Hotărârea nr. 35/2009

Hotărârea 35/2009 - Atribuirea unei locuinţe, din fondul locativ de stat, d-nei Bodea Mirela Carmen.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Șt.

O. Iosif nr. 6, ap. 5, d-nei BODEA MIRELA-CARMEN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. Iosif nr. 6, ap. 5, d-nei BODEA MIRELA-CARMEN-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali : Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira ;

Analizând Referatul nr. 26 din 18.12.2008 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. Iosif nr. 6, ap. 5, d-nei BODEA MIRELA-CARMEN;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.2 lit.”c” , 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d- nei BODEA MIRELA-CARMEN locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Șt. O. Iosif nr. 6, ap. 5. Locuința este compusă din: una cameră = 16.88 mp.; baie = 3,90 mp.; antreu =2,10 mp. pivniță = 2,25 mp.

ĂRT2. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Secretarul

Jr.A


Nr. 35 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi)