Hotărârea nr. 357/2009

Hotărârea 357/2009 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133196 /43/29.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

43900/480/04.06.2009 - SC COMPLEX LILIACUL SRL

închidere terasă și reamenajare intrare în restaurant, amenajări în incintă,

Calea Turzii nr. 251A

120644/508/11.06.2009 - CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Amplasare panou informațional în Piața Avram Iancu și panouri publicitare în

Cartierul Mărăști ( pod 1RA - str. Traian Vuia)

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 357 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)