Hotărârea nr. 369/2009

Hotărârea 369/2009 - Hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Mihai Eminescu nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Laszlo Attila, Sandu Mihai. Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 140849 din 08.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea unui teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8;

Reținând prevederile El.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, republicată și ale Hotărârii nr. 406/2007, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea nr.339/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8 , întocmit de către expert tehnic ing. Toda Mihai, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vânzarea către Ardelean Virgil a terenului, identificat în C.F. nr. 6593, nr. topo 10980/2, în suprafață de 739 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8.

Art.3 Prețul de vânzare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8 este de 220 euro/mp. (potrivit procesului-vcrbal al ședinței Comisiei de vânzări terenuri din data de 09.07.2009).

Art.4 Cumpărătorii vor achita integral prețul de vânzare a terenului (echivalentul în lei la data plății). în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 369 din 9 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)x Președinte de ședință,

Dr. Lâszlo Attila J -trasemnează ctarul rnanicipiului, 7^'


Anexă la Hotărîrea nr. 369/2009

RAPORT DE EVALUARE A

PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

-----------------------------------------------ț—--------- -        ...       ...  ----- -■

OBIECT:


Teren-Curte și grădinăBENEFICIAR:

ARDELEAN VIRGIL

ARDELEAN ANA

str.M.Eminescu, nr.8, loc.Cluj-Napoca, jud. Cluj

str.M.Eminescu, nr.8, loc.Cluj-Napoca, jud. Cluj


Evaluator

Ing. Toda Mihai i|i , Membru CET și ANEVSRl

Raport de expertiză tehnică

Subsemnatul, Toda Mihai, membru CET-R și ANEVAR, am întocmit prezentul raport la comanda domnului Ardelean Virgil, în calitate de chiriaș a unei suprafețe de teren situată în str. M. Eminescu, nr. 8.

 • 1.  Date despre teren. Amplasare în cadrul localității

Terenul este situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, pe str. M. Eminescu, nr.8, având acces din stradă. Terenul constituie curtea și grădina locuinței de la nr. poștal 8.

 • 2. Situația juridică

Terenul este înscris în CF 6593 Cluj, are nr. topo. 10980/2 și are suprafața de 739 mp. Proprietar tabular este Statul Român, în administrarea GIGCL Cluj. Pe acest teren există o serie de construcții: garaj cu 2 boxe și magazie, construcții edificate în baza AC 19507/146/1991, care însă nu sunt evidențiate în CF.

 • 3. Date tehnice, condiții de construire, etc.

Terenul care face obiectul evaluării a făcut obiectul unei dezmembrări în urma vânzării clădirii de la nr.8, din str. M. Eminescu. Parcela rezultată în urma dezmembrării are a formă neregulată, cu un acces la stradă de doar 3,20m lățime, pe latura nordică a clădirii de la nr.8. Extremitatea nord-estică a parcelei, care are forma cea mai regulată are un front de ll,45mp, ceea ce nu permite edificarea unor construcții independente. Practic, prin forma sa, parcela nu este construibilă.

 • 4. Evaluarea terenului

S-a făcut în anexa nr.l rezultând o valoare de piață a apartamentului de 602791 lei (144105 E).

La data evaluării: 1E= 4,1830 lei (28.05.2009)

Prețul include TVA.

»

Lucrarea s-a întocmit în 3 exemplare și mai cuprinde:

 • -  anexa 1: Evaluarea terenului

 • - anexa 2: Plan de încadrare în zonă


 • -  anexa 3: Plan de situație

 • -  anexa 4: Copie după anunțurile din ziarul „Piața de la i

întocmit,

Mai 2009


Expert tehnic

Ing. Toda Mii

membru CET-R și ANEVAR

Anexa nr. 1

Stabilirea valorii de piață pentru imobilul din str. M. Eminescu, nr.8, loc. Cluj-Napoca

Baza evaluării: Standardele internaționale de evaluare - Ediția VII.

----------------------------------------------------- 9                                                                                 9

 • — IVS I - Valoarea de piață

 • — GN I - Evaluarea proprietății imobiliare

Valoarea de piață, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în vigoare, este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbată la data evaluării între un cumpărător decis și un vânzător hotărât într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile au acționat în cunoștința de cauză, prudent și fără constrângere.

Date privind dreptul de proprietate:

Imobilul este înscris în CF 6593 Cluj, cu nr. topo. 10980/2. Terenul are o suprafață de 739 mp.

Utilizarea proprietății:

Ocupată de chiriași.

Descrierea zonei de amplasare:

Proprietatea este amplasată în zona centrală a mun. Cluj-Napoca, pe str. M. Eminescu, nr.8, cu acces din stradă.

Prețuri în zonă:

Comparabila (A): Luxwil, vinde teren, zona Parcul Central, 2164 mp, front 25 mp, CF, CU, 450 E/mp. Negociabil.

Comparabila fB): Apuseni, vinde teren cu spălătorie auto, 192 mp, Moților, 350 E/mp.

Comparabila (C): PF, vând teren ultracentral str. Ilie Măcelaru, cu PUZ, PUD, ridicare topo., P+2+M, 467 mp, CUT 2%, 300 E/mp.

Comparabila (D): Ag. Ancuța, vinde teren 611 mp, front la stradă 6m, utilități, drept, intravilan drum de servitute, întăbulat, 450 E/mp, negociabil.

Comparabilele sunt extrase din ziarul „Piața de la A la Z”, la nivelul lunii mai 2009.


