Hotărârea nr. 376/2009

Hotărârea 376/2009 - Aprobarea P.U.D., două locuinţe unifamiliale cuplate D+P+E, str. Blajului nr. 21A; beneficiar: Crişan Sorin Sever.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două locuințe unifamiliale D+P+E, str. Blajului nr. 21 A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două locuințe unifamiliale D+P+E, str. Blajului nr. 21 A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 142569 din 03.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două locuințe unifamiliale D+P+E, str. Blajului nr. 21 A, beneficiar: Crișan Sorin Sever;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42721/509 din 11.06.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două locuințe unifamiliale D+P+E, str. Blajului nr.

21 A, beneficiar: Crișan Sorin Sever, prin care se reglementează amplasarea a două locuințe cuplate, retrase mult de la stradă, la min. 5,0 rn. de la limita posterioare, la 3,0 in. de limita laterală sud și pe limita laterală nord. Se permite evazarea etajului cu condiția respectării cerințelor vecinilor exprimate în acordul notarial dat și a Codului Civil. Se asigură locurile de parcare necesare pe platformă dalată, în incintă.

Se aprobă indicii urbanistici; P.O.T. max. = 30 % și C.U.T. max. = 0,9. U.T.R. = L4a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29770/100197 din 17.07.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 376 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)