Hotărârea nr. 339/2009

Hotărârea 339/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 406/2007 (vânzarea unor terenuri).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 406/2007 ( vânzarea unor terenuri)

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și complectarea Hotărârii nr. 406/2007 (vânzarea unor terenuri) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Laszlo Attila, Sandu Mihai, Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian, Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 119157 din 09.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 406/2007 (vânzarea unor terenuri);

Ținând cont de cererile depuse de proprietarii locuințelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică și se completează art. 1 al Hotărârii nr. 406/2007, care va avea următorul conținut:

“Art.l Se aprobă vânzarea terenurilor curți aflate în proprietatea privată a Municipiului CIuj-Napoca în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992. a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți. Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri terenurile aflate în procedură de revendicare administrativă sau judiciară ”.

Art. II Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 406/2007, care va avea următorul conținut: “Art.2 Prețul de vânzare a terenurilor se va stabili la valoarea de piață, pe baza unui raport de evaluare întocmit de către evaluatori autorizați, care va fi supus spre aprobare și însușire de către Consiliul local și în baza unei documentații topo-cadastrale întocmită pentru fiecare teren care se vinde, în scopul determinării corecte a vecinătăților și suprafețelor, vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară."

Art.III Se modifică art. 3 al Horărârii nr. 406/2007, care va avea următorul conținut: “Art.3 Se aprobă Regulamentul privind procedura vânzării de terenuri curți aparținând domeniului privat al Municipiului CIuj-Napoca în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. “

Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


1 r>1

Jt

intrasem cretarul /Jiunicipiului,

Auror ărmureNr.339 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ROMÂNIA                              ANEXA 1

JUDEȚUL CLUJ                            la Hotararea nr 339/2009

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

REGULAMENT

privind procedura vânzării de terenuri curți aparținând domeniului privat al

Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr.l 12/1995 ale Decretului-Lege nr.61/1990 și ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți

Vânzarea directă de terenuri curți aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr.l 12/1995 ale Decretului-Lege nr.61/1990 și ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 • 1. Terenurile curte se vând către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr.l 12/1995, ale Decretului-Lege nr.61/1990 și ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți, în cotă indiviză, corespunzătoare cotei deținute în baza contractului de vânzare-cumpărare a locuinței, respectiv în baza actelor adiționale la acestea, după caz.

 • 2. Proprietarii locuințelor, moștenitorii acestora sau cumpărătorii subsecvenți, în calitate de chiriași, titulari ai contractelor de închiriere, pot să își exercite un drept de preemțiune la cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinței aflate în proprietate privată.

 • 3. în exercitarea acestui drept cei interesați vor înregistra o cerere de cumpărare a terenului.

 • 4. La cerere se anexează următoarele acte:

 • - date de identificare civilă a titularului contractului de vânzare-cumpărare a locuinței, în copie;

 • - contractul de închiriere a terenului, în original;

 • - contractului de vânzare-cumpărare a locuinței. în copie;

 • -  ridicare topo vizată de O.C.P.I. privitoare la terenul solicitat în vederea cumpărării, în cazul în care primăria nu deține acest înscris;

 • - raportul de evaluare al terenului întocmit de un evaluator autorizat.

 • 5. Documentația depusă se va transmite Comisiei de vânzări terenuri însoțită de “Fișa terenului“, prevăzută în anexa 1 la prezentul regulament și de nota Direcției Urbanism și dezvoltare urbană, referitor la reglementările urbanistice din zonă.

 • 6.  Președintele comisiei va repartiza documentația depusă, nominal, evaluatorilor interni ai instituției, pentru verificarea și formularea eventualelor obiecțiuni. în urma analizei documentației, se vor prezenta comisiei în formă scrisă obiecțiuni. după caz.

 • 7. Comisia va analiza documentația urmând a invita, în scris, chiriașul la negocierea prețului de vânzare a cotei de teren.

 • 8. După finalizarea negocierii, comisia propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării.

 • 9. Termenul de achitare a prețului integral de vânzare a terenului este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

 • 10. în cazul nerespectării termenului de plată, respectiv 30 de zile de la data comunicării hotărârii, aceasta își încetează valabilitatea.

 • 11. Modelul contractului de vânzare cumpărare este cel prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament.

 • 12. Termenul eliberării contractului de vânzare cumpărare este de 15 zile de la data achitării integrale a prețului de vânzare a terenului.

 • 13. Terenurile aferente construcțiilor aparținând unor proprietari diferiți, se vor dobândi prin cumpărare în cotă ideală, proporțional cu întinderea dreptului de proprietate asupra construcțiilor, care vor fi predate în baza unui proces-verbal de primire-predare, ce se va constitui în anexă la contractul de vânzare-cumpărare.