In tabelul de mai jos s-a calculat valoarea de piață a imobilului:

Evaluare “Teren”

Str. M. Eminescu, nr.8, loc. CIuj-Napoca

Elemente

DE COMPARAȚIE

Terenul de evaluat

Proprietăți comparabile

A

B

C

D

Suprafața (mp)

739

2164

192

467

611

Preț (E/mp)

-

450

350

300

450

Corecție pentru dreptul de proprietate transmis

Integral

Integral 0

Integral 0

Integral 0

Integral 0

Preț corectat (E/mp)

450

350

300

450

Condiții de vânzare (-15% din ofertă)

Ofertă negociabilă

Ofertă negociabilă

Ofertă negociabilă

Ofertă negociabilă

Valoarea corecției

-67,50

-52,50

-45,00

-67,50

Preț corectat

382,50

297,50

255,00

382,50

Condiții de finanțare

La piață

La piață

La piață

La piață

La piață

Corecție(%)

0

0

0

0

Preț corectat (E/mp)

382,50

297,50

255,00

382,50

Localizare

Central

Mai bună

Inferioară

Similar

Mai bună

Corecție (%)

-10%

+5%

0

-10%

Corecție (E/mp)

-38

+15

0

-38

Preț corectat

344,50

312,50

255

344,50

Destinația terenului

Curte și grădină

Teren și construcție

Teren și construcție

Teren și construcție

Teren și construcție

Corecție(%)

-10%

-10%

-10%

-10%

Corecție (E/mp)

-34,50

-31

-25,50

-34,50

Preț corectat (E/mp)

310

281,50

229,50

310

Suprafața

739

2164

192

467

611

Corecție(%)

+3%

-5%

0

0

Corecție (E/mp)

+9

-14

0

0

Preț corectat (E/mp)

319

267,50

229,50

310

Formă, acces

Acces cu front redus

Acces direct

Acces direct

Acces direct

Acces direct

Corecție(%)

-15%

-15%

-15%

-8%

Corecție (E/mp)

-48

-40

-34,50

-25

Preț corectat (E/mp)

271

237,50

195

285

Echipare cu utilități-apă, canal, gaz, electricitate, etc.

Toate utilitățile

Toate utilitățile

Toate utilitățile

Toate utilitățile

Toate utilitățile

Corecție(%)

0

0

0

0 /

Corecție (E/mp)

0

0

0

r

Preț corectat (E/mp)

271

237,50

195

285   \

«In

Corecție totală netă (E/mp)

-179

-122,50

-105

-165

Corecție totală netă (% din preț de vânzare)

-47%

/

-40%

-40%

-43%

Corecție totală brută (E)

197

152,50

105

-165

Corecție totală brută (% din preț de vânzare)

53%

50%

40%

-43%

Extrapolând informațiile deținute și efectuând corecțiile aferente, valoarea unitară a terenului supus evaluării va fi situată în zona corecțiilor brute minime, respectiv o valoare de 195E/mp.

La data evaluării: IE = 4,1830 lei (28.05.2009)

Rezultă o valoare de: 739 mp x 195 E/mp = 144105 E ( 602791 lei). Valoarea conține TVA.

»

întocmit:

iii! rcuA !*■

Expert tehnic hw.-j iș Membru CET și ĂNEVAR

Ing. Toda MihaiPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


.V SÎTVA'TICSAU

,Y


EREN


IJLI

5


i zona ida, 3 9 €/mp.


easupra 100 Thp, -577776. izavi de îp, front

I, 2” 6/


rcetu de •um de plan. pt. 590605,


jlar plan rarianta ințe, sp.. înzinăni, lai, CF. uperprej 844.

la 50 % n zona și in alte 844.

front 50 intru de Veche/ , CU, pt >uri, sp. ■JT max ©0746-


CF, CU, @0745-


00 mp, □plexuri, 70.000

i nr.17, 130130,


ip, zona

20.5-41 noramă 599284. zavi de pt. P+2.


la capăt isebitâ, B0723-


le case, curent.

tec. 129. 80573.


i princi-iplexuri, rmbrie, 0723-


mp. ex-curenl, uși 99 i, 0731-elux.ro.

i snn


 • • PFA Chiorean vinde teren pe Romul Ladea, 1,4 ha + 1,6 ha, fronturi mari la str . CU locuințe colective P+10, urgent! @0745-269750.

 • • PFA Chiorean vinde teren c-țil case, intrav., 8.400 mp, curent, gaz, utilit. ©0745-269750.

 • • PF vând teren 2.500 mp, sau parcele 650 mp. intrav., utilit., CF, PUD, PUZ, front 120 m. @0724-055946.

 • • Fibex Promo Imobiliare vinde

parcele de leren intrraw, pt. c-ție case, intre 500-1.000 mp, toate utilit. pe leren, CU, P+2E, 40 €/ mp.          @0752-499688,

fibex.promoimobiliare© yahoo.com.

 • • Vând /Schimb teren contra finisarea unei case, utilii., 300-400, CF. @0748-871689.


BULGARIA

• Ag.Ancuța vinde teren 300 mp, utilii., intrav., Intabulai, 150 €/mp, neg. Inf.la: B-dul 21 Doc. nr. 118, ap.2. ©0264-598371, 0744-979417.


 • • PFA Chiorean vinde teren 2.300 mp, zona Hotel Atos, fronl 23 m, destinajie urbanism P+2+M, utilii., zonă fără trafic, multă verdeață. ©0745-269750.

 • • Șupertera vinde 2.000 mp teren, 46 m + front, parcelabil in 2-3 parcele, M. Românul, după Audi, ulilit. la 100 m, inclusiv canal, ideal vile, case înșiruite, P+2+M, 135 €/ mp neg. ©0742-058362.

