Hotărârea nr. 340/2009

Hotărârea 340/2009 - Vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr.16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16 — proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Laszlo Attila, Sandu Mihai, Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 135704 din 30.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea unui teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, republicată și ale Hotărârii nr. 406/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l

Se    însușește

raportul

de

evaluare

a    terenului    situat

în

municipiul

Cluj-Napoca, str.

Voltaire nr.

16,

întocmit de

„Darian Rom Suisse”

SRL,

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vânzarea către Rus Ioan a terenului locuinței, identificat în C.F. nr. 95339, nr. topo 3562/2, în suprafață de 230 mp. și C.F. nr. 21377, nr. topo 3562/1/2/1, în suprafață de 153,25 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16.

Art.3 Prețul de vânzare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Voltaire nr. 16 este de 128 euro/mp. (potrivit procesului-verbal al ședinței Comisiei de vânzări terenuri din 29.06.2009).

Art.4 Cumpărătorii vor achita integral prețul de vânzare a terenului (echivalentul în lei la data plății), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 340 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

®DARIAN*

email: cteiian-îldanan.re wet>: www.danar.roȚINTA SOA.5T8A ESTE VALOAREA

DARIAN ROM SUISSE SRL, Nr reg corn: )12/S95/I<?9i. CUI. RO 2311)211, IBAN: RO9lBlftLU13tn2a29(»868XX, Banca transilvania, Capital social: 35.000 Lw

NR. 1302/12-03-2009

Raport de evaluare al proprietății imobiliare

TEREN

adresa: Cluj - Napoca , str. Voltaire , nr. 16 , jud. Cluj

Solicitant:     RUS IOAN

Proprietar:    STATUL ROMÂN

Destinatar:    RUS IOAN

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris si prealabil al Societății Comerciale DARIAN ROM SUISSE S.R.L, a destinatarului si al clientului

Martie 2009-

CLU3 NAPOCA «r. Nlcoiae Crtrtej 25; tel/fax: 0264/438 033(034), 03722706 550 SUCEAVA


BUCUREȘTI TIMIȘOARA CONSTANȚA LAȘI


JU l. CâmțtwwnL' 11; teL-toc 021/312 2786(3062), 0372/706 SSS fr-Oul Minai VUe&ul 306; Cet/Ux: 0256/432822, 0377/706 660 O-OJ Mamita 135-137; tel,«ax: C241/5CB «OO. 0372/706 S77

TU Ștefan cc< Mare 8: td/fax. 0232/216 023. 0322/706 S79


ORADEA

TG. MUREȘ

ALBA IUUA

DEVA


BRAȘOV SIBIU GALAȚI ARAD CRAI OVA


■stL Erakx 17; td/tax: 0268/474 770. 0372/706 575 sil Scoasa de irot 3/47; td/fax: 0269/244 2<3, 0372-706 S65 Tf. BrSIct 7-9; td/tax: 0236, «94 969. 0372/706 570 stl CitiQârBH 3: te.tax: 0257/272 42S. 0371706 S5!

Calea BucurețU bl A3 sc 2: td/tax: 0251/3'5 478, 0372.706 567


8AIA MARE

«5țTA

3ACAU l>LOIEȘn PITEȘTI


sc Ștefan cel Mare 26; <ei-tax: 0230/522 168. 0372/706 578

^SC. C. Enescu 21; td/tax: 0259/414 242, 0372/706 562 fac Tineretului 3; tevnx: 0265/264 C68. 0372/706 566

SX LC. Brătsaru 20; tel.«ax: 0258,812 250, 0372/706 553

sa 1 Dreemtxx: 14; td/fax: 0254/232 822, 0372/706 564

wx Translvmtx 6A ap 56 parter; tH/fax-. 0262/221 199, 0377/706 551 sa Ladan Blaga 1; td/tax: 0255/212 155, C372/7C6 S63

sa Erxxtjo 32; tetrfax: 02x4/517 OOC, 0372,706 573

sa Maramureț 21; ta/«ax: 0244,-522 128. 0372.796 S56

sc. Teftx «9; td/fax: 0722’600 875. 0372/706 557


Către: RUS IOAN

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară “Teren " situată în Cluj - Napoca , str. Voltaire, nr. 16 , jud. Cluj.

Terenul evaluat are utilizarea de curte și grădină a proprietății imobiliare rezidențiale situată în Cluj - Napoca , str. Voltaire nr. 16, compusă dintr-o casă de locuit cu regimul de înălțime S+P+M și terenul aflat sub construcție. Terenul subiect este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local și închiriat familiei Rus (familia Rus fiind proprietara casei Voltaire numărul 16 descrisa mai sus).

Terenul este situat în zona centrală a municipiului Cluj - Napoca zona rezidențial -comerciala.

Structura proprietății este următoarea :

° Teren având suprafața de 383,25 mp. compus din 2 parcele de teren alăturate cu suprafața de 230 mp (gradina) și 153,25 mp (curte).

Terenul în suprafață de 383,25 mp. este înscris în Cartea Funciară nr. 95339 nr. top 3562/2 și în Cartea Funciară nr. 21377 , Cluj - Napoca , nr. top. 3562/1/2/1 .(conform documentelor avute la dispoziție: CF pentru gradina- 270 mp respectiv Act adițional contact de inchiriere si Cerere cumpărare din care au fost preluate datele juridice pentru partea de curte 153,25 mp).

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății pentru informarea clientului in vederea achiziționării proprietății.

Metodologia de calcul a “valori de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietăților și de recomandările Standardelor Internaționale de Evaluare .

Având în vedere că metodologia aplicată a ținut seama de respectarea tuturor prevederilor existente referitoare la dezvoltarea viitoare a proprietății și factorii de prudență asumați în aplicarea metodei, s-a putut proceda la estimarea unei „valori de piață". în această ipostază, s-a putut apela la estimarea unei valori de piață definită în standardul internațional de evaluare IVS 1 .

Conform standardului definiția valorii de piață este următoarea:

£□ Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Scopul evaluării fiind estimarea valorii de piața a proprietății subiect trebuie menționat ca proprietatea este una cu piața limitata valoarea estimata fiind mai degraba una speciala.

Astfel de proprietăți se tranzactioneaza foarte rar, aceste tranzacții fiind foarte puțin relevante ele situandu-se de multe ori mult peste valoarea de piața sau mult sub aceasta.

Raportul a fost structurat după cum urmează :

(1) Partea introductivă (2) Premizele evaluării - în care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează modul de abordare al evaluării (3) Prezentarea datelor - în care sunt prezentate proprietatea imobiliara analizata, datele juridice și studiul de vandabilitate (4) Analiza datelor - conține aplicarea metodei de evaluare, rezultatul obținut și opinia evaluatorului (5) Anexe - conțin elemente care susțin argumentele prezentate în raport - extras CF etc.

