Hotărârea nr. 374/2009

Hotărârea 374/2009 - Aprobarea P.U.D., case de vacanţă D+P+M, zona Făget – „Fânaţ la Coasta mare” ; beneficiar: Ilea Octavian.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

case de vacanță D+P+M, zona Făget - "Fânaț la Coasta mare"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - case de vacanță D+P+M, zona Făget - "Fânaț la Coasta mare" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 153360 din 03.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - case de vacanță D+P+M, zona Făget -"Fânaț la Coasta mare", beneficiar: Ilea Octavian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 623164/9909 din 23.04.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - case de vacanță D+P+M, zona Făget - "Fânaț la Coasta mare", beneficiar: ilea Octavian, prin care se reglementează amplasarea caselor pe parcelă, retrase 18,0 m. de la aleea de acces, la min. 5,0 m. de limita posterioră și la min. 3,0 m. de limitele laterale. Intre construcții distanța va fi cel puțin egală cu înălțimea la cornișă. Se asigură acces auto și parcare pe fiecare parcelă. In vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de "drum" a suprafeței de teren necesară pentru realizarea aleii de acces. Se aprobă indicii urbanistici P.O.T. = 20 % și C.U.T. = 0,6.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 623164/9909 din 23.04.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Arț. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 374 din 11 august 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)