 • • Invest Fortuna vinde teren pt. c-

ții, zona Mihai Românul, 1.200 mp, 31 ml fronl, CF, utilii. în zonă, 150 €/mp, neg. Inf.: 21 Decembrie 1989 nr.40/1. ©0264-406415, 0742-1   6   5   3   1   9,

aaentia_fortuna@ yahoo.com.

 • • Vând urgent teren + casă 1.264 mp, Măcieșului, frotn 22-46 m. apă, gaz, curent, canal. CF. 180 €/ mp neg. ©0749-880701.


SOCIETATE COMERCIALA VINDE


TEREN în localitatea TURENI (vis-a-vis de Motel Paradis)


fi


 • - suprafața 7.700 mp

 • - front E60 - 130 ml

 • - intravilan, CF, CU, utilități: gaz, curent

 • - proiect construcție hală + depozit

Preț 42 EUR/mp

Relații tel: 0722-645741


CENTRU

 • • Vând/schimb teren pe Republicii, front la str. ©0744 219124.

/•■Vând leren central, 700 mp, front 15 mp, str. Bisericii Ortodoxe, 1500 ț€/m.p, panoramă deosebită spre [oraș. @0752-228319.

 • • Vând teren central cu casă veche, zona Hașdeu Cămine, 1.000 mp, bun: firmă, vile, hotel, bloc, cabinele, funcțiune rezidențială, 2.000 €/mp. ©0751-847069.

 • • Vând avantajos teren în zonă centrală, 362 mp, POT 80 %, CUT 2,4, ideal pt. locuință sau pt. sediu firmă, birouri, cabinete medicale, notariale, 250 €/mp neg. @0724-028913.

gohouse vinde teren c-ții 1.700 ,. tont, la str, 35 m. toate utilit., i Cipariu, 500 €.Inf.la: Moților ©0264-431319, 0745-640426. asa Omega vinde teren 3.600 mp, ultracentral, front la 2 str.. pretabil pt, c-ții P + 15 et., 900 €, neg. Ini.: P-ța Unirii 14. ap.19. @0264-590193,  0264-590712,

0732-123743.

• Casa Omega vinde teren 700 mp, pretabil pt. c-ții P+10 et., toate ulilit., fronl 20 ml, preț neg. Inf.: P-ța Unirii 14, ap. 19. @0264-590193, ^0264-590712, 0732-123743. [•'Apuseni vinde leren cu spălătorie auto, 192 mp. Moților. 350 €/mp. <@0728-362687.

itVând grădină 600 mp, zona Hasdeu, aproape de centru, toate utilit., ideal c-ție vilă sau sediu firmă, 550 €/ mp. @0264-450355, 0728-133488, 0743-716468.

• SC vinde teren 4863 mp, tont 50 ml. ©0745-346300, 0752-599950.

• Ag.Ancuța vinde teren 611 mp, tont la str.6 m, utilit., drepl, intrav., drum servitute, întăbulat, 450 €/ mp, neg. Inf.la: P-ța Unirii 22. ap.1. @0264-592674, 0744-178682. , • Ag.Ancuța vinde teren 890 mp, Iront la str. 12 m, utilii., drept, CU, 500.000 €, neg. Inf.la: P-ța Unirii 22. ap.1. @0264-592674, 0744-178682.

• Mondo Imobiliare vinde 1029 mp, front 40 ml, POT 45 %. CUT 3.5, bun pt. c-|ia unui imobil cu funcțiune rezidențială sau de birouri, neg. Ini. pe Paris 44/1. @0264-593060, 5729-885572, 0741-923224. P+2E+M, 340 €/mp, neg Inf'.ia P- ! • vând teren, 500 mP- Moților ța Unirii 22, ap.1. @0264-592674,— 0744-178682.

• Vând teren 3500 mp, pe Bună Ziua, front la str , zona Skoda. @0745-302350.

• Vând 2000 mp teren, 46 m front,


BURA ZIUA

 • • Vând urgent leren 500 mp, front 22 ml, Măceșului, CF, apa, gaz, curent, canalizare, ideal c-ție vilă, preț neg. @0749-880701.

 • • Romana Lux vinde 600 mp teren, Mihai Românul, fronl 30 ml, utilit. în apropiere, ideal casă, 170 €/mp, neg. ©0264-434666, 0741-100397.

 • • vând teren 6.000 mp, 22 m front, toate actele în regulă, toate utilit., panoramă deosebită, 180 €/mp, neg., aștept contraofede. ©0742-662068, 0727-703823.

 • • Casa Omega vinde teren Bună


ansamble case, preț neg funcție de avans. Inf: P-ța Unirii 14/19. ©0264-590193,  0264-590712,

0732-123743.

 • • Casa Omega vinde teren pe str.

Bună Ziua, 1.500 mp, front la str. 20 ml. Inf.: P-ța Unirii .14. ap. 19. @0264-590193,  0264-590712,

0732-123743.

âVănd teren M.Românul. Ia 550 m față de CI. Turzii. ©0744-553663. 0744-553684.

fiVând teren 1.150 mp, front 24 m la N Drăgan, zona Trifoiului, toate utilit. la Iront, 249 €/ mp neg., cu panoramă deosebită. @0264-450355,  0728-133488,  0743-

716468.

fiVând grădină 700 mp, front 30 m, toate ulilit., ideal c-ție vilă, aproape de Fagului, zonă aerisită, exclusiv de case, 160 €/ mp. @0264-450355,  0728-133488,r\0743-

716468.                 \ 1

 • • Vând teren 13.700 mp, groiecl, PUD, PUZ, apropiat, toate-uWit. la limita terenului, HCL și autoirzație de construire în lucru. ©0745-346300, 0752-599950.