în urma aplicării metodologiei de evaluare mai sus expuse, opinia evaluatorului referitoare la VALOAREA DE PIAȚĂ a proprietății imobiliare evaluate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

PATRUZECI Șl NOUĂ MII EURO

49.000 EUR

(echivalent a circa 211.000 RON )

o Valoarea este una globală, conform tranzacțiilor încheiate pe piață având ca vânzători persoane fizice-majoritatea participanților pe această piață.;

o Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare;

o Cursul de schimb RON / EUR considerat este de 4,3 . Valorile estimate in EUR sunt valabile atât timp cat condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o dată cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul dolarului sau euro nu este liniară);

o Valoarea este subiectiva;

o Valoarea reprezintă o predictie asupra unei valori;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor internaționale de evaluare.

Cu stimă, ing. Adrian CRI VII, maa, frics Director DARIAN ROM SUISSE • 1.1 Certificare

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte.

De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice, menționate pe parcurs;

Ele sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional, în plus, certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare și nici un interes sau influență legată de părțile implicate.

Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România) și standardele Comitetului Internațional de Standarde în Evaluare (IVSC).

Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

Proprietatea a fost inspectată personal de către reprezentantul evaluatorului , în prezența solicitantului și a reprezentantului legal al solicitantului . în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara evaluatorilor care semnează mai jos.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR și poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate cu Standardul Internațional de Practică în Evaluare GN11- Verificarea evaluării..

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care se semnează mai jos sunt membri ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și au competența necesară întocmirii acestui raport.

Firma DARIAN ROM SUISSE și membri săi au încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Adrian CRIVII

Expert - Evaluator ANEVAR

MAA, acreditat - proprietăți imobiliare

FRICS

Pop D. Horatiu

Evaluator proprietăți imobiliare, membru titular ANEVAR legitimație nr. 11776
CUPRINS

 • 1. INTRODUCERE

SCRISOARE DE TRANSMITERE

 • 1.1    Certificare

 • 2   PREMIZELE EVALUĂRII

  • 2.1    Ipoteze și condiții limitative

  • 2.2    Obiectul evaluării. Scopul evaluării. Instrucțiunile evaluării

  • 2.3    Drepturi de proprietate evaluate

  • 2.4    Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

  • 2.5    Data estimării valorii

  • 2.6   Moneda raportului

  • 2.7    Modalități de plata

  • 2.8    Inspecția proprietății

  • 2.9    Informațiile utilizate si surse de informații

  • 2.10  Clauza de nepublicare

 • 3  PREZENTAREA DATELOR

  • 3.1   PREZENTARE GENERALA A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

   • 3.1.1     Situația juridica

   • 3.1.2     Utilizarea existentă

   • 3.1.3    Descrierea amplasamentului

   • 3.1.4    Accesul

   • 3.1.5      Utilități

  • 3.2    Studiu de vandabilitate (Analiza pieței imobiliare)

   • 3.2.1     Analiza cererii

   • 3.2.2    Analiza ofertei competitive

   • 3.2.3     Echilibrul pieței

 • 4  ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

  • 4.1    CEA MAI BUNA UTILIZARE

  • 4.2    Evaluarea terenului

   • 4.2.1     Tehnica reziduală a terenului

   • 4.2.2     Verificări si analize ale valorii estimate

  • 4.3    Rezultatele obținute. Opinia evaluatorului

 • 5  ANEXE

  • 5.1    Fotografii ale proprietății

  • 5.2    Documente ale proprietății

  • 5.3    Extras analiza de piața

  • 5.4   Prezentarea evaluatorului

2 PREMIZELE EVALUĂRII

 • 2.1 Ipoteze și condiții limitative

 • 1. Ipoteze:

o Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către solicitant și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și marketabil;

o Evaluarea s-a făcut in ipoteza coabitării nerestrictive a terenului subiect cu proprietatea "Casa de locuit Voltaire 16” descrisa in raport.

o Scopul evaluării fiind estimarea valorii de piața a proprietății subiect trebuie menționat ca proprietatea este una cu piața limitata valoarea estimata fiind mai deqraba una speciala.

o S-a evaluat terenul considerat liber fara a lua in considerare aportul diferitelor amenajari, dotări, construcții etc si nici costuri sau venituri generate de acestea.

o Identificarea suprafeței terenului subiect si a limitelor acestuia s-a făcut pe baza documentelor avute la dispoziție si a informațiilor furnizate de solicitant orice diferența majora fata de situația de fapt ( de situația "reala") va invalida acest raport si concluziile lui.

o Evaluatorul a avut la dispoziție doar un extras CF -pentru terenul denumit in raport “gradina" -datele juridice legate de cel de al doilea au fost preluate din documentele anexate.

o Proprietatea este considerată și evaluată ca fiind liberă de sarcini.

o Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor reglementarilor și restricțiilor de zonare și utilizare, în afara cazului în care a fost identificata o ne-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport;

o Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care să influențeze valoarea. Evaluatorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

o Situația actuală a proprietății imobiliare și scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietății (în condițiile tipului valorii selectate);

o Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

o Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție existând posibilitatea existenței și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință.

 • 2. Condiții limitative:

o suprafețele luate în calcul au fost determinate pe baza planurilor și documentelor puse la dispoziție de către solicitant;

o orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare și sunt invalide dacă sunt astfel utilizate;

o intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

o evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune;

o nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;

o orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport.

 • 2.2   Obiectul evaluării. Scopul evaluării. Instrucțiunile evaluării

Obiectul evaluării îl constituie proprietatea imobiliară “Teren ’’ situată în Cluj - Napoca , str. Voltaire nr. 16 , jud. Cluj. în capitolele următoare este descris dreptul de proprietate și imobilul propriu-zis.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății pentru informarea clientului in vederea achiziționării proprietății, (cu mențiunile din capitolul Bazele evaluării).

Prezenta lucrare se adresează d-lui RUS IOAN în calitate de client și destinatar.

 • 2.3   Drepturi de proprietate evaluate

A fost supus evaluării dreptul de proprietate al STATULUI ROMÂN asupra terenului care compune proprietatea imobiliara.

Valoarea proprietății a fost determinată în ipotezele prezentate in capitolele anterioare cat si la capitolul “Cea mai buna utilizare”

 • 2.4   Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

Metodologia de calcul a “valori de piață" a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietăților și de recomandările Standardelor Internaționale de Evaluare .