FISA TERENULUI-CURTE


ANEXA NR. 1 la Regulamerntul privind procedura

 • A.ServiciukADMINISTRARF. LOCUINȚE                          vânzării unor terenuri

- Adresa terenului: str.__nr._______

 • - Numărul de inregistrare a cererii de cumpărare_____

 • - Titularul contractului de închiriere_____

 • - Nr. contractului de închiriere_____

 • - Informații privind situația juridica daca exista informații la nivelul

serviciului( notificări,sentințe)__

SEF SERVICIU,                                INSPECTOR,'

GHEORGHE CHIRILEAN

DATA:_______________

 • B. ServiciukEVIDENTE PATRIMONIU,

- Modul de preluare Statul Român_______________________de la____________________________

 • - Exista documentație de intabulare___________________________________________________________

 • - Nr.C.F. din dosar juridic, din documentația de intabulare_____________________________________

 • - Nr. topo______________________cota indiviza_______________________teren atribuit_______________

 • - Daca este revendicat apartamentul in baza Legii nr. 10/2001 sau Legea nr. 501/2002.

INSPECTOR,

 • - este intabulat in C.F._______________nr. C.F. colectiv__________nr.C.F.individual_________________

nr. topo_____________cota indiviza_________________teren atribuit__________________________________

intabulat in favoarea__________________________in administrarea_________________________________

 • - alte situații________________________________________________________

 • - proprietari anteriori____________________________________________________________________________________

SEF SERVICIU,                                        INSPECTOR,

S1MION TUȘA

DATA:_________________

 • C. ServiciukJURIDIC CONTENCIOS

 • - exista proprietar__________________________________________________________________________

 • - indeplineste condițiile juridice de vânzare___

PENTRU SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,

DATA:_____________________

 • D. Repartizat d-lui/d-nei__________________________________in data de___________________________, in vederea

prezentării in Comisia de vanzari terenuri.

SEF SERVUICIU,

SIM1ON TUSA

 • E.Discutat in ședința Comisiei de vanzari din data de___________________________________________________

 • F. Aprobata vanzarea prin HCL. nr.________I______________

 • G. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE NR. SEF SERVICIU,

  DIN__________________
GHEORGHE CHIRILEAN

DATA_______________________

ANEXA nr. 2

la Regulamentul privind procedura vânzării unor terenuri ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

NR.____________DIN____________

în temeiul HCL nr.__din__adoptată de Consiliul local al municipiului Cluj-

Napoca privind aprobarea însușirii raportului de expertiză tehnică, a prețului de vânzare și a vânzării către,___a cotei de ______________________teren curte aferent

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str._____________________________________nr._____________, s-

a încheiat prezentul contract între:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Calea Moților nr. 3, cont __________________________,

deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal_____________________reprezentat prin Sorin Apostu

primar și Olimpia Moigrădan director economic în calitate de vânzător și ___________________________________________cu domiciliul în       Cluj-Napoca, str.

nr.               identificată prin C.I. Seria         ,

nr.

, CNP

în calitate de cumpărător, ca urmare a cererii

din

, a intervenit următorul contract:

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 1 Obiectul prezentului contract este terenul curte în cotă ideală de________, reprezentând

suprafața de__   _ mp teren curte aferent casei de locuit, evidențiat în C.F. nr._______________nr.

cadastral/nr. topo________________situat în Cluj-Napoca, str.______________________________nr._______

CAP.II. PREȚUL CONTRACTULUI:

Art. 2 Prețul terenului care face obiectul prezentului contract este în sumă de


CAP. III.MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Art.3 Cumpărătorul va plăti prețul integral de vânzare a terenului echivalent în lei la data plății în termen de 30 zile de la data comunicării hotărârii.

Art.4.Plata se face în lei , la cursul de schimb comunicat de BNR din ziua plății, respectiv_______________lei/euro dovada achitării prețului s-a făcut cu chitanța /ordin de plata nr.

___________din__________, valoarea_____________________lei.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

IV.l. Obligațiile vânzătorului

Art. 5 Vânzătorul vinde cu bună credință imobilul-teren supus vânzării.

IV.2. Obligațiile cumpărătorului

Art.6 Cheltuielile legate de autentificarea prezentului contract, precum și plata taxelor pentru transcrierea imobilului în C.F., cad în sarcina cumpărătorului.

CAP. V. FORȚA MAJORĂ


Art. 7 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.

Art. 8 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.


CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE


Art. 9 Prin semnarea prezentului contract părțile confirmă că sunt de acord integral și necondiționat cu clauzele înscrise în prezentul contract.

Art. 10 Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de_______.

în temeiul Hotărârii nr.__________din__și în baza prevederilor Codului civil în materie , în 5

(cinci) exemplare din care 3 se înmânează cumpărătorului.


VÂNZĂTOR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


CUMPĂRĂTOR,


NUMELE ȘI PRENUMELE


PRIMAR, SORIN APOSTU


B.I./C.I.seria__nr.

SEMNĂTURA


DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MO1GRADAN


AM PRIM IT AZI _______

3 EXEMPLARE ( ÎN ORIGINAL) DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


VIZAT COMPARTIMENTUL AVIZE,

EXECUTARE CONTRACTE


SEMNĂTURA


Consilier juridic

FEREZAN RALUCA BOGDANA


DIRECTOR,

DACIA CRIȘAN


ȘEF SERVICIU ADMINISTARE LOCUINȚE, GHEORGHE CHIRILEANÎNTOCMIT,