 • • Vând teren 13.700 mp. proiect, PUZ, PUD aprobat, toate utilii, la limita terenului, HCL și autorizație de construire în lucru. @0745-346300, 0752-599950.

 • • Ag.Ancuja vinde teren 1150 mp, front la str.25 m, utilit., CU.


f?         ...........

nr.122. ©0730-4049.19, 0730-I 404914, 0264-596629, orele 10-20.

'•'Grup de Lux- vinde leren ultracentral, 350 mp. front 15 m, CF, CU, S+P+3+M, zona istorică, toate utifil., 1.250   €/mp.

Inf.:Brâncuși 99 (Ciupercă).


parcelabilM.Românul, după Audi, / ©0264-450000. 0731-066101

lltl II la 1 llfl fTi mphiriu                 _                     ...


utilii, la 100 m, inclusiv canalizare, ideal vile, D+P+2E+M etc, 130 6/ mp, fix. ©0747-074236.

 • • Vând 1aren 600 mp, Ar (arului, cu drum de servitute, posibilitate de P+2, cu utilii. Preț neg, ©0744-675157.

 • • Grup de Lux vinde leren 12.000

mp. front 50 m. extras CF, CU, intrav., utilii., 250 €/mp. Inf.C. Brâncuși 99 (Ciupercă). ©0264-450000,          0731-06.6101,

victor lazar@grupdelux.ro:../

 • • Arlin Hc» I uv trinHo lororvIQ AHO


“•Grup de Lux vinde teren semicentral, 1.000 mp. front 40 m, CF, CU. P+8, la o arteră principală de circulație, toate utilit., 590 €/ mp. Inf.:Brâncuși 99 (Ciupercă). @0264-450000. 0731-066101.

 • • Globnet-Super Ofertă! Vând teren

zona centrală, 890 mp, front 16 ml, cu:p+3, pt. c-ție bl., 500.000 €. @0723-392205,  0728-957525.

0264-594465, 0264-591406.

 • • Luxwil vinde teren Pavlov, zona par.cu).;central;-2..J64 mp, front 25 m”rTF r.ll 4<n cn™ „«.'Wol


Vând TEREN


pentru construcții, zonă centrală, 5000 mp, front de 50 ml, CUT 4.5


E-mail: benvrb (gfyahoo.com

Telefon: 0745-346300, 0752-599950


CHINTENI

 • • PF vând teren în Chinteni, la intrare, 480 mp + 80 mp cofa de drum, cu PUZ, PUD. CF, CU, 12.500 €. zonă de case de maxim 2 nivele. ©0720-001902, 0740-882643.

 • • PF vând diferite parcele de terenuri pt. c-ții. @0743-391890.

 • • Vând/schimb teren 5.800 mp, vis-a-vis de Avicola, la intrare în satul Deuș, jud. Cluj, la 5 km de granița orașului, intrav., gaz, curent in apropiere. 15 €/mp. @0758-354836.

 • • Vând 700 mp teren, zona caselor sociale, acte în regulă, împrejmuit cu plasă de sârmă, preț neg. ©0264-444085, 0748-195310.

 • • Vând teren la țosea 300 mp, posibilitate cumpărare și lângă, utilit. ©0743-873597.

 • • Vând teren intrav., 5.900 mp. ftont 36 ml, utilit. aproape, 15 t/mp și 2.900 mp, front 25 ml, utilit. la 300-400 m. 23 €/mp. @0732-101345.

 • • Vând teren la intrare în Chinteni, CF, drum de servitute. 1.500 mp, 100 m de drumul principal, 40 €/ mp. @0745-427306.

 • • PF Vând 6600 mp, intrav., zonă deosebită, fermă, cabană, 4 €/mp. @0743-290899.

 • • PF Vând 6400 mp, intrav., ideal cabană, casă, fermă, panoramă, acte la zi, apă, curent. 8 €/mp. ©0743-290899.

 • • PF vând 3 parcele alăturate, 500 mp fiecare, poziție deosebită, vedere la lac, ieșire din Chinteni, intrav., întăbulat, CF, utilit., preț neg., plata ți in rate. ©0722-591124, 0264-454605.

 • • Vând teren 700 mp, zona caselor sociale, acte în regulă, împrejmuit cu plasă de sârmă, preț neg. ©0264-444085.

 • • PF vând teren 2.150 mp, V. Chintăului, la șosea, cu front 25 m, CF, 46 6/mp neg. @0748-911156.

 • • PF vând parcele de teren 4.000 -6.000, intăbulate cu CF, zonă de case, 20 €/mp neg. ©0742-619059.

 • • Vând teren, V. Chintăului, întăbulat, nr. lopo. CF, îngrădit, 600 mp, la șoseaua principală, 30.000 €. ©0746-773759.

 • • PF vând teren V.Chintăului, 5 km de Broasca Verde spre Pădureni, 544 mp, acte în regulă, 6 000 €. ©0744-899936.

 • • PF vând teren la 4 km de Real, parcelă 500 mp. Iront 23 ml, I aproape de șosea, drum servitute, utilii, in zonă, poziție excelentă, 18.000 €, neg. ©0741-141778.