Având în vedere că metodologia aplicată a ținut seama de respectarea tuturor prevederilor existente referitoare la dezvoltarea viitoare a proprietății și factorii de prudență asumați în aplicarea metodei, s-a putut proceda la estimarea unei „valori de piață”. în această ipostază, s-a putut apela la estimarea unei valori de piață definită în standardul internațional de evaluare IVS 1 .

Conform standardului definiția valorii de piață este următoarea:

( □ Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Scopul evaluării fiind estimarea valorii de piața a proprietății subiect trebuie menționat ca proprietatea este una cu piața limitata valoarea estimata fiind mai degraba una speciala.

Astfel de proprietăți se tranzactioneaza foarte rar, aceste tranzacții fiind foarte puțin relevante ele situandu-se de multe ori mult peste valoarea de piața sau mult sub aceasta.

 • 2.5   Data estimării valorii

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor corespunzătoare lunii martie 2009, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de către evaluator (data evaluării). Evaluarea a fost realizata în luna martie 2009, care este si data raportului.

 • 2.6   Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentata în RON și în EUR. Având în vedere că metodele utilizate conduc la exprimarea valorii finale în lei, cursul de schimb utilizat pentru transpunerea în valută este 4,3 pentru un EUR. Exprimarea in valuta a opiniei finale o considerăm adecvată doar atât vreme cat principalele premize care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.)

 • 2.7   Modalități de plata

Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral in ipoteza unei tranzacții fără a lua in calcul condiții de plata deosebite (rate, leasing etc.)

 • 2.8    Inspecția proprietății

Inspecția proprietății a fost realizată de către evaluator, în prezenta solicitantului -data: martie 2009.

Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata, s-au realizat descrieri, s-a fotografiat proprietatea etc.

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări / infestări ale terenului subiect sau amplasamentelor învecinate.

 • 2.9   Informațiile utilizate si surse de informații

t                                                                                        f

Informațiile utilizate au fost:

o situația juridică a proprietății imobiliare și suprafețele amplasamentului

o informații privind piața imobiliara specifica (preturi, nivel de chirii etc.)

o alte informații necesare existente in bibliografia de specialitate;

Sursele de informații au fost:

o proprietarul pentru informațiile legate de proprietatea imobiliară evaluată (situație juridica, istoric) care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informațiilor furnizate;

o presa de specialitate si evaluatori care își desfășoară activitatea pe piața locala;

o baza de date a evaluatorului

o informații furnizate de către agenții imobiliare (Edil, Metropolis, Nobila Casa, Casa Pitas, etc.) privind tranzacții similare;

o informații existente pe site-urile www.piața-az.ro,www.imobiliare.ro,www.mix-up.company.imobiliare.ro, www.edil.ro, etc.;

o revistele de profil: Piața de la A la Z;

o piața imobiliară referitoare la oferte si cereri de proprietăți imobiliare similare din Cluj - Napoca și din zona în care se situează proprietatea imobiliară supusă evaluării.

 • 2.10  Clauza de nepublicare

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către solicitant , corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. In conformitate cu uzanțele din România valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentata in raport și încă un interval de timp limitat după aceasta dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general (februarie 2009 - martie 2009) când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței imobiliare din mun. Cluj - Napoca și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifica semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si destinatarului menționați la pct. 2.2. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanță.

3 PREZENTAREA DATELOR

 • 3.1  PREZENTARE GENERALA A PROPRIETA TU IMOBILIARE

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară "Teren ” situată în Cluj - Napoca , str. Voltaire , nr. 16 , jud. Cluj.

Terenul evaluat are utilizarea de curte și grădină a proprietății imobiliare rezidențiale situată în Cluj - Napoca , str. Voltaire nr. 16, compusă dintr-o casă de locuit cu regimul de înălțime S+P+M și terenul aflat sub construcție. Terenul subiect este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local și închiriat familiei Rus (familia Rus fiind proprietara case Voltaire numărul 16 descrisa mai sus).

Terenul este situat în zona centrală a municipiului Cluj - Napoca zona rezidențial -comerciala.

 • 3.1.1   Situația juridica

Terenul în suprafață de 383,25 mp. este înscris în Cartea Funciară nr. 95339 nr. top 3562/2 și în Cartea Funciară nr. 21377 , Cluj - Napoca , nr. top. 3562/1/2/1 .(conform documentelor avute la dispoziție: CF pentru gradina- 230 mp respectiv Act adițional contact de inchiriere si Cerere cumpărare din care au fost preluate datele juridice pentru partea de curte 153,25 mp).

Valoarea proprietății a fost determintă în ipoteza că proprietatea este liberă de sarcini.

 • 3.1.2   Utilizarea existentă

Terenul are utilizarea de curte și grădină .

 • 3.1.3   Descrierea amplasamentului

Terenul este amplasat în zona centrală a municipiul Cluj-Napoca pe str. Voltaire nr. 16. Strada Voltaire este amplasată în imediata apropiere a Pieței Cipariu .

Zona este alcătuită din proprietăți rezidențiale, administrative și comerciale.

Pe strada Voltaire sunt amplasate preponderent proprietăți imobiliare rezidențiale .

Strada Voltaire este sistematizată superior , utilitățile aferente existente pe amplasamente sunt cele uzuale , necesare: apă, canalizare, energie electrică, gaz metan, telefonie, TV cablu, Internet

Zona este caracterizată ca una cu grad mare de ocupare.

Prprietatea evaluata are utilizarea de curte și grădină a proprietății imobiliare rezidențiale situată în Cluj -Napoca , str. Voltaire nr. 16, compusă dintr-o casă de locuit cu regimul de înălțime S+P+M și terenul aflat sub construcție.

Terenul subiect este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local și închiriat familiei Rus (familia Rus fiind proprietara case Voltaire numărul 16 descrisa mai sus).

Terenul are o forma de „L” -o mare parte a acestuia pe latura lunga putând fi considerata zona de circulație astfel fata de suprafața totala a terenului exista pierderi importante din punct de vedere a utilizării suprafețelor de teren.

Terenul are doua zone: zona plana este zona de curte si prima parte a zonei de grazina. In zona de gradina (230 mp) o parte spre latura sudica a proprietății este in pantafpanta relativ mare cu diferența de nivel de cativa metri din estimările evaluatorului) necesitând lucrări de sistematizare, sprijiniri excavatii.

Principalele avantaje ale locației si amplasamentului sunt :pozitia centrala a proprietății, actractivitatea zonei, vecinătățile si distanta fata de proprietăți complementare.

