Hotărârea nr. 371/2009

Hotărârea 371/2009 - Insusirea documentaţiei cadastrale de atribuire număr cadastral imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oaşului, dealul Lomb.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de atribuire număr cadastral imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului, dealul Lomb.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de atribuire număr cadastral imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului, dealul Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 151131/45/09.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de atribuire număr cadastral imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Oașului, dealul Lomb;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește documentația cadastrală de atribuire număr cadastral imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Oașului, dealul Lomb, întocmită de Bereschi Mircea, persoană fizică autorizată, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 371 din 9 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA DE ATRIBUIRE

NUMĂR CADASTRAL

INVESTIȚIA

CARTIER DEALUL LOMB

AMPLASAMENT

Str. Oașului, Dealul Lomb, Cluj-Napoca, jud.Cluj

BENEFICIAR

Impact Developer & Contractor SA si Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

IULIE 2009

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: mun. Cluj-Napoca, str. Oașului, dealul Lomb, jud. Cluj

Nr. cadastral_________________


A. DA TE REFERITOARE LA TEREN

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Proprietar

Cota parte

Act de proprietate

Identificator nr topografic

Suprafața din acte (mp)

Descrierea imobilului

Cod parcelă

Descrierea imobilului

Suprafața măsurată (mp)

Municipiul CLUJ-NAPOCA

21711/166807

CF nr. 4389, 25347, 14346,

- Cluj Napoca

Ordinul Prefectului

nr. 151 din

11.03.2009

19309/6

21711

Arabil, fâneață Di pățune la Fata din valea Chintăului

01

Pășune extravilan

59753

2820/42235

19311

2820

35469/172260

19312/1/1/1/1/1

/2

35103

Drum extravilan

247

19229

366

TOTAL

60000

TOTAL

60000

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Proprietari

Cota parte

Act de proprietate

Suprafața din acîe(mp)

Descrierea imobilului

Cod construcție

Descrierea imobilului

Suprafața măsurată

TEREN FĂRĂ CONSTRUCȚII

întocmit:     Bereschi Mircea

Recepționat:


; e C5

.<? CERUIF

cr uj


• O"


Saft/SH Nr A. Sf' C e. taq cri! Io a/c 8ERESCH?

MIR.CE.A


-a •

rn

X?


PLAN


de


amplasament si delimitare a imobiluluisuprafața

[ număr ^das^l    mjsuraa(mpl

adresa imobilului               i

60000

loc. Cluj-Napoca. str. Oașului. DeaULomb. /ud. C!u/


LXX ENTxR DE COORDONATE

Mstcm dt proiecție Sereogr*lic 147»

sqjrafofa totali m&sxntâ (mpl -

60000

suprafața dn act

l»P)“

60000

nr punct

N(.)

E(.)

134

592165 426

391962 223

141

592170 399

391972.151

142

592172869

391977 081

150

592189 102

392009 486

133

592227 114

392090 572

132

592257 668

392167 114

131

592224 441

392324 094

130

592109 375

392493 324

129

592124 831

392626 366

128

592179 543

392675 417

127

592261 366

392686 280

145

592422977

392654 281

146

592428 840

392653 121

147

592446 169

392649 690

148

592448 195

392653 162

106

592443 460

392658 654

107

592440 793

392663 206

124

592432 974

392682 318

149

592432 986

392692 378

122

592184 296

392748 608

140

592048 003

392631 614

139

592043 985

392472667

138

592180 425

392277 697

137

592194 711

392112 455

143

592141716

391985 065

144

592139930

391980 774

136

592136 949

391973 606

135

592147 635

391965 365nr.

parcelă

categoric de folosință

su or tu ața (mp)

valoare de impozitare (lei)

mențiuni

I

P

34)

2

DR

I70

3

P

5O325

terenul este delimitat cu țăruși

4

DR

7?        j

5

P

.1-          î

TOTAL

*.0000


B. Date referitoare la eonstructii


cod

suprafața construită In sol 1

aloarc de i mpozitare 1

construcție

(r.c)

(lei)PLAN de încadrare in zonă

scara 1:5000