 • • Ofertă! Vând grădină centru, str. principală, intrav., 500-1.000 mp, zonă deosebită, toate utilit., CF, excelent pt. c-lie, front 2 str orei


 • • Vând teren în Valea Chintăului. lângă Cluj 2, pt. c-țil, 780 mp, front 14 m, 35 €/mp. ©0740-190916.

 • • PF Vând teren, 1.500 mp, intabulat, 38 €/mp, neg. ©0721-656377.

 • • Byalux vinde teren 600 mp, lângă lac, cu front la sosea. 6.000 €. Ini.: CI.Turzii 25. ©0753-703741.

 • • Vând teren intrav., CF, parcelat, 500 mp, 763 mp. 800 mp. cu drum de 8 ml, 28EUR/mp. ©0264-438297, 0744-701897.

 • • PF vând/schimb 1500 mp teren, V. Chintăului, întăbulat, ulilit. la front 22 m, 24 €/mp, neg. ©0264-456811, 0769-249824.

 • • PF vând teren, aproape de lac, 700 mp, front 20 m, întăbulat, CF, zonă de case noi, utilii.,' expoziție sudică, 21.000 €. neg. @0745-362422.

 • • PF vând ultimele 2 parcele alăturate 500 mp fiecare, lângă lac, pe dreapta, front 16 m, intravilan, utilități, intabulate, CF, CU, la 10 min. de Cluj, str. principală asfaltată, zonă de vile, superpreț 25 €/mp. @0746-634844.

 • • Ofertă specială! până la 50 % reducere! PF vând parcele in zona lacului Chinteni si in alte zone din Cluj. @0746-634844.

 • • PF vând parcele dreptunghiulare perfect plane de 450, 540 mp la numai 5 min de Cluj 6 km de Heal Hipermarket la intrarea in Chinteni pe partea stângă în spatele viilor nou construite, utilii., intabulate, CF, CU, superpreț 42 €/mp. @0746-634844.

 • • PF vând parcele 440 mp, deasupra lacului Chinteni pe stânga, fronl 18 m. intrav., curent, apă. intabulate CF, CU, la 10 min de Cluj, ideal p! cabane si case de vacanta, vedere superbă, zona in dezvoltare, superpreț 16 6. ©0746-634844.

flVănd parcelă 1.200 mp, front 27 m, utilit. la 50 m, întăbulat, ideal c-ție vilă, 23 €/ mp. @0264-450355, 0728-133488, 0743-716468.

 • • Vând teren 700 mp, zona caselor sociale, preț neg, împrejmuit cu plasă sârmă si front deschis, @0264-444085.

 • • Vând teren V. Fânațelor, 1.16 ha. . fântână, curent 500 m, 10 €/mp, neg. ©0264-435961

 • • PF Vând teren intrav., întăbulat, \ CF, 500 mp, zona de case, două fronturi, utilit. aproape, 15,000 €. neg. @0741-100757, 0752-271616.

 • • Vând pământ, livadă. Pădureni, 1.400 mp, în sat, la drum acces la apă, curent el., 8 €/mp, neg. ©0751-337492.

 • • Vând urgent 1000 mp, 25 €. ©0744-130875.

 • • Vând teren, urgent, foarte«-ani, CF. erpre) 4,

50 % zona in alte 4.

□rit 50 ;ru de eche/ TU, pl ri, sp f max 0746-


ale de 3 mp, P+3E,

Jî 2 2 tru de 'eche/ >reț 75


F, CU. ¥0745-


>0 mp. plexuri, 70.000 nr. 17. 30130,


j, zona '0.5-41 toramă 99284. avi de >t. P+2,


a capăt sebită, 30723-


e case, curenl, •ec.129 80573,


/ate actele in regulă, toate utilit., firmă, birouri, cabinete medicale, panoramă deosebită, 180 €/mp, notariale. 250 6,/mp negi @0724-neg., aștept conlraoterte ©0742-662068, 0727-703823.

 • • Casa Omega vinde teren Bună

Ziua. 11.000 mp, front stradal, plan, intabulat, CF, ideal blocuri, ansamble case, preț neg funcție de avans. Inf: P-ța Unirii 1-4/19. @0264-590193.  0264-590712,

0732-123743.

 • • Casa Omega vinde teren pe slr.

Bună Ziua, 1 500 mp, front la str. 20 ml. Inf.: P-|a Unirii 14. ap. 19. ©0264-590193.  0264-590712,

0732-123743.

jiVănd teren M.Românul, la 550 m față de CI. Turzii. ©0744-553663, 0744-553684       “

iiVând teren 1.150 rhp, front 24 m la N. Drăgan, zona Trifoiului.Hoațe utilii, la front, 249 €/ mp negii cu panoramă deosebită. @0264-450355,  0728-133488.  0743-

716468.

âVând grădină 700 mp, front 30 m, toate utilii., ideal c-ție vilă, aproape de Fagului, zonă aerisită, exclusiv de case, 160 €/ mp. ©0264-450355,  0728-133488,  0743-

716468

 • • Vând teren 13.700 mp, proiect. PUD, PUZ, apropiat, toate utilit. la limita terenului, HCL și autoirzație de construire in lucru. @0745-346300, 0752-599950.

 • • Vând teren 13.700 mp, proiect, PUZ, PUD aprobat, toate utilit. la limita terenului, HCL și autorizație de construire in lucru. ©0745-346300, 0752-599950.

 • • Ag.Ancuța vinde teren 1150 mp,

front la str.25 m, utilit., CU, P+2E+M, 340 €/mp. neg. Inf.la: P-|a Unirii 22, ap.1. ©0264-592674, 0744-178682.                -    |

 • • Vând leren 3500 mp, pe Bună I Ziua, front la slr., zona Skoda. @0745-302350.