Pe de alta parte dezavantajele proprietății rezida din restricțiile de utilizare, potențialul scăzut pe segmentul comercial (vad

redus) , existenta in proximitate a unor blocuri de locuințe, conformația terenului si mai alesposibilitatea de dezvoltare urbanistica si forma de „L” ce nu permite dezvoltarea individuala a acestui teren ca si teren construibil el fiind „dependent" de alipirea la o proprietate conforma din punct de vedere urbanistic.

 • 3.1.4   Accesul

Accesul la proprietatea imobiliară situată pe str. Voltaire nr. 16 se poate asigura facil pietonal și rutier. Accesul este facil iar mijloacele de transport în comun sunt la distanță mică . Distanța față de proprietăți complementare (piețe, magazine, instituții de învățământ etc.) este mică .

 • 3.1.5    Utilități

Terenul dispune de toate utilitățile -zona este una matura si dezvoltata din punct de vedere al urbanismului si rețelelor de drumuri si utilitati -caracteristica normala pentru zona in care se afla amplasamentul.

 • 3.2 Studiu de vandabilitate (Analiza pieței imobiliare)

Piața terenurilor este în scădere pronunțata pe fondul crizei generale pe piața imobilara criza cunoscuta in toate mediile,de afaceri sau sociale.

Piața imobiliara se definește ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la aceasta piața schimba drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale.

Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins, existând întotdeauna un decalaj intre cerere si oferta.

Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvolta greu iar cererea poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori sa existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru. Cumpărătorii si vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc in mod frecvent.

De multe ori, informațiile despre preturi de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile si pot fi privite ca investiții. Sunt puțin lichide si de obicei procesul de vânzare este lung.

In cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății.

Aceasta este o proprietate imobiliară de tip teren situat în zona centrală a mun. Cluj - Napoca

 • 3.2.1 Analiza cererii

Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifesta dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preturi, pe o anumita piața, intr-un anumit interval de timp.

Pentru ca pe o piața imobiliara oferta se ajustează încet la nivelul si tipul cererii, valoarea proprietăților tinde sa varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influențată de cererea curenta. Cererea poate fi analizata sub cele doua dimensiuni ale sale: calitativ si cantitativ.

 • 3.2.2 Analiza ofertei competitive

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

In analiza cererii si ofertei pentru terenuri comparabile cu terenul subiect, trebuie menționat ca acestea au o piața limitata, nu se tranzactioneaza in mod curent, din punct de vedere valoric ele pot fi analizate doar sub aspectul veniturilor si costurilor (de piața) la care astfel de terenuri pot contribui sau pe care le pot genera.

In concluzie comparația cu alte terenuri tranzactionate, dar terenuri cu alte ultilizari, in opinia noastra nu este justificata mai ales pentru utilizarea speciala pe care acest teren o poate avea si pe o piața a terenurilor cu un trend descendent din punct de vedere a cotatiilor si a numărului foarte mic de tranzacții.

 • 3.2.3 Echilibrul pieței

In ceea ce privește echilibrul pieței imobiliare, fata de ultimii ani raporturile s-au inversat pe piața imobiliara aceasta devenind o piața a cumpărătorului incepand cu ultima parte a anului 2008.

Transformarea pietrei imobiliare intr-o piața a cumaparatorului s-a realizat in contextul penuriei de capital si a creșterii costurilor cu acesta -context de criza cunoscut in mediile de afaceri si de participant» pe piața coroborat cu scăderea numărului tranzacțiilor pe segmentul imobiliar si previziunile de accentuare a continuării trendului descendent a evoluției preturilor pe piața menționata.

4 ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

 • 4.1 Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

=> cea mai buna utilizare a terenului liber

=> cea mai buna utilizare a terenului construit

Terenul a fost evaluat in ipoteza ca este liber de construcții.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:

=> permisibilă legal; posibila fizic .fezabila financiar; maxim productiva

In urma analizei celei mai bune utilizări evaluatorul a desprins doua utilizări care pot sa indeplineasca primele trei criterii menționate mai sus:

 • 1)  Utilizare rezidențiala - in ipoteza extinderii casei Voltaire 16 sau a coabitării fara restricții cu aceasta.

Aceasta utilizare este si utilizarea maxim productiva deci repreazinta si CMBU a terenului ea fiind detaliata la capitolul Evaluarea terenului-descriere si calcule.

VAL TEREN= 49.000 EUR

 • 2)  Utilizarea terenului ca si zona de parcari- valoarea reziduala a terenului rezultând din diferența dintre valoarea parcărilor (12 locuri considerate finalizate) minus costurile de dezvoltare :

Aceasta utilizare nu conduce la valoarea de maxim productiv.

VAL TEREN 2= 41.000 EUR

Vezi calculele prezentate mai jos.

PROPRIETATE teren considerat liber

data evaluării     curs EURO

adresa          Voltaire nr 16, Cluj Napoca                    martie-09         4,30

Suprafața terenului subiect

383,25 mp

Suprafe teren

UM

VALORIFICARE

NR parca

EUR/loc

Valoare estim

curte         153,25

mp

Valoare casa stare actuala

12

€5 000

€ 60 000

gradina           230

mp

total          383,25

mp

teren in panta    35%

cca.

COSTURI EXTINDERE

S(mp)

EUR/mp

Valoare estim

S teren in panta     80

mp

COSTURI PARCARI

180

€35

€ 6 300

ALTE COSTURI DEZVOLTARE

i

€ 3 000

Suprafețe nevalorificabile

AMENAJĂRI TEREN IN PANTA-SPRIJINIRI

80

€50

€4 000

% din (val.constructie+

drum acces     153

, |__.

mp

PROIECTARE

amenajări)=

5,0%

€700

.                                         % din (val.constnjctie+

Supraf ramasa     230

mp

URMĂRIRE EXECUȚIE

amenajări)=

4,0%

€500

% din (val.constructie+

pierderi circulații 20%

cca

COSTURI INTERMEDIERE

amenajări)^

4.0%

€ 1 000

si amenaiari

J        50,00

mp

TOTAL COSTURI DEZVOLTARE=

€ 16 000

total        203,25

mp

% (necuprins in cost

PROFITUL INVESTITORULUI =             Pconstruire)=

20,0%

€ 3 000

Suprafața valorificabila parcari

Valoare parcari

€ 60 000

total          180

mp

Costuri dezvoltare

€ 16 000

nr locuri parcare

Profitul investitorului

€ 3 000

12

Astfel din diferența celor

de mai sus

rezulta:

S-loc parcare

VALOARE REZIDUALĂ ESTIMATÂ=

€ 41 000

15

mp

suprafața teren (mp)

_____ .. —i

383

unitar mediu estimat=

€107

Prin prisma criteriului de productivitate maxima cea mai buna utilizare este reprezentata de prima varianta de utilizare in limitele ipotezelor exprimate.

