Hotărârea nr. 341/2009

Hotărârea 341/2009 - Însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Dragoș Vodă nr. 36-38. în scopul parcelării

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 113298/452.1/30.06.2009, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobilare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”, al. 5 lit. “b", 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă parcelarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38. înscris în C.F. nr. 24517 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo 7394/1, astfel:

 • a)   identificat cu nr. topo 7394/1/1, compus din: I. casă din cărămidă, cu două ateliere, două magazii, una cameră; III. casă din cărămidă cu un local pentru mașini, sală, local pentru motor; IV. casă din cărămidă, cu una sală dependințe și curte în suprafață de 1976 mp. situat în str. Dragoș Vodă nr. 36-38. proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • b)  imobilul identificat cu nr. topo 7394/1/2, casă din cărămidă, cu un atelier și teren în suprafață de 300 mp., proprietatea lui S.C. G&R MECANIC S.R.L. conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 64 din 03.10.2005 și a Actului adițional nr. I la contractul de vânzare-cumpărare nr. 64/2005. încheiat la data de 06.05.200, în baza Legii nr. 550/2002.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică cadastrală pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării, întocmită de ing. Mamara Nicolae Claudiu.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 341 din 7 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 341 din 7 iulie 2009

DOCUMENTAȚIE TEHNICA CADASTRALA

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI situat in

STR. DRAGOS VODĂ, NR.36-38

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

STATUL ROMAN

BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR.1-3

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:BORDEROU DE PIESE

 • 1 CERERE DE SOLICITARE INFORMAȚII SI CONVENCTIE

 • 2 CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

 • 3 PAGINA PREZENTARE

 • 4 BORDEROU PIESE

 • 5 MEMORIU TEHNIC

 • 6 PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA 1:5000

 • 7 CALCUL SUPRAFAȚA SI FISA MĂSURĂTORI

 • 8 EXTRAS DE C.F.

 • 9 PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SC.1:500

 • 10 TABEL MIȘCARE PARCELARA

MEMORIU TEHNIC

1.DENIMIREA LUCRĂRII:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI situat in

STR. DRAGOS VODĂ, NR.36-38

LOC. CLUJ NAPOCA JUD. CLUJ

Numărul lucrării in registrul de evidenta propriu:

2.BENEFICIARUL LUCRĂRII:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR.1-3

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

3.EXECUTANTUL LUCRĂRII:

MAMARA CLAUDIU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE CJ 080

4.OBIECTUL LUCRĂRII:

Ridicare topo-cadastrala pentru delimitarea corpului de proprietate situat in str. dragos vodă, nr.36-38 in scopul parcelarii.

5.SCOPUL LUCRĂRII:

Lucrarea s-a executat pentru obținerea OPERAȚIUNI B.C.F.

6.AMPLASAMENTUL:

Zona ridicata se delimitează: la -Nord-nr. Cad.

la -Sud-nr. Cad.

la -Est-Coop.

la -Vest-str. D. Vodă

7.SITUAȚIA JURIDICA A

CF: 24517

CORPULUI DE PROPRIETATE:

8.OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE: Ridicarea detaliilor:

Datele topo-cadastrale ale lucrării s-au determinat din retrointersectie ,drămuire si radieere, calculul suprfetei facandu-se prin metode soft.

Aparatul folosit:Nikkon NPL352, cu precizie de 2 secunde

Redactarea planului:s-a făcut prin coordonate rectangulare

folosindu-se metode soft, iar planul a fost redactat la imprimanta. Suprafața: a fost calculata din coordonate, punctele de contur fiind consemnate pe plan.


Sistem de proiectie:STEREOGRAFIC 1970

Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975

ÎNTOCMIT MAMARA CLAUDI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

NR.64 din 03.10.2005

încheiat în baza legii 550/2002 și a HCL nr.407 din 31 mai 2005

I. PĂRȚILE CONTRACTACTE

Art. 1. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moților nr.1-3, reprezentat prin primar Emil Boc, director economic Olimpia Moigrădean si director D.F.I.S Stefania Ferencz, având cont numărul RO77TREZ216500206X006726, deschis la Banca Naționala, Trezoreria Cluj ,în calitate de VANZATOR

Ș>

S.C. G&R MECANIC S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Izlazului nr.4 ap.52, înregistrată la Registrul Comerțului J12/2974/07.07.1992, CUI 253844, având cont numărul R050BTRL01301202915694XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin domnul Rogobete Constantin, posesor act de identitate C.I. seria KX nr.053138, în calitate de CUMPĂRĂTOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului constă în vânzarea și respectiv cumpărarea imobilului situat în Cluj-Napoca str.Dragos-Voda nr.36, compus din ateliere, șopron , cu suprafața utilă 225,83mp., suprafața desfasurata 267,83 mp., înscris in C.F. 24517-Cluj si topo 73941/1 si teren in cota indiviza in suprafața de 207,9 mp.