 • • Vând 2000 mp teren, 46 m front, parcelabil. M.Românul, după Audi, /


s princi-ipleXuri, embrie, 0723-


mp. ex-Curent, uși 99 ), 0731-lelux.ro. i, 1.500 :l c-ție €/mp. percă). 101.

lângă es la 2 utilii, la 6. neg,, 4, 0747-


np. front €. Inf.la: ©0264-0740-


028913.

TTtohouse vinde teren c-ții 1.700 mp, front la str. 35 m, toate utilii., P-ța Cipariu, 500 €. Inf.la: Molilor 4. ©0264-431319, 0745-640426. ♦Casa Omega vinde teren 3.600 mp. ultracentral, front la 2 str., pretabil pt. c-ții P + 15 el.. 900 €, neg. Inf.: P-ta Unirii 14, ap.19. ©0264-590193,  0264-590712,

0732-123743

 • • Casa Omega vinde teren 700 mp, pretabil pl. c-ții P + 10 el., toate utilit., front 20 ml. preț neo. Inf.: P-ța Unirii 14. ap. 19. ©0264-590193, 0264-590712, 0732-123743.

(• Apuseni vinde teren cu spălătorie lauto, 192 mp. Moților, 350 €/mp. [©0728-362687.

fih/ând grădină 600 mp. zona Hasdeu, aproape de centru, toate utilit., ideal c-ție vilă sau sediu firmă, 550 €/ mp. ©0264-450355, 0728-133488, 0743-716468.

 • • SC vinde teren 4863 mp. front 50 ml. ©0745-346300, 0752-599950.

 • • Ag.Ancuța vinde teren 611 mp, front la str.6 m, utilit., drept, intrav., drum servitute, întăbulat, 450 €/ mp. neg. Inf.la: P-ța Unirii 22. ap.1. ©0264-592674, 0744-178682.,

 • • Ag.Ancuța vinde teren 890 mp, front la str. 12 m. utilit., drept, CU. 500.000 €. neg. Inf.la: P-ța Unirii 22, ap.1. ©0264-592674, 0744-178682.

 • • Mondo Imobiliare vinde 1029 mp, front 40 ml. POT 45 %, CUT 3.5, bun pt. c-ția unui imobil cu funcțiune rezidențială sau de birouri, neg. Inf. pe Paris 44/1. ©0264-593060, 6729-885572. 0741-923224.

[•Vând teren, .600 mp, Moților nr.122. @0730-404919, .0730-I 404914, 0264-596629, orele 10-20. l^nGrup de Lux- vinde teren 1 ultracentral, 350 mp, front 15 m. CF, CU, S+P+3+M, zona istorică, toate/ utilii.,'. . 1,250   -€/mp.

Inf./Brâncuși   99 ’ (Ciupercă).

@0264-450000, 0731-066101.

,) de Lux vinde teren semicenlral, 1.000 mp, front 40 m. CF, CU, P+8, la o arteră principală de circulație, toate utilit., 590 f.1 mp. lnf.:Brăncuși 99 (Ciupercă). @0264-450000, 0731-066101

 • • Globnet-Super Ofertă! Vând teren

zona cenlrala, 890 mp, front 16 ml, cu:p+3, pt. c-ție bl., 500.000 €. ©0723-392205,  0728-957525,

0264-594465, 0264-591406.

 • • Luxwil vinde . Iereh -. Pavlov, zona

părpuLbwy(ăI.’Ț2 64 rnp, -front ?5 rgțgSKGWjiS'""' '' ÎȘ1                             rrrr+v.».'-*».-

.fe*r$Z8fc2,  officd@luxwitimobiliare.ro.

 • • Invest Fortuna vinde teren cu

casă, zona Marinescu, 1.930 mp. front 15 ml. care se lățește la 35 ml. toate utilii., CF, zona de P+4, preț neg. Inf.: 21Decembrie 1989 nr.40/1. ©0264-406415, 0742-1   6   5   3   1   9,

agentia_forluna@yahoo.com.

(-•Casa lani vinde teren, Cipariu.


ip. utilii, ase noi, @0264-0727-


le teren >, lângă zona de f.la: 21 450519, 5.

ia teren, onl la 2 lobili ară eslinație ©0745-


utilit. la 100 m, inclusiv canalizare, ideal vile, D+P+2E+M etc, 130 €/ „«,2 mp, fix. ©0747-074236.

 • • Vând teren 600 mp. Arțarului, cu drum de servitute, posibilitate de P+2, cu utilit. Preț neg. ©0744-675157.

 • • Grup de Lux vinde teren 12.000

mp, front 50 m, extras CF, CU, mlrav., utilii., 250 €/mp. lnf.:C. Brâncuși 99 (Ciupercă). ©0264-450000’,         0731^6.101,

victor. Iazar@grupdelux,ro:

 • • Grup de Lux vinde teren 18.000 mp. front 50 m, extras CF,. intr-a£'., utilit., 180 €/mp. lnl.:C Brâncuși 99 (Ciupercă) ©0264-450600, 0731-06610'1, viclor.lazar@grupdelux.ro.

 • • Grup de Lux vinde parcele de teren 600 mp, M.Românul, extras CF, CU, inlrav , utilii, la 200 m. 75 €/ mp neg. ©0264-450000. 0731-066101, victor.lazar@grupdelux.ro.