 • 4.2 Evaluarea terenului

Evaluarea terenului a fost efectuată prin tehnica rezidula - metoda comparațiilor directe, nu a putut fii utilizata datorita faptului ca astfel de proprietăți au o piața limitata -vezi capitolul Bazele evaluării.

 • 4.2.1 Tehnica reziduală a terenului

S-a aplicat - “tehnica reziduală a terenului”, care aplică informațiile privind venitul și cheltuielile ca elemente în analiză. Există unele variante ale tehnicii reziduale. într-una dintre acestea, proprietatea evaluată este considerată a fi construită și se deduc costurile de construcție și orice fel de profit, suma rămasă fiind valoarea reziduală a terenului. Această variantă a fost aplicată în cazul de față.

Calcul efectiv:

Cea mai buna utilizare a terenului subiect fiind extinderea casei Voltaire 16 (sau extinderea rezidențiala in coabitare fara restricții cu aceasta) s-a generat un scenariu prin care Valoarea reziduala a terenului subiect a fost estimata ca diferența intre Valoarea proprietății după extindere minus Valoarea casei in stadiul actual minus Costuri de dezvoltare si profit promotor.

Aplicând algoritmul de calcul / ajustare, expus în fișa de calcul tabelar de mai jos , s-au obținut informații pentru estimarea valorii terenului liber in jurul valorii de : 49.000 EUR.

Suprafețele utilizate au la baza documentele anexate cat si estimări ale unor suprafețe considerate rezonabile.

PROPRIETATE teren considerat liber adresa          Voltaire nr 16, Cluj Napoca

data evaluării

curs EURO

marți e-09

4,30

383,25

mp


Suprafața terenului subiect

Suprafe teren

UM

mp

VALORIFICARE

Valoare casa stare actuala

S_utila

280

EUR/mp

€1 300

Valoare estim

€ 370 000

curte

153,25

gradina

230

mp

Valoare casa ipoteza extinderii

375

€1 300

€ 488 000

total

383,25

mp

teren in panta

35%

cca.

COSTURI EXTINDERE

S(mp)

EUR/mp

Valoare estim

S teren in panta

80

mp

COSTURI EDIFICARE

112

€450

€ 50 500

AMENAJĂRI ÎMPREJMUIRI RACORDURI

estimat cca

€ 3 500 —

Suprafețe casa Voltaire 16

AMENAJĂRI TEREN IN PANTA-SPRIJINIRI

80

€50,0

€ 4 000

% din (val.construcție*

Teren

142

mp

PROIECTARE

amenajări)5

4,0%

€ 2 300

% din (val construcție*

Au

194,00

mp

URMĂRIRE EXECUȚIE

amenajări)5

2,0%

€1 200

Au subsol

86,00

mp

COSTURI INTERMEDIERE

1 coz

amenajări)5     1

€1 000

Au _total

280,00

mp

TOTAL COSTURI EXECUTIE=

€ 63 000

Adc suprateran

233

mp

F-------------------------------------7""'

PROFITUL INVESTITORULUI =

% (necuprins în cost . .. construire)5

€6 000

Suprafețe casa Voltaire 16 in

ipoteza extinderii

Valoare casa ipoteza extinderii

€ 488 000

ADC suprateran

345

mp

Valoare casa stare actuala

€ 370 000

Adc extindere

112

mp

Costuri extindere

€ 63 000

Au extindere

95

mp

Profitul investitorului

€6 000

Autil total

375

mp

Astfel din diferența celor de mai sus rezulta:

(*) suprafața estimata la cut mediu rezidențial

VALOARE REZIDUALĂ ESTIMATĂ=

€ 49 000

ADC

-SJeren'CUT

suprafața teren (mp)

383

CUT

0,9

unitar mediu estimat^

€128

Astfel, valoarea amplasamentului este:

S V Ampiasamenr 49.000 EUR (echivalen a cca. 211.000 RON )


 • 4.2.2 Verificări si analize ale valorii estimate

In vederea verificării valorii estimate mai sus a terenului s-au intreprins următoarele analize:

a) Capitalizarea rentei funciare (capitalizarea veniturilor obținute prin închirierea terenului)

Evaluatorul a avut date privind închirierea terenului subiect -vezi contract de inchiriere anexe.

S teren

Chirie unitara

Venit/luna

Venit/an

Rata

Val

Unitar

383,25

0,04 €

15,33 €

183,96 €

6%

3 066 €

8,00 €

S teren

Chirie unitara

Venit/luna

Venit/an

Rata

Val

Unitar

383,25

0,04 €

15,33 €

183,96 €

5%

3 679 €

9,60 €

Chiria perceputa de proprietar este de circa 0,04 Eur/mp teren pe luna ; in aceste condiții valoarea estimata a terenului este de circa 8-10 Eur/mp -valoare ce nu este in concordanta cu valorile estimate prin alte metode. Neexitand o piața a închirierilor acestor terenuri si nici informații despre nivelul chiriilor de piața pentru astfel de proprietăți aceasta metoda se considera nerelevanta.

b) Verificarea valorii unitare estimate pentru suprafața utilizabila de teren

Analizând terenul subiect, in suprafața de 383 mp, din punct de vedere al utilizării se poate observa ca datorita conformației si formei acestuia („L") zona utilizabila se restrânge la circa 175-200 mp .

S teren

Suprafața activa (mp)

Valoare estimata

Unitar

383,25

175      |   200

49 000 €

245 €

280 €

Astfel raportând valoarea estimata de 49.000 EUR la suprafața estimata utilizabila rezulta un interval de circa 250-280 EUR/mp.

Fata de valorile de piața ale terenurilor avizate pentru construcții rezidențiale (case) in zona subiect acest interval este ( mult )inferior datorita faptului ca au o utilizare (o Cea Mai Buna Utilizare) diferita ; piața terenului subiect este limitata si restricționată urbanistic (atat ca suprafața cat si ca utilizări admise, distante fata de vecinătăți, acces etc.)

4.3 Rezultatele obținute. Opinia evaluatorului

în urma aplicării metodologiei de evaluare mai sus expuse, opinia evaluatorului referitoare la VALOAREA DE PIAȚĂ a proprietății imobiliare evaluate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

PATRUZECI Șl NOUĂ MII EURO

49.000 EUR

(echivalent a circa 211.000 RON )

o Valoarea este una globală, conform tranzacțiilor încheiate pe piață având ca vânzători persoane fizice-majoritatea participanților pe această piață.;

o Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare;

o Cursul de schimb RON / EUR considerat este de 4,3 . Valorile estimate in EUR sunt valabile atât timp cat condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o dată cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul dolarului sau euro nu este liniară);

o Valoarea este subiectiva;

o Valoarea reprezintă o predictie asupra unei valori;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor internaționale de evaluare.