Art. 3. Imobilul a făcut obiectul contractului de asociere nr. 195/01.02.2001 dintre Consiliul local și S.C. G&R MECANIC S.R.L .

III. PREȚUL, MODALITĂȚILE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art. 4. Prețul de vânzare al imobilului este de 2.680.000.000 lei (268.000 RON), la care se adaugă TVA 19%.

Art. 5. Cumpărătorul va achita vânzătorului prețul stipulat după cum urmează:


 • a) un avans de 40% din prețul total c^re se va achita la data perfectării prezentului

contract, respectiv suma de                   ....... lei, achitată cu ordin de

plata vs.                                ,

 • b) diferența de .......CpP/Ș....... lei, la care se adauga TVA 19% se va

achita vânzătorului în rate lunare eșalonate pe termen de 3 ani, la care se adaugă . o dobândă anuală de 10% pe an, ultima rată fiind scadentă la .Zconform anexei nr. 1 la contract.

 • c) în situația achitării anticipate a ratelor prevăzute la pct.b), plata se consideră efectuată la data achitării integrale a restului de preț, la care se adaugă dobânda aferenta până la acea dată.

Plata prețului în modalitățile convenite mai sus se va realiza prin virament bancar în contul indicat de vânzător la art.l.

Art. 6. Ratele se vor achita la data de 25 a fiecărei luni, conform anexei nr.l, în contul indicat de vânzător la art.l.

IV. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 7. Vânzătorul se obligă:

 • -  să predea cumpărătorului imobilul ce face obiectul prezentului contract

 • -  să garanteze pe cumpărător contra evicțiunii

V. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 8. Cumpărătorul se obligă:

 • -  să achite vânzătorului prețul în modalitățile și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • -  să nu înstrăineze imobilul prin acte între vii timp de 3 ani de la data dobândirii, să folosească spațiul numai pentru activități de producție, de comerț și prestări

servicii timp de 3 ani de la data dobândirii.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Vânzătorul solicită instituirea unei ipoteci pentru diferența de preț neachitată, respectiv suma de                     .............lei, la care se adauga

TVA 19% si dobânzile aferente, precum și înscrirea ipotecii în CF și notarea interdicției de grevare și înstrăinare până la achitarea integrală a prețului.

Art.10. Cumpărătorul consimte la înscrierea în CF, în favoarea vânzătorului, a ipotecii pentru diferența de preț și la notarea interdicției de grevare și înstrăinare, / până la achitarea integrală a prețului.

/

Art.ll. Taxele care se vor achita pentru instituirea ipotecii vor fi suportate de cumpărător.

Art.12. Dacă cumpărătorul, din vina lui, întârzie plata prețului, va plăti dobânzi si penalități conform legislației in vigoare.

Art.13. Dacă cumpărătorul nu plătește la scadență două rate succesive, contractul se consideră rezolvit de drept fără punere în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități, și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.14. Imobilul nu poate fi înstrăinat prin acte între vii și nu poate fi folosit decât pentru activități de producție, de comerț și prestări servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.

Art.15. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariția sau posibilitatea de comunicare, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 10 (zece) zile de la apariția sau posibilitatea de comunicare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare.

Art.16. Eventualele litigii care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate de instanțele de contencios administrativ.

VII. ALTE CLAUZE

Art.17. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art.18. Anexa nr. 1 este parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi                   în 6 exemplare, î

limba română, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

VÂNZĂTOR


CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


VIZAT

SERV. JURIDIC-CONTENCIOS

. ■ 'DIRECTORI ECONOMIC OLIMPIA OIGRĂDEAN


.cv<

DIRECTOR DFIS

ȘTEFANIA FERENCZ


ROMANIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

ACT ADIȚIONAL NR. 1

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE nr. 64 din 03.10.2005

încheiat azi, 06.05.2008

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moților nr. 1-3, reprezentat prin primar Sorin Apostu si director economic Olimpia Moigrădean , având cont numărul RO77TREZ216500206X006726, deschis la Banca Naționala, Trezoreria Cluj ,în calitate de VÂNZĂTOR

Și

S.C. G&R MECANIC S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Izlazului nr.4 ap.52, înregistrată la Registrul Comerțului J12/2974/07.07.1992, CUI 253844, având cont numărul R050BTRL01301202915694XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin domnul Rogobete Constantin, posesor act de identitate C.l. seria KX nr.053138, în calitate de CUMPĂRĂTOR

In baza HCL 236 din 28.04.2009, s-a îcheiat prezentul act adițional.

