Hotărârea nr. 358/2009

Hotărârea 358/2009 - Prelungirea unui contract de închiriere pentru locuinţa situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința

situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Laszlo Attila, Sandu Mihai, Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian, Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 126021 din 18.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdimamd nr. 4. ap. 6, pentru d-na. IONAȘ IOLANDA MELINDA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Durata contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr.4 ,ap. 6. pentru doamna IONAȘ IOLANDA MELINDA, pentru care a operat tacita relocațiune în condițiile prevăzute la art. 1437 din Codul civil, este până la soliționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 358 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință, ■'Ing. Horea Ioan Horea

\

/

Contrasemenază:

Secretarul

Jr. Auror
nicipiului.

rmure