Cu stimă,

ing. Adrian CRIVII, maa.frics Director DARIAN ROM SUISSE

Membru al European Expert Alliance

5.1 Fotografii ale proprietății


5 ANEXE • 5.2 Documente ale proprietății

Nr. 145538/02.12.2008 Elib.10.12.2008

ANCPÎ

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 95339                            Localitatea CLUJ NAPOCA

_______                        A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr.top

Descrierea imobilului

Suprafața In mp

Observați

22.

3562/2

Teren

230

,

B. Partea a ll-a

Nr.crt

Fnsoieri privitoare la proprietate

Observam

27.

!

STATUL ROMAN

Drept de proprietare in baza sentinței Ovite nr. 988'1/17.09.2008.dosaf nr

8195/211/2008, Judecătoria Cluj Napoca . in fav. Lui:

Ir.ch. cf. nr. 14553B/02.12.2008

I

I

C. Partea a III-

Nr.crL

înscrieri privitoare la sarcini

Observați

NU SUNT SARCINI

Certific ca prczorMut «xlroț corerpvnde intru totu< cu paziino in vigoare cfri cartea tunclara originala, paslrala de ocett birou, Prczorrfut extras de Corle funciara poala 11 utiiial. conform cererii, la                |l n*J eilo valabil fo mcheierea octctar

autenHtleale de notarul publlc.

Sa achitai taxa dosar/2008. pt serviciul de publlcitota IpnobiBoro cu codul nr 7.7.1

ASISTENT REGISTRATOR

/MOLOOVAN DONA

______________________________________v I;<---------------------------------------


Către :


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRAREA LOCUINȚEI


Subsemnatul RUS IOAN, cu domiciliul in Cluj-Napoca str. Voltaire nr.16 jud. Cluj, identificat prin C.L seria II nr.000004 /D.G.E.l.P. D.E.P., C.N.P. 1550221 12071 formulez prezenta:

CERERE

prin care completez cererea nr. 54656/451/2007 privind cumpărarea terenului curte situat in Cluj-Napoca str.Voltaire nr. 16 jud. Cluj, rugandu-vă să aveți in vedere că suprafața totală a terenului este de 383,25 mp. conform C.F. nr. 21377 si C.i<. nr. 95339 si nr. Topi, 3562/ 1/2/1 si 3562/2.

Depun :

Copie Carte de Identitate.


ROM A NI A

JUDET U L CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIU!, MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚI!

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

NR 12586 din 27.0i.2X109

XC7 ADIȚIONAL

Nr. I la COrdi actul de inchiriere nr.66896 din I4.IM.2008

Arul. Municipiul Cluj Napoca, cu sediul in str Merilor ot.3. rcprczcrstnt prin prinur SORIN APOSTU , director economic OLIMPIA MOIGRADEAN. pe do o parte ci Ol.. RUS 1OAN cu domiciliul in municipiul Cluj-Napoca, str VOLTAlRE. NR. 16.AP.L pedc alia parte.

In baza O.U. tu.4071999 , aC.F. 95339 si a cererii nr. 125 «621.01.201)9

ArLÎ. Obiectul actului adiționa!:

In baza prezentului act adițional tx modifica <sst.3 al contactului de inchiriere nr.66896 din 14.04.2008, astfel:

 • - din „terenul in supmfnta de 153,25 mp ".in suprafața de 3X3,25. conform C E. 21 32? ti C.f. 95339 si nr. lopo 3562/1/2/1 si 3562'2

 • - din Tisa de calcul - „suprafața de I 53,25 mp." in suprafața de 383.25 mp.

- „chiria de 21,46 levTuna" in 53,66 leidunic

Art.3. Restul prevederilor cnrrtractualc rumân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional face parte integranta din contractul dc incîiiricrc nr.66596 din 14 (14.2008 si se incheic in 2 exemplare din care 1 exemplar la locator si I exemplar la locatar.

LOCATOR


LOCA T AR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

NUMELE: PRENUMELE. lî.L seria 7 / nr.pjrTmâR’,

SORIN AlOsTU

-

> DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MO^^DEAN

£/ /

I

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS.

COMPART1MEN I UL AVIZAKE EXECUT ARE CONTRACTE.

CONS JURID FEREZAN RALUCA BOGDANA

SEF SERVICIU. GIIEORGIIE CH1RJLFANcu bJJî/84 J* 2-30mp .            .

/                         întocmit: •

Expert tehnic

Ing.. Toda Mihai

Detalii suprafețe Casa Voltaire nr. 16-proprietatea familiei Rus

Suprafața utila (mp)

SUBSOL

- pivnița

25.30

- camera 1

11.69

- camera 2

24.63

- camera 3

23.94

- baie

4.64

86.06

PARTER

- camera 1

25.31

- camera 2

19.90

- camera 3

24.63

- sufragerie

13.66

- bucătărie

6.70

- hol primire

11.34

- baie

5.44

- extindere parter

23.75

136.23

MANSARDA

- camera

13.90

- baie

4.40

- camera

21.20

- baie

3.60

- bucătărie

7.31

- hol acces

2.33

57.73

Total suprafața utila

280.07

-terenul aferent casei este de cca 142 mp din informațiile avute la dispoziție

5.3 Extras analiza de piața


Județ:


CLUJ


Localitate:


CLUJ-HAPOCA


Strada Bucures1i


.. . SEMICEMTRAL Zona

Cartier: referința:

Preț 310000 EURO

tranzacfie:


Casa & Vila - 2007-11 01


Informații tranzacție

Nr camere:

6

Nr bai:

2

Regm inaltime:

S+P

Arie utita:

180

Subsol:

80

Garaj:

16

Suprafața teren:

324

Distanta magazine:

Mica

Distanta scoli:

Mica

Distanta zone recreere:

Mica

GradFinrsare:

Modern

Stare tehnica:

Buna


OFERTA

310 000 €

corectie=

-30%

PREȚ

217 000 €

TEREN

324

UTIL

180

PREȚ UNITAR

1 206 €

corecție localizare

10%

corecție dimeniune

0%

corecție standard

0%

1 326 €


imobiliare


- Vând casa zona centrala

Persoana fizica vând casa, 5 camere, in Centru, Zrinyi nr. 4. Preț 350000 EUR.

