Hotărârea nr. 365/2009

Hotărârea 365/2009 - Aprobarea P.U.D. – imobil cu două locuinţe unifamiliale, D+P+M şi o locuinţă unifamilială D+P+M, str. Făgetului f.n.; beneficiară SC S LEE IMOBILE SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

imobil cu două locuințe unifamiliale D+P+M și o locuință unifamilială D+P+M

str. Făgetului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil cu două locuințe unifamiliale D+P+M și o locuință unifamilială D+P+M, str. Făgetului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95441 din 08.07.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil cu două locuințe unifamiliale D+P+M și o locuință unifamilială D+P+M, str. Făgetului fn, beneficiară: S.C. S LEE Imobile S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1 56719/238 din 11.03.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil cu două locuințe unifamiliale D+P+M și o locuință unifamilială D+P+M, str. Făgetului fn, beneficiară: S.C.

S LEE Imobile S.R.L., propuse pe două parcele alăturate, prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirilor, retrase cu 4,5 m. de la aleea de acces și 5,0 m. de limita posterioară. Se asigură accesul auto pe fiecare parcelă dinspre aleea carosabilă actualmente de 4 m., care se va lărgi la 7 m., prin dezmembrare de teren și cedare pentru drum, din parcelele petentei. Locurile de parcare se rezolvă în incinte.

Ocuparea terenului pe fiecare parcelă se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare: UTR = 3 (cf. P.U.Z. Făget) - POT max. = 30 % și CUT max. = 0,6.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 156719/238 din 11.03.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

Nr. 365 din 9 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)