Hotărârea nr. 345/2009

Hotărârea 345/2009 - Includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/1999 a unui medic de familie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/1999 a unui medic de familie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/1999 a unui medic de famile - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Postolache, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 844 din 10.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/1999 a d-lui dr. Gomboș Szilard Laszlo, în locul d-lui dr. Polony Ștefan Geza;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/1999, a d-lui dr. Gomboș Szilard Laszlo, în locul d-lui dr. Polony Ștefan Geza.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,Ioan F


Nr. 345 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)