Suprafața construita 185mp, suprafața utila 140mp, teren 336mp, front 14ml, amenajare birouri, zona Piața Cipariu - Pașapoarte.

Pagina 24Județ: Cluj

Oraș: Cluj-Napoca

Email:

dan.locusteanu@transart.ro

Telefon: 0749 153242

Vizualizat: 291 Modificat: Comentarii: 0

Data: 20-02-2009, 12:26

OFERTA

350 000 €

corectie=

-20%

PREȚ

280 000 €

TEREN

336

UTIL

185

PREȚ UNITAR

1 514 €

corecție localizare

0%

corecție dimeniune

-5%

corecție standard

-5%

1 366 €


De vanzare: casa 4 camere

220.000 EUR

ID:X1V00103G


’/reaucrertixo

afla cea mai buna rata


conticteaza agenția £-3 versiune pentru tip »rir* 0 tritfiile unui prieten Q raportează oferta incorecta


Caracteristici

s Nr. camere:              4

Suprafața utila:           --

 • * Suprafața construita:

'*■ Suprafața desfasurata: -

Nr. bucătării:

 • * Nr. bai:

Nr. balcoane:

Nr. terase:

v> Suprafața terase:

Alte informații


>' Suprafața teren:

Nr. fronturi:

Front stradal:

Invelitoare acoperiș: » An construcție: » Structura rezistenta: » Regim înălțime: » Nr. locuri parcare: » Nr. garaje:


 • - Alte detahi: Casa 4 camere, construcție noua, semifinisata. p4-et, suprafața corist. 80mp/nivel, teren 280mp, zona Galați (ID 2299!)

 • - Link extern: http://‘/Hw.roocora.ro


OFERTA

220 000 €

corectie=

-15%

PREȚ

187 000 €

TEREN

280

UTIL

160

PREȚ UNITAR

1 169 €

corecție localizare

15%

corecție dimeniune

-15%

corecție standard

15%

1 314 €


Casa-vila | Vanzare | CENTRAL | Cluj-Napoca


395000 EUR


Detalii: Casa-vila de Vanzare in cartierul CENTRAL, orașul Cluj-Napoca. Imobilul dispune de 5 camere. Suprafața imobilului este de 240 mp.

Descriere: Vând caza in zona centrala, zona Hasdeu. Casa de vanzare are dispunere demisol, parter si mansarda. La demisol casa de vanzare dispune de un garaj pentro o mașina, camera centralei, o spălătorie. La partea de parter avem living, bucătărie cu loc de luat masa, debara, baie. La mansarda avem 3 dormitoare si o baie. Suprafața utila a casei este de 240 mp si un teren in suprafața de 420 mp. Casa de vanzare este finisata modern cu centrala termica, geamuri termopan, gresie, faianța moderna in bucătărie si bai, pa partea de parter casa are încălzire prin pardoseala. Exista pozibilitatea de a se vinde complet mobilată. Zona liniștita cu acces ușor spre centrul orașului, ideala pentru locuit.


Telefon: 0264-590677, 0721-290522, 0744-684458


Email: office@edil.ro

OFERTA

395 000 €

corectie=

-20%

PREȚ

316 000 €

TEREN

420

UTIL

240

PREȚ UNITAR

1 317 €

corecție localizare

5%

corecție dimeniune

0%

corecție standard

-5%

1 313 €


Welt vinde casa. Centru, zona Stadion, 5 cam.

Welt vinde casa, Centru, zona Stadion, 5 cam. 2 bucătării, 2 bai, 220 mp utili,

330 mp teren, 350. 000 EUR. Inf: 21 Dec 24/3.

Județ: Cluj

Oraș: Cluj-Napoca               Vizualizat: 64

Email: office@weltimobiliare.ro Modificat: 0

Telefon: 0264-593732,         Comentarii: 0

0264-450519, 0752-223366,     Data: 10-03-2009, 14:53

0727-722244

OFERTA

350 000 €

corectie=

-15%

PREȚ

297 500 €

TEREN

330

UTIL

220

PREȚ UNITAR

1 352 €

corecție localizare

-5%

corecție dimeniune

0%

corecție standard

5%

1 349 €


Casa 5 camere de vanzare in Cluj Napoca, Centru ID C112


Pr»t<               ZSO OOO EURO

Nr. camere: Suprafața utila:

5

170 m*

OFERTA

280 000 €

Suprafața baron:

350 m'

coructie=

-15%

Localitate i Cartier:

City Napoca Cantru

PREȚ

238 000 €

Data adaugarwl

27-12-2008

TEREN

350

Data actualizării:

16-02-2009

UTIL

170

Număr vizualizări:

94

PREȚ UNITAR

1 400 €

........mobil                                  S

corecție localizare

-10%

Construcție noua:

nu

corecție dimeniune

0%

Construcție finalizata:          da

corecție standard

10%

Caracteristici

1

1 386 €


Bucătăriei

2

Mobilat;

nu

Băii

2

Utilat;

nu

Garaj:

nu

Parcare:

nu

Beci:

da

Gradina;

da

Accas auto:

nu

Parchet

Grasla

Faianța

S Telefon

•S Extras da carte fundar*(CF)


Agenția Welt Imobiliare Cluj Napoca ofere spre vanzare la prețul de 280 000 EURO casa cu 5 camere, situata in Cluj Napoca, cartierul Centru Casa are suprafața utila de 170 m' Terenul aferent casei are suprafața de 350 m'

Are 2 bucătării, 2 bai, pivnița, gradina. Printre finisări se numără: parchet, gresie, faianța. Are telefon.

CASA DE VANZARE


CARACTERISTICI

Localizare:

Cluj Napoca. Cluj. Remania

Cartier:

Centru

Preț:

€ 370,500

Tip Proprietate:

Casa

lip Vanzare:

Reva uzare

Confort:

i

Condiție:

euna

Număr de camere:

5*

Număr de bac

2

Deschidere ta strada:

18

Suprafața:

220 m2

Teren:

330 m2

Parcare:

Garai

Distanta de aeroport:

30 minCipnan nea

EXECUTIVE 0ROKER 0040 7 30 690 670 0040 264 430 477

OFERTA

370 000 ■

corectie=

-203

PREȚ

296 000 ’

TEREN

33

UTIL

221

PREȚ UNITAR

1 345 :

corecție localizare

-10°,

corecție dimeniune

0°,

corecție standard

10$

1 332


«teii**» tT«r*


SEMI CENTRAL • COMISION 0%-DE VANZARE CASA PARTICULARA, 220 mp COnstiurl». teren 330 mp, frontla 2 străzi • 18 mi. singur in curte, compusa d«n 5 camere. 2 bucătării. 2 bai. no», antreu. 2 cum interioare de cate 50 mp fiecare, demisol amenaiat ca spabu comercial de R0 mp. construcție solida cărămidă, pod care se poale amenata ca st locuința sau birouri, rnansardanr», cu suprafața de 175 mp. garai Preț 370000 EURO Pentru mai multe informații va rugam contactați pe CJPRJAH HFA: 0730 690 870 sau (0?64) 430 477.