II. Obiectul actului adițional

»

ART.2 - Obiectul actului adițonal îl consituie modificarea contractului de vanzare-cumparare nr. 64 din 03.10.2005, cu privire la spațiul cu alta destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Vodă nr. 36.

ART.3 - Se modifica Art.2, privitor la obiectul contractului de vanzare cumpărare, care va avea următorul conținut: " Art. 2. Obiectul contractului constă în vânzarea și respectiv cumpărarea imobilului situat în Cluj-Napoca str. Dragos-Voda nr. 36, compus din ateliere, șopron , cu suprafața utilă 225,83mp., suprafața desfasurata 267,83 mp., înscris in C.F. 24517-Cluj si topo 73941/1 si teren in cota indiviza in suprafața de 300,00 mp.

ART.4 - Celelalte prevederi ale contractului de vanzare-cumparare nr. 64 din 03.10.2005, rămân în vigoare.

ART. 5 - Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 06.05.2009 în 6 exemplare, în limba română, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă

VÂNZĂTOR

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA>X PRIMAR SORIN APOS


COMP. A

EXECUVARE/CONTRACTE//.C5WONOMIC ÂDEAN
PRECIZĂRI privind
RAPORTUL DE EVALUARE a proprietății imobiliare

ATELIER DE PRODUCȚIE :      CLUJ, str Dragoș Vodă, nr. 36

Precizez că suprafața de teren, aferentă imobilului, evaluată, este St = 300,00 mp conform menționării din RAPORTUL DE EVALUARE prezentat la 2 mai 2005 ( capitolul 4.2, pag. 5, rândul 15 de sus ). Această suprafață constitue proiecția la sol a acoperișului construcției și este compusă din suprafața desfășurată (267,83 mp) la care se adaugă suprafața trotuarului (32,17 mp). Menționez că toate calculele efectuate se referă la această suprafață.

(în concluzii valoarea terenului de 7 500 € rezultă din 300 mp x 25 € / mp.)

CLUJ, 2 apărilie, 2009


NUME LUCRARE "DRAGOS VODĂ 36-38 OPERATOR : MNC

Data executării :

I

XXX


Pct

I


27. 2.2009

I          V

| ZZZ »>|««« »»»|<«


I

COD

I»:


ir


1 St:

Ml

100000

.000

I Or:

H30

I Or:

H31

1

215

1.000

1

1

217

1.000

1

1

46

1.000

1

1

814

1.000

1

1

834

1.000

1

1

BIS

1.000

1

1

M2

100002

. 914

1

M3

100040

.471

1

M4

100015

. 669

1

M5

99987.

523

I St:

M2

100002

. 914

| Or:

Ml

1

M50

99987.

538

1

M4 0

100015

. 675

1

M30

100040

.468

1

VI

100046

. 777

1

M6

100016

. 694

1

1

99985.

922

1

2

99987 .

064

1

3

99985.