 • • Grup de Lux vinde teren,

M.Românu, 750 mp, front 15 m, CF, intrav., t.....

lnf.:Brâncuși 99   (

©0264-450000, 0731-061

 • • Meridian-Vând 18.0QQ/n| cu front de 62 m, Țtoâte utilit., posibilitate de extindera^cjxS.OOO mp. 200 €/mp. ©02647595028, 5^9237 0742-014068. 0747-995897.' /»PF vinde teren zonă centrală,

 • • Welt vinde teren 514 mp, 17 m /panoramă superbă, pt. pretențioși,

front, utilit., CF. zona Măceșului,/ 2.80" pl. c-ție case, duplexuri, 160 €/mp.Z €1 rr Inf.la' 21 ~          ' --------

450519, 228815

 • • Welt -Fagului3 . i". ' <Sn li m' I 1400 mP' toate utilit! si casă, front U ™  ,k-  €/mP- 20 m. 500 €/mp. @0264-590595,

. ??-. 'Ciuperca)./ 0264-590721, 0749-316036.

- -■ 006>aj.            cy^fldider.efl ultracentral, I.

f"P teren ,:Kțâcetaru?CUj-PUZ,-PLfD,'ridiigire ....... topo/P+2+M,, 467:,.mp, CUT 2%, nnrv       -Mtes Z*z?U icJ «Xffi 464’ 2 88 •


2.800 mp, ideal vile, hotel, 1.200 ______________ ________r... €/ mp. ©0745-230182.

Decembrie 24/3. ©0264- TrPF Vând leren cu panoramă superbă spre centru, 1.100 mp, front 22 m. pt. c-ție de orice fel., numai 1.500 €/ mp..


0752-223366,  0727-


Vând leren 1600 mp, | Pț. pretențioși frOnl 40 m, CF, CU L©0745-230182 autorizație de c-ție pt P-+2-+M, 34 • ?F Vând teren unicat i 900 mn de ap, utilități 190 €/mp + TVA                             ,„,,_,???■

®0264-450519

0752-2aj36S 0727-228815


fZonl 38 m. ideal hotel, investiție, bl., spital, birouri, Ploiești, 2.500 €/ mp. @0745-230182.


12 500 €. zonă de case de maxim 2 nivele. ©0720-001902, 0740-882643.                       .    .

 • • PF vând diferite parcele de terenuri pt. c-ții. ©0743-391890.

 • • Vând/schimb teren 5 B00 mp, vis-a-vis de Avicola, la intrare in salut Deuș jud. Cluj, la 5 km de granița

■orașului, intrav., gaz. curenl in apropiere, 15 €/mp. @0758-354836.

 • • Vând 700 mp leren, zona caselor sociale, acte în regulă. împrejmuit cu plasă de sârma, preț neg. ©0264-444085, 0748-195310.

 • • Vând teren la șosea 300_ mp, posibilitate cumpărare și langa, utilit ©0743-873597.

 • • Vând teren intrav.. 5.900 mp. fhonț 36 ml. utilit. aproape, 15 €/mp șt 2 900 mp, front 25 ml. utilit. la 300-400 m, 23 €/mp. ©0732-101345

 • • Vând teren la intrare in Chintenr, CF, drum de servitute. 1.500 mp. 100 m de drumul principal, 40 6/ mp. @0745-427306.

 • • PF Vând 6600 mp, intrav . zona deosebită, fermă, cabană. 4 €/mp. @0743-290899.

 • • PF Vând 6400 mp._inlrav., ideal cabană, casă, fermă, panoramă, acte la zi, apă, curent. 8 €/mp. ©0743-290899.

 • • PF vând 3 parcele alaturate, 500 mp fiecare, poziție deosebită, vedere la lac. ieșire din Chinteni, intrav., întăbulat, CF. utilit preț neg., plata ți in rate. ©0722-591124, 0264-454605.

 • • Vând teren 700 mp. zona caselor sociale, acte in regulă. împrejmuit cu plasă de sârmă, preț neg. ©0264-444085.

 • • PF vănd teren 2.150 mp. V.

Chintăului, la șosea, cu front 25 m CF. 46 €/mp neg. ©0748-911156.                 innn

 • • PF vând parcele de teren 4.000 -6.000. întâbulate cu CF. zonă de case, 20 €/mp neg. ©0742-619059.

 • • Vând teren, V. Chintăului.

întăbulat. nr. topo, CF, îngrădit. 600 mp. la șoseaua principala. 30.000 €. @0746-773759.    _

 • • PF vând teren V Chintăului, 5 km de Broasca Verde spre Pădureni. 544 mp. acte in regulă, 6.000 t. @0744-899936.

 • • PF vănd teren la 4 km de Heal. parcelă 500 mp. front 23 ml. I.aproape de șosea, drum servitute, utilit. în zonă, poziție excelenta, 18.000 6, neg. ©0741-141778.

 • • Ofertă! Vănd grădină centru, str.

principală, intrav . 500-1.000 mp. zonă deosebită, toate utilit., Or, excelent pt. c-ție lfont 2 str.. pre) avantajos. ©0745-331751, 0264-435941.                „    •

 • • PF vând leren intrav 2.900 mp,

CF, front 22 ml. utilit. la 20 m, centru, deasupra ultimului rând de case spre pădure, plan, 16 t/mp. ©0722-817128.            u

 • • PF vând teren sat Vechea. Chinteni, intrav., grădină 50 ari, parcelabil, utilit. apă, gaz. cuint, extrav . diferite suprafețe ©0740-296147

 • • PF vând teren 2.500 mp. zona lac, front la șosea, se vinde și parcelat, acte la zi. 20 €/mp. ©0722-339945.

 • • PF Vănd urgent teren pe Valea Chintăului, 1.400 mp. la str. principală 14.000 €. ©0757-964762.

 • • PF Vănd urgent teren lângă case, 5.400 mp, front 28 m, cu utilit, apă, qâz, curent, cu toate actele la zi, 27 €/mp, neg @0744-867220.

 • • PF Vând 950 mp teren, intrav.. situate între lacul Chinteni si Deus. Iront 16 m, utilit., CF. PUZ, PUD, CU zonă super, fără intermediar. 28 €/mp neg. @0743-169847

 • • PF Vând teren 5.800 mp. front 33 ml. la 550 ml de leren esle curenl el cu toate actele la zi. Valea Chintăului. 4 km de la Real, preț neg. ©0740-134382.


ODUJ / t .

 • • Byalux vinde teren 600 mp. lângă lac, cu front la șosea. 6.000 €. Inf.: CI,Turzii 25. ©0753-703741.

 • • Vând teren intrav,, CF. parcelat, 500 mp, 763 mp, 800 np. cu drum de 8 ml, 28EUR/mp. ©0264-438297, 0744-701897.

 • • PF vând/schimb 1500 mp teren. V. Chintăului, întăbulat, utilit. la front 22 m, 24 €/mp, neg. ©0264-456811, 0769-249824.

 • • PF vând leren, aproape de lac, 700 mp, front 20 m, intabulat. CF, zonă de case noi, utilit . expoziție sudică. 21.000 €. neg. @0745-362422.

 • • PF vând ultimele 2 parcele alăturate 500 mp fiecare, lângă lac. pe dreapta. Iront 16 m. intravilan, utilități, inlăbulate, CF. CU, la 10 min. de Cluj, str. principală asfaltată, zonă de vile, superpreț 25 €/mp. @0746-634844.

 • • Ofertă specială! până la 50 % reducere! PF vând parcele in zona lacului Chinteni si in alte zone din Cluj. ©0746-634844

 • • PF vănd parcele dreptunghiulare perfect plane de 450, 540 mp la numai 5 min de Cluj 6 km de Real Hipermarket la intrarea in Chinteni pe partea stângă în spatele viilor nou construite, utilit., intabulate. CF, CU, superpreț 42 €/mp. @0746-634844.

 • • PF vănd parcele 440 mp, deasupra lacului Chinteni pe stânga, front 18 m. intrav., curent, apă, întâbulate CF, CU. la 10 min de Cluj, ideal pt cabane si case de vacanta, vedere superbă, zona in dezvoltare, superpreț 16 €. ©0746-634644.

fiVănd parcelă 1.200 mp. front 27 m, utilii, la 50 m, întăbulat. Ideal c-ție vilă. 23 €/ mp. ©0264-450355, 0728-133488. 0743-716468.

 • • Vănd teren 700 mp, zona caselor sociale, preț neg, împrejmuit cu plasă sârmă și front deschis. @0264-444085.

 • • Vând teren V. Fânațelor, 1.16 ha, fântână, curent 500 m, 10 €/mp. neg. ©0264-435961.

 • • PF Vănd leren intrav., întăbulat, CF, 500 mp. zona de case, două fronturi, utilit. aproape. 15.000 €. neg. @0741-100757, 0752-271616.

 • • vând pământ, livadă. Pădureni, 1.400 mp. în sat, la drum acces la apă, curent el., 8 €/rnp, neg. ©0751-337492.

 • • Vând urgent 1000 mp, 25 €. ©0744-130875.

 • • Vând leren. urgent, toarte avantajos. 5800 mp, 50.000 €, locație deosebită, întăbulat. ©0743-006134.

 • • PF Vând teren c-ții, zona lac Chinteni, 750 mp, intabulat, 16.500 €. neg. ©0745-940017, 0752-064026.

 • • PF vând leren, la intrare in comună, pe dreapta, 500 mp, lângă Cluj Due, 20 € neg. @0742-006053.

 • • Vănd teren zona Braga, 2 parcele 500 mp, 40 €/mp și 2.800 mp,aproape de lac, 25 €/mp. @0751-289386.

 • • PF vănd teren, la intrarea în comună. 500 mp + 80 mp, cotă de drum (în loial 20 de parcele) cu PUZ, PUD, CF, CU la 23 E/mp neg. Zonă de case, maxim 2 nivele. @0741-194468.

 • • Ocazie! PF vănd teren, zona lacuri, peisaj frumos, intrav., acte la zi, 580 mp, 5.000 €/parcela. @0743-124474.

 • • Grup de Lux vinde 2.100 mp.

curent, apă. gaz, 22 E/mp. Inf. C Brâncuși 99 (Ciupercă). @0264-450000,         0731-066101

vicfor .lazar@grupdelux ro

 • • Grup de Lux vinde teren 4.300 mp,

toate utilii., fronl 25 m, 40 €/ mp.inf.tC. Brâncuși 99 (Ciupercă). @0264-450000,  0731-066101,

viclor lazar@grupdelux.ro.


tămanai de ANUNȚURI și PUBLICITATE din Transilvania !

—.....■

Ar ■•>. ,"'9^


*C

A


No. topografic

cluj
No.

■ serial


Intrat la li iunie 1976 cu nr.4712 cf-

Ln baza deciziei nr.Cj din 1'martie 1976 s Comitetului Executiv al Cons.Pop.al jud.Cluj, asupra imobilului de sub â+1,se"intabulează drept de proprietate cu titlul de drept pc bază de lere in favoarea:


Foaia de proprietate.

No.

e x7


No. serial


MZ               y-J

r y^z.-


t NOTĂ