Hotărârea nr. 37/2009

Hotărârea 37/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru extindere şi supraetajare construcţie pentru locuinţă colectivă D+P+2E+ etaj retras, str. Liviu Rebreanu nr. 15A; beneficiari: Jakab Gyorgy şi Jakab Levente.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare construcție pentru locuință colectivă D+P+2E+etaj retras, str. Liviu Rebreanu nr. 15A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere și supraetajare construcție pentru locuință colectivă, D+P+2E+etaj retras, str. Liviu Rebreanu nr. 15A — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189059/43/6.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru extindere și supraetajare construcție pentru locuință colectivă, D+P+2E+etaj retras, str. Liviu Rebreanu nr. 15A, beneficiari; Jakab Gyorgy și Jakab Levente;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66705/100201/17.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art.36 pct. 5, lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare construcție pentru locuință colectivă, D+P+2E+etaj retras, beneficiari; Jakab Gyorgy și Jakab Levente, prin care se reglementează extinderea, supraetajarea, regimul de înălțime, amplasarea, gararea/parcarea auto, indicii de ocupare a terenului: POT = 24% (POT max. = 30%), CUT = 0,8 ADC/mp. teren (CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren) pentru UTR = L5, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66705/100201/17.07.2008.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Jr. Radu-Marin Moisin


CONTRASEMNEAZĂ:


Secretarul municipiului,

Jr. AuronyTărmure

mure


Nr. 37 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)