623

1

4

100001

. 686

1

5

100015

.754

I

I

I

I


------- |

50000.000

0.0000 I


0.0000 |


I

I

I

I

I


I

100016.358

I

100016.813

I

100013.761

I

100016.328

I


I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


384.7618 1.000 | 165.3280 1.000 | 193.0048 1.000 I 210.1078 1.000 | 219.8116 1.000 | 283.4337 1.000 |

 • 318.4562

49990.231

360.3066 I 49970.893

356.3591 |

49987.186 229.0899 I 49993.866 -------- I

49990.231

 • 118.4562 I


185.2228 I 49993.866 385.0980 |

49987.188

369.7211 |

49970.888

385.1924 |

49979.840

87.2558 I

50058.144

180.3634 | 49995.645 189.1614 | 49992.956 203.0162 | 49989.411 283.6457 |

49985.554

364.2779 I

49982.161

379.1394 |

49985.661

390.3547 |

49988.109

388.1585 |

49988.190

390.8804 |

49988.296

392.9950 I


| ------

90.9972 1.000 |

98.4520 1.000 I

97.5915

1.000 |

97.2033

1.000 |

96.5851 1.000 |

97.5591 1.000 | 116.0016


|  297.379

101.4951 | |  298.826

106.7026 | I 297.858 114.2598 | 296.830 -------- I |  297.379

-------- |


I --------

102.1907 |

296.801

97.6486 |

297.830

97.8119 I

298.798

97.9059 I

298.829


I

101.5625 I

|  295.644

101.2067 | 297.007

102.2610 |

296.774

102.4026 |

296.692

101.2800


297.248

98.1246 |

297.792

97.7496 |

297.847

97.5202 |

297.893

97.7089 I

297.743

97.6643 I

297.843

97.4945 I


1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

I

I

I

I

I

1.000 I

1.

1

1.000 |

1.

1

1.000 |

1.

1

1.000 |

1.

1

1.000 |

1.

” 1

1.000 |

1.

10.194 |

1.

49.850 |

1.

20.241 |

1.

13.904 I

1.

600

600

600

600

600

I

600


I

I

I

I

I

I

13.119 I

1.

42.243 I

1.

45.077 |

1.

69.297 |

1.

17.834 |

1.

16.082 |

1.

17.310 |

1.

4.836 I

1.

15.165 I

1.

14.199

1.

14.060 I

1.

11.037 |

1.

13.553 |

1.

9.349

1 1.


tf! ffFICAT -•z

.-A

rr»

cS0

CTî

C

O

A?


100012.207 | I

100007.453 I I

100006.385 I

I

100005.977 | I

100001.384 |

I

100000.624 |

I

99992.109 |

I               17

99986.369 |

I               18

100007.899 I I              19

100007.387 |

I

100007.996 |

I

100008.319 I

I

100005.646 I

I

 • 100012.986

I               24

100009.695 |

I              25

100011.838 I

I              26

100012.330 I

I

100014.782 |

I

100015.692 |

I

100018.239

I

100018.255

I

100019.093

I

100017.277

I

100012.228

I

100013.779

I

100003.371

|

100002.072

I

100007.659

|

 • 99996.986

| St:

99987.523 I

| Or:


49989.204

I 297.713 |

32 |

2.4572 |

98.2446 |

4.544

49990.406

I 297.471 |

32 |

6.5625 |

97.7615 |

3.492

49990.590

I 297.468 I

32 I

10.5205 I

98.1765 |

3.107

49990.742

I 297.434 |

32 |

148.7576 I

99.2417 |

2.207

49991.822

I 297.372 |

32 |

158.5719 I

100.6149 |

2.878

49991.975

I 297.317 |

21 I

177.5811 |

102.3373 I

11.520

49994.202 I

296.922 I

21 I

179.7771 |

102.0285 I

17.426

49995.671 |

296.790 |

21 I

27.3016 |

99.9233 I

5.481

49992.510

I 297.352 |

9 1

31.8046 |

101.9095 I

5.098

49992.672

|   297.192 |

8 1

49.3375 I

103.6761 |

7.125

49995.208

|   296.934 |

8 1

54.8098 I

104.7859 |

8.316

49996.521

I 296.721 I

8 1

82.8255 I

106.1055 I

10.296

50000.109

I 296.359 I

5 I

75.7728 |

102.2002 I

27.132

50015.407

|   296.408 |

9 I

83.7240 |

103.2693 I

26.849

50016.173

I 295.967 |

8 1

84.5101 |

102.5033 I

37.068

50026.179

|   295.888 |

8 1

84.4614 |

102.3719 I

38.988

50028.037

I 295.893 |

8 1

85.0806 I

101.9465 I

51.131

50039.941

I 295.782 I

1 8 |

85.0940 |

101.6905 I

55.092

50043.801

I 295.883

8 1

85.2730 |

101.4371 |

66.859

50055.292

|  295.836

1 8 |

85.2746 |

101.4786 I

66.936

50055.367

I 295.791

1           7 |

85.2375 |

101.5128 |

70.417

50058.744

I 295.672

1           7 |

86.9458 |

101.6795 |

70.561

50059.290

I 295.484

1     32 I

91.0239 |

101.1707 |

66.286

50055.848

I 296.127

1 8 |

89.4806 |

101.9262 |

66.081

50055.382

|  295.346

1     31 I

98.0681 I

104.4747 |

15.081

50005.267

I 296.286

1           8 I

106.8259 I

105.8479 |

7.902

49998.055

I 296.620

1           8 I

92.3743 |

102.1487 |

39.730

50029.654

I 296.005

1 81 |

138.0766 |

103.1579 I

10.541

49998.931

I 296.823 I

8 1

49993.866 |  296.830 I --- I


I           39

99997.549 I

I           40

99992.758 I

I            41

I

I

385.2366 I -------- I -------- 1

1     II

44.4027 |

1

99.8637 |

13.080 I

50002.267

|   296.860 |

8 1

67.0670 |

99.1153 I

10.588 |

50003.067

1   296.979 1

81 1

85.5324 |

102.2335 I

9.988 |


4.542 |

1

1.600

3.490 I

1

1.600

3.106 1

1

1.600

2.207 |

1

1.600

2.878 I

■ “ 1

1.600

11.512 |

------- 1

1.600

17.417 |

1

1.600

5.481 I

1.600

5.096 |

1.600

7.113 I

' - ■ 1

1.600

8.293 I

1

1 1.600

10.249 |

l

I 1.600

27.116 |

1

1.600

26.813 |

■ ■ 1

1.600

37.040 |

------- 1

I 1.600

38.961 |

““ 1

I 1.600

51.107 |

- |

I 1.600

55.073 |

1

I 1.600

66.842 |

1.600

66.918 I

1.600

70.397 |

- - - 1

1 1.600

70.536 I

1

I 1.600

66.274

1

I 1.600

66.050 I

1

I 1.600

15.043 |

l

I 1.600

7.869 I

1

1 1.600

39.708 I

1

I 1.600

10.528

1

I 1.600

1

-------- | 1.602

1

1

1

1

13.080

I 1.600

10.587

1

1.600

9.981 |

1.600

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
99989.

772

1

42

99991.

230

1

43

99989.

281

1

M7

99990.

944

1 St:

M7

99990.

944

I Or:

M5

1

44

99994.

298

1

45

99997.

066

1

46

99995.

128

1

47

99995.

267

1

48

99997.

225

1

49

99997.

454

1

50

99993.

783

1

51

99997.

715

1

52

99992.

581

1 St:

M3

100040

.471

| Or:

M2

1

53

100027

.419

1

54

100038

. 199

1

55

100039

.394

1

56

100039

. 999

1

57

100047

. 379

1

58

100061

.686

1

59

100064

.936

1

60

100072

. 104

1

61

100072

. 095

1

62

100070

.052

1

63

100067

.820

I St:

M6

100016

. 694

I Or:

M2

1

M8

99999.

562

1

64

99998.

712

1

65

99998.

970

66 I


50003.590

87.5802 I

50012.626

94.2233 I

50013.188

90.5698 I

50016.793

-------- I

50016.793

290.5698 | 340.4633 1

50012.247

68.3101 I

50028.058

77.7486 |

50028.271

79.3303 I

50029.635

70.4764 |

50029.352

71.9641 |

50030.607

87.6225 I

50031.209

73.2539 I

50031.950

92.8169 I

50031.237

-------- |

49970.893

169.7290 | 167.4860 |

49978.206

126.4505 I

49976.042

109.0901 I

49978.381

103.4579 |

49979.559

66.9725 |

49982.993

73.2063 |

50018.290

68.6232 |

50016.447

68.7473 |

50030.069

68.7499 |

50030.058

70.9309 |

50031.111

73.3569 |

50032.383 -------- I

50058.144

287.2558 I 185.9254 |

50061.994

181.5604 |

50063.503

181.1909 |

50063.538

190.4563 I

|  296.481

102.1596 I |  296.183

101.5481 I |  296.360

102.0648 | |  296.079

-------- I

I 296.079

-------- I

I --------

98.0568 |

296.259

99.2285 I

296.242

99.1074 |

296.258

99.5911 I

296.174

95.5061 I

297.079

94.4566 |

296.420

95.6563 |

296.091

94.0668 I

296.638

100.4806 |

I 295.977 -------- |

I 298.826

-------- |

I --------

102.3459 |

I 298.279

106.3611 |

I 298.266

102.7980 |

|  298.498

103.3610 |

|  298.372

103.0078 |

|  298.171

101.5877 |

I 297.535

102.0996 I

I 297.124

100.9787 |

I 297.799

100.9610 I

|  297.818

101.2866 |

|  297.474

101.2875 I

|  297.469

-------- I

|  295.644

-------- I


| --------

96.4920 |

296.631

95.7826 |

296.907

98.3009 |

296.157

101.5169 I

8 I

19.134

8 I

19.408

26 |

23.193

1 I

I

I

I

___ , __

1 —-

1 -

5.

