Hotărârea nr. 368/2009

Hotărârea 368/2009 - Aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale pentru persoane fără adăpost”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NA POCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Construire locuințe sociale pentru persoane fără adăpost ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe sociale pentru persoane fără adăpost" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134.829 din 30.06.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe sociale pentru persoane fără adăpost ”

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Construire locuințe sociale pentru persoane fără adăpost", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea PT și a lucrărilor va fi făcută din bugetul local pe anul 2009, Cap. 70.02 / B poziția 12.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 368 din 9 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 368 /2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire locuințe sociale pentru persoane far a adăpost”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Moș Ion Roată

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

I. Valoarea totală modul,var.l- modul 4 băi, BCA, conform devizului general, inclusiv TVA, este:

VALOARE TOTAL MODUL           135.000,964 lei cu TVA

Din care C+M


105.939,517 lei cu TVA


Regimul de înălțime a unei astfel de construcții este P.

Dimensiunile în plan ale imobilului proiectat sunt de 15,60 m x 6,75 m, rezultând o suprafață construită Sc=l05,30 mp.

Spațiile utile ale unei astfel de unități locative sunt organizate astfel:

  • - dormitor 9 mp

  • - living 10 mp

  • - baie 1,98 mp.

Suprafața utilă a unei astfel de unități locative este de 20,98 mp, rezultând o suprafață utilă a imobilului Su= 4x 20,98= 83,92 mp.

Structura de rezistență a imobilului este de tip pereți portanți care se vor realiza din zidărie de BCA de 25 cm grosime, pereții de compartimentare se vor realiza din zidărie de BCA de 15 cm grosime.

II. Valoarea totală modul, var.2 - modul 1 baie, BCA, conform devizului general, inclusiv TVA, este:

VALOARE TOTAL MODUL Din care C+M

107.954,23 lei cu TVA

78.892,78 lei cu TVA


Regimul de înălțime a unei astfel de construcții este P.

Dimensiunile în plan ale imobilului proiectat sunt de 14,50 m x 6,75 m, rezultând o suprafață construită Sc=97,875 mp.

Spațiile utile ale unei astfel de unități locative sunt organizate astfel:

  • - dormitor 9 mp

  • - living 9, respectiv 7 mp,

  • - baie 5,60 mp

  • - hol 5,10 mp

Suprafața utilă a imobilului Su= 2x 16 mp+2xl8 mp+10,70 mp= 78,70 mp.

Sursa dc finanțare a investiției: bugetul local.

Durata de execuție a unui modul (atât pentru varianta cu o baie, cât și pentru varianta cu 4 băi /modul) este de 45 zile.