Hotărârea nr. 349/2009

Hotărârea 349/2009 - Aprobarea P.U.Z., str. Bethlen Gabor; beneficiară: SC MBV Construct SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Bcthlen Gabor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -str. Bcthlen Gabor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 121825 din 26.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bcthlen Gabor, beneficiară S.C. MBV Construct S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57998/394 din 07.05.2009, avizul de oportunitate nr. 191421/21 din 15.01.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 56/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Bcthlen Gabor. beneficiară S.C. MBV Construct S.R.L.

Prin P.U.Z. se modifică actuala încadrare funcțională a cvartalului studiat U.T.R.= L2 - locuințe cu regim de înălțime P+M, pe terenuri în pantă, care nu corespunde nici pentru configurația aproape plană a terenului, nici pentru regimul de înălțime al actualelor blocuri de locuințe cu P+2-4E și se propune încadrarea în U.T.R. = CMX - zonă mixtă cu regim de înălțime D+P+5E. Se menține traseul străzii și ampriza, datorită delimitării la nord cu cimitirul Cordoș, iar în zona din fața parcelei cu nr. 3 se va face o alveolă de supralărgire. Fiecare construcție va avea acces auto și se va asigura parcarea aferentă în incinta proprie.

Indicii urbanistici: P.O.T. max. = 45% și C.U.T. max. = 1,8.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57998/394 din 07.05.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 349 din 07 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)