652

8

1

12.

822

7

1

12.

218

7

1

13.

550

7

1

14 .

078

7

1

15.

330

7

1

14 .

727

7

1

16.

674

81

1

14 .

537

81

1

1 — 1 -

1 —

1 -

14 .

971

| 78

1

5.

656

1 8

1

7 .

572

1 8

1

8.

691

1 8

1

13.

948

1 26

1

51.

945

| 78

1

51.

736

1 26

1

67.

108

1 54

1

67.

094

1 54

1

67.

105

I 26

1

67.

312

1 8

1

1 — 1 -

1 —

1 -

17.

586

1

1

18.

805

54

1

18.

533

8

1

11.

178


I     19.123 |

1

I 1.600

I     19.403 |

- ■ 1

I 1.600

|    23.181 |

1

I 1.600

1

1 -------- | 1.607

i

---— 1

i                                                          _____ i

1 _ |

I      5.649 I

i

I 1.600

I     12.821 I

1 1.600

1     12.217 |

1.600

I     13.550 I

1 1.600

I     14.043 I

1 1.600

I     15.272 I

1 2.600

I     14.693 I

I 2.600

I     16.601 I

I 2.600

1    14.536 1

1

I 1.600

1

1 -------- | 1.604

1

---------------- 1

1 1

1     14.961 I

l 1.600

I      5.628 I

1

1 1.600

I      7.565 I

1

1 1.600

|      8.679 I

l

I 1.600

|     13.933 |

1

I 1.600

I    51.929 I

1

I 1.600

I    51.708 I

1

| 1.600

I    67.100 I

1

I 1.600

1    67.086

1

1 1.600

|    67.091 |

1

I 1.600

I    67.298 I

1

I 1.600

1

1 -------- | 1.618

1

1 “ 1

I    17.560 I

1.600

|    18.764 |

1

I 1.600

i

I    18.526 I

1

I 1.600

1

I    11.175 |

1.600

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I100005.645 I I               67

100010.755 I I               68

100010.149 I I              69

100013.892 I |  St:     M8

99999.562 I |  Or:    M6


50059.813

192.1083 I

50058.884

217.8130 |

50056.263

161.7264 |

50060.066


I 295.396 I

7 1

101.5646 |

5.987

|   295.515 I

7 1

94.1444 |

6.838

I 296.290 I

7 1

100.9955 |

3.398

1   295.609 |

i

8 1

|   296.631 | --- I


-------- I

5.985 I 1.600


6.809 I 1.600


3.398 I 1.600


I 1.472


50061.994

385.9254 |


1

70

100023

.169

1

71

100022

. 669

1

72

100005

.395

1

73

100002

.889

1

74

100002

.332

1

75

100002

.430

1

76

100002

. 318

1

77

99999.

079

1

78

99998.

082

1

79

100001

.337

1

80

100000

. 830

1

81

99998.

158

1

82

99995.

622

1

83

99998.

001

1

84

99997.

896

1

85

99994.

101

1

86

99994 .

798

I St:

VI

100046

.777

I Or:

M2

1

M400

100040

.470

1

46

1.000

1

1

4 3C

1.000

1

1

CC

1.000

1


388.7451 |

50057.777

380.3360 |

50054.621

367.4620 I

50058.723

356.1880 |

50059.258

335.9589 |

50057.623

337.6888 I

50057.730

336.8670 |

50057.779

291.8117 | 50058.264 289.3285 I 50053.249 311.9024 |

50052.609

307.4124 |

50051.154

291.7114 | 50051.274 290.6193 | 50035.451 296.3160 I 50035.044 296.3413 I 50033.041 287.6911 I 50034.102 286.9402 I 50039.101 -------- |

