Hotărârea nr. 336/2009

Hotărârea 336/2009 - Atribuirea, prin închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, Partidului România Mare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca,

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, Partidului Romania Mare


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, Partidului România Mare - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Tcofil Peter;

Analizând Referatul nr. 135593 din 01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3. Partidului România Mare ;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă atribuirea, prin închiriere, pe o perioadă de trei ani, de la data adopării prezentei hotărâri, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, în suprafață de 106 mp.. Partidului România Mare. Chiria se va calcula conform prevederilor 1 lotărârii nr. 238/2009, pentru destinația de partide politice.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 336 din 7 iulie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)