VILA DE VANZARE IN CLUJ-NAPOCA, JUDEȚ CLUJ

Zona Centrai

Preț: 320.000 EUR

ID#:X0911101F

CARACTERISTICI

Număr camere:

5

Bai:

2

Bucătării:

2

Balcoane:

...

Garaj:

...

Tip imobil:

...

Suprafața utila:

230 rnp

Suprafața teren:

400 mp

Front stradal:

22

An construcție:

...

Preț:

320.000 EUR

b] Detalii despre oferta g] Tipărește oferta

alte informații

Alte detalii zona - Amenajare străzi (Asfaltate);

Iluminat stradal

Stadiu construcție: finalizata;

Regim inaltime: D+P;

Destinație - Rezidențial

Utilitati - Utilitati generale (Curent; Apa, Canalizare, Gaz);

Sistem incalzire (Centrala proprie, Soba/Teracota, Calorifere) Finisaje - Podele (Parchet, Gresie);

Pereți (Faianța);

Ferestre cu geam termopan (PVC)

Dotări - Dotări imobil (Curte)

corecție localizare


__5%

0%

___5%

1 304 €


OFERTA

320 000 €

corectie=

-15%

PREȚ

272 000 €

TEREN

400

UTIL

230

PREȚ UNITAR

1 183 €

corecție dimeniune corecție standard

5.4 Prezentarea evaluatorului

"DARIAN ROM SUISSE" S R L. a luat ființă ca societate româno-elvețiană în anul 1990. în perioada 1990-1993 firma s-a orientat spre consultanță in implementarea de sisteme informatice de gestiune economică iar din 1993 s-a focalizat pe activitatea de evaluare și consultanță în domeniul economic, management și consultanță financiară. Actualmente firma are capital integral romanesc, fiind liderul pieței de evaluare în România cu o cifra de afaceri de peste 3,5 milioane Euro în 2007, realizând in cei 15 ani de existenta peste 50.000 de rapoarte de evaluare.

începând cu anul 2000, activitatea noastră se desfășoară pe plan național și este orientată în principal spre evaluare (afaceri, elemente intangibile, proprietăți imobiliare, mașini și echipamente, evaluări pentru raportări financiare, fuziuni, achiziții asistență și training în domeniul evaluării), consultanță în decizii investiționale si management (proiecte de finanțare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate în vederea contractării de credite, consultanța în procesul de privatizare, restructurare de societăți comerciale și regii).

Darian este din anul 1994 membru asociat ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), lucrând în conformitate cu metodele și standardele acestei asociații profesionale, care sunt în concordanță cu standardele Comitetului Internațional de Standarde în Evaluare (IVSC) și cu cele europene ale Grupului European al Asociaților de Evaluatori (TEGOVA).

Resursele de care dispune DRS (umane si materiale) sunt repartizate în 20 birouri principale situate în Cluj-Napoca, București, Timișoara, Sibiu, Oradea, Suceava, Alba lulia, Deva, Arad, Craiova, Târgu Mureș, Brașov, lași, Constanța, Galați, Bacău, Reșița, Baia Mare, Pitești, Ploiești și în alte zone din țară prin intermediul colaboratorilor.

Echipa Darian este formată din peste 50 evaluatori cu experiență, membri titulari și acreditați ANEVAR, cinci fiind lectori la cursurile de evaluare organizate de ANEVAR/IROVAL.


DARIAN ROM SUISSE are certificat sistemul de asigurare a calității conform ISO 9001: 2000, prin SGS-ICS din anul 2003, certificat HO6/2089.

Date de identificare ale societății:

Cluj-Napoca - Str. Nicolae Cristea , nr. 25 , Tel / Fax: - 40 - 264 / 438033, 438034, mobil 0722-

875.797

București         - Union Int’l Center, str. I. Câmpineanu 11, et. 6, Tel / Fax: 40 - 21-312.27.86, 0723-574.000

Timișoara        - Str. Mihai Viteazu nr. 30 C, Tel/fax 40 - 256-432822, mobil 0726-755.620

Constanta - B-dul. Mamaia nr. 135-137, Tel/fax 40-0241-508400, mobil 0726-755.625 lași                 -Str. Ștefan cel Mare nr. 8, etaj 1, Tel/fax 0232-216073, mobil 0726-755.627

Brașov           - Str. Eroilor nr. 17, Centrul MODAROM, etaj 4, Tel/fax 0268-474770, mobil 0726-755.624

Sibiu              - Str. Școala de înot, nr.3 , ap.47., Tel/fax 0269 - 244243, mobil 0722- 524.236

Galați             - Str. Brăilei, nr. 3-9 ( incinta Vox Center), et. 3, camera 317 - Tel/fax 0336-103.646, mobil

0720- 067.085

Arad              - Calea A. Vlaicu, Bl 21, ap 7, etaj 1, tel. 0257-272427 , mobil 0729-885407

Craiova - Str. Calea București, bl. A3, sc. 2, ap.2, tel. 0251-315478

Ploiești            - Str. Maramureșului, nr. 21, jud. Prahova, tel 0730-277050

Pitești             - Str. Teilor nr. 49, jud. Argeș, tel. 0722-600875

Suceava - Str. Ștefan cel Mare, nr. 26, ap. 1, tel./fax 0230-522168, mobil 0722-765274

Oradea           - Str. Pescărușului, nr. 14, ap. 2, tel. 0359-418648, fax 0259-474242, mobil 0720-440009

Tg. Mureș         - Str. Tineretului, nr. 3, ap. 1 b, mobil 0729-885409

Alba lulia         - Str. I.C. Brătianu nr. 20, tel. 0358/101759, 0258-812250 mobil 0730-011092

Deva              - Str. 1 Decembrie nr. 14, etaj 2, tel. 0730 - 011093

Baia Mare         - Str. Transilvaniei, nr. 10, ap. 56, et. 1, tel. 0724576572, 0262-221199

Reșița              - Str. Fântânilor, nr.2, loc. Reșița, jud. Caras Severin, tel.0255/212155

Bacau            - Str. Energiei, nr. 32, 0234/517000, jud. Bacau

mail:    darian@darian.ro

web:    www.darian.ro

Membru al:


ANEVAR