49979.840

185.1924 |


I                                                                   i

97.9894 |

23.993

I 297.261

8 1

97.8878 I

24.269

I 297.308

8 1

117.3224 |

6.943

I 294.637 |

1          7 |

116.0877 |

4.449

|  295.391

1          7 |

102.4807 |

5.180

|  296.301

1 8 |

104.7669 I

5.153

I 296.117

1          7 |

112.0398 I

5.128

I 295.539

1          7 |

114.2635 I

3.858

295.646 |

7 1

93.1757 |

8.921

297.457 |

7 1

93.9077 |

9.596

I 297.420

1          7 |

92.4939 I

10.991

|  297.796

1          7 |

100.1312 |

10.812

296.481 I

7 1

99.0132 I

26.838

296.919 I

7 1

97.1923 I

27.022

297.694 |

7 1

96.8860 I

29.036

297.923 |

7 I

98.8622 I

28.426

297.011 I

7 I

102.4353 |

23.401

295.608 |

i _

78 I

|  298.829 I — I


260.9605 I

49970.877

192.5799 I

1.000 I

247.7388 I

1.000 I

7.5394 |

1.000 I


i                                                                   i

100.1649 I

10.961

I 298.792 |

1 1

97.6049 |

1.000

1.000 I    1

1

81.2646 |

1.000

1.000 I    1

1

80.6146 I

1.000

1.000 I 1 I


I

23.981 I

1.600

24.255 |

" 1

1.600

6.687 |

1

| 1.600

4.308 |

1.600

5.176 |

1

| 1.600

5.139 |

--------- 1

I 1.600

5.036 |

l

1.600

3.762 |

1

1.600

i

8.869 |

1

1.600

9.552 |

l

I 1.600

10.915 |

" 1

I 1.600

10.812 |

l

I 1.600

26.835 |

l

| 1.600

26.995 I

---- 1

| 1.600

29.001 I

1

1.600

28.422 |

1.600

23.384 |

1

1.600

1

-------- | 1.592

— — 1

1

1

--- 1

10.960 |

1

I 1.600

1.000 |

1

1.600

- - - 1

1.000 |

I 1.600

1.000 |

1

| 1.600calcul suprafața

Area: 2275.7578

Location: X= 392308.6996 Y=

Location: X= 392309.5328 Y=

Location: X= 392312.8353 Y=

Location: X= 392313.6676 Y=

Location: X= 392314.1405 Y=

Location: X= 392317.6076 Y=

Location: X= 392285.1223 Y=

Location: X= 392266.9557 Y=

Location: X= 392249.2924 Y=

Location: X= 392242.9979 Y=

Location: X= 392255.5772 Y=

Location: X= 392292.5891 Y=

Location: X= 392307.6651 Y=

Location: X= 392308.0968 Y=

588861.4131 Z= 0.0000

588856.5521 Z= 0.0000

588857.0179 Z= 0.0000

588852.7571 Z= 0.0000

588850.9207 Z= 0.0000

588832.2021 Z= 0.0000

588827.3665 Z= 0.0000

588824.7910 Z= 0.0000

588822.1363 Z= 0.0000

588853.3040 Z= 0.0000

588855.4787 Z= 0.0000

588863.0640 Z= 0.0000

588866.1709 Z= 0.0000

588863.9104 Z= 0.0000
Area: 1976mp

L0T1

Location: X= 392242.9979 Y=

Location: X= 392255.5772 Y=

Location: X= 392292.5891 Y=

Location: X= 392307.6651 Y=

Location: X= 392308.0968 Y=

Location: X= 392308.6996 Y=

Location: X= 392309.5328 Y=

Location: X= 392312.8353 Y=

Location: X= 392313.6676 Y=

Location: X= 392314.1405 Y=

Location: X= 392310.9958 Y=

Location: X= 392284.0902 Y=

Location: X= 392285.5708 Y=

Location: X= 392312.4757 Y=

Location: X= 392310.9958 Y=

Location: X= 392314.1405 Y=

Location: X= 392317.6076 Y=

Location: X= 392285.1223 Y=

Location: X= 392266.9557 Y=

Location: X= 392249.2924 Y=

Location: X= 392242.9979 Y=

588853.3040 Z= 0.0000

588855.4787 Z= 0.0000

588863.0640 Z= 0.0000

588866.1709 Z= 0.0000

588863.9104 Z= 0.0000

588861.4131 Z= 0.0000

588856.5521 Z= 0.0000

588857.0179 Z= 0.0000

588852.7571 Z= 0.0000

588850.9207 Z= 0.0000

588846.5383 Z= 0.0000

588842.9040 Z= 0.0000

588831.9492 Z= 0.0000

588835.5895 Z= 0.0000

588846.5383 Z= 0.0000

588850.9207 Z= 0.0000

588832.2021 Z= 0.0000

588827.3665 Z= 0.0000

588824.7910 Z= 0.0000

588822.1363 Z= 0.0000

588853.3040 Z= 0.0000


Area: 300 mp

LOT2

Location: X= 392284.0902 Y= 588842.9040 Z= 0.0000

Location: X= 392310.9958 Y= 588846.5383 Z= 0.0000

Location: X= 392312.4757 Y= 588835.5895 Z= 0.0000

Location: X= 392285.5708 Y= 588831.9492 Z= 0.0000Q69C

•r

06?Z

I

■j               z

■—: > •\!‘i

; tsgw&r

S6?l

i

l

969L

--T

"TxT


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire Sc1:500

Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

2276 mp

STR. DRAGDS VDDA, NR.36-38

C.F. nr.

