parcare auto în incintă. Amplasarea pe parcelă a locuințelor se propune cu respectarea normelor urbanistice și juridice: alinierea la 5m, distanțe laterale de 3 m. sau 2 m. funcție de tipul locuinței și parcelă, distanță posterioară egală cu H. cornișă (min. 3 m.).

Se aprobă indicii urbanistici: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 1.

P.U.Z. propune amenajarea zonei verzi de pe malul lacului cu alei de promenadă, amenajarea zonei de pe malul pârâului, precum și racordarea străzilor din ansamblu cu rețeaua stradală existentă și cu posibilitatea prelungirii în zonele învecinte.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 129513/560 din 02.07.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 377 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)