Hotărârea nr. 353/2009

Hotărârea 353/2009 - Aprobarea P.U.D., două case unifamiliale P+E, zona Câmpului est; beneficiar: Călineac Mugur Călin.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două case unifamiliale cu P+E, zona Câmpului est

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două case unifamiliale, zona Câmpului est - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86907 din 09.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două case unifamiliale, zona Câmpului est, beneficiar: Călineac Mugur Călin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 36660/8729 din 06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două case unifamiliale, zona Câmpului est,

beneficiar: Călineac Mugur Călin, prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirilor propuse, la 0,7 m. de limita laterală vest și 4,5 m. de limita est. Spre limita anterioară se lasă 5,0 m., între case 11,0 m. iar spre limita posterioară se păstrează 5,0 m. Se asigură accesul auto pe parcelă pe un drum de 3,0 m. lățime cu alveolă de depășire și două locuri dc parcare în incintă. în vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de drum a suprafețelor necesare pentru trasarea circulațiilor. Ocuparea terenului pe parcelă va fi max.: POT = 35 % și CUT = 0,9.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 36660/8729 din 06.06.2007.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.

Nr. 353 din 07 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)