24517

UAT

CLUJ NAPOCA


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situația actuala

( inainte de dezlipire )

Situația viitoare

< după de dezlipire )

Nr. cad.

Suprafața

< np )

f •

__Categoria de ,. i <■ 7- rfoîojsinta

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața < np >

Categoria de folosința

Descrierea

imobilului

2334 /

TEREN SI CONSTRUCȚIE

1976

C.C.

TEREN SI CONSTRUCȚIE

300

C.C.

TEREN SI CONSTRUCȚIE

TOTAL

^■1 .

A---------------

2276


Executant

MAMARA NlCDLAE CLAUDIlf


Data:06.2009
Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

1976 mp

STR. DRAGDS VDDA, NR.36-38


C.E. nr.

UAT

CLUJ NAPOCA


A. Date referitoare la teren

Nr.

rcela

Categoria de folosința

Suprafața

< np )

Valoarea de impozitare ( lei )

Mențiuni

l

C.C.

1976

158416

total

1976

158416

B. Date referitoare la construcții

Cod             Suprofata construita                   Valoarea de

constr.                   la sol < np )                            impozitare < lei )                                                         e

C

446

Supraf. construita desfasurata ■ 446 MP                           ........

C

335

Supraf construita desfasurata = 335 MP               s ;-j ■‘‘'z • ■.

C

13

Supraf. construita desfasurata ■ 13 MP                                  j ;. ■. ..   '•/' ...

/                           ‘ < -i /    ■ .

TOTAL

794

INVENTAR DE CDDRDDNATE

Data.06.a009             Executant | 2           /Z; t.S'C    • !Nr. cadastral

SupraP. nasurata

Adresa imobilului

300 mp

STR. DRAGQS VDDA, NR.36-38


C.F. nr.

UAT

CLUJ NAPUCA


A. Date referitoare la teren

Nr. arcele

Categoria de Folosința

Suprafața ( np >

Valoarea de inpozitare C lei >

Mențiuni

l

c.c.

300

100800

TOTAL

300

100800

B. Date referitoare la construcții

Cod             Suprafața construita                   Valoarea de

constr.                   la sol C np )                            inpozltare < lei )                                                        Mențiuni

C

267.83

SupraF. construita desFasurata =267.83 MP

c

c

total

267.83

/'<

no--

rfȚ

INVENTAR DE COORDONATE

Data:062009                     Ei X C? CZ U ~t 0. K') "t '                                        - /


Tabel cu mișcarea parcelară

UAT CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Nr. CF

Nr. topo

Descrierea imobilului

Proprietar

Suprafața

Sarcini

24517

7394/1

 • I.  Casa din cărămidă, cu 2 ateliere, 2 magazii, 1 camera;

 • II. Casa din cărămidă , cu 1 atelier;

 • III. Casa din cărămidă, cu 1 local pentru mașini,sala,local pentru motor;

 • IV. Casa din cărămidă, cu 1 sala dependințe si curte in str. Dragos Vodă nr.36-38

Statul Roman in admin. op. A Sfatului Popular al Or. Cluj

2334 mp

Nu sunt

SITUAȚIA PROPUSA -

Nr. CF

Nr. topo

Nr.cad.

Descrierea imobilului

Proprietar

Suprafaț

a

Sarcini

CF

NOU

7394/1/1

Casa din cărămidă, cu 2 ateliere, 2 magazii, 1 camera;

Casa din cărămidă, cu 1 local pentru mașini,sala,local pentru motor;

Casa din cărămidă, cu 1 sala dependințe si curte in str. Dragos Vodă nr.36-38

Statul Roman in admin. op. A Sfatului Popular al Or. Cluj

1976 mp

Nu sunt

CF

NOU

7394/1/2

.Casa din cărămidă , cu 1 atelier;

si teren in str. Dragos Vodă nr.36-38

Statul Roman in admin. op. A Sfatului Popular al Or. Cluj

300 mp

Nu sunt