Hotărârea nr. 356/2009

Hotărârea 356/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133317/43/29.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

99548/511/11.06.2009 - PUZ - Str. Napoca - 1. M. Klein - Fortăreței - Potaisa

SC NAPOCA 15

108016/511/11.06.2009 - PUZ - Str. Bună Ziua (Sud)

SC REWE PROJECTENWICKLUNG ROMANIA SRL

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 356 din 7 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință,

Ing. Horea loan Florea