Hotărârea nr. 335/2009

Hotărârea 335/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 135589 din 01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 31.12.2009, de la data expirării, conform anexei.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


municipiului,

Țărmure


Nr. 335 din 7 iulie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.335/2009


DPMEP

Biroul Spații cu altă destinație

Lista spațiilor cu altă destinație, revendicate, pentru care s-a aprobat prelungirea contractelor de închiriere

Nr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr.238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Dr. Tudoran Alexandru

str. Horea nr. 16

56,11

577,86

01.07.2009

31.12.2009

2.

SCM Artex

str. Brassai

280,48

2.759,2

01.08.2009

31.12.2009

2.

Sfârlea Dumitru

P-ța A.Iancu nr.4

19,74

107,52

05.06.2009

31.12.2009

Lista spațiilor cu altă destinație, nerevendicate, pentru care s-a aprobat prelungirea contractelor de închiriere

Nr. crt..

Titular contract de inchiriere

Adresa spațiului

Suprafața ( mp)

Chirie, conform HCL nr.238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Tătaru Alexandru

str.V. Babeș nr. 10

16,29

218,32

01.07.2009

3 1.12.2009

2.

Asociația Hans

Spalinger

str. V. Pârvan nr.8

152,55

194,8

26.06.2009

3 1.12.2009

3.

Asociația Patronilor și Meseriașilor

str. Zriny nr.7

36,43

18,22

01.07.2009

31.12.2009

4.

Uniunea

Compozitorilor

B-dul Eroilor nr. 16

48,52

24,26

01.08.2009

31.12.2009

5.

Fundația Dacia România

str. l.C. Brătianu nr. 13

118,3

59,16

01.08.2009

31.12.2009

6.

Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj

str. Universității nr. 1

108,73

54,37

22.07.2009

31.12.2009

7.

Compania de Apa Someș S.A.

str. Oașului nr. 127

151,03

2.863,7

01.08.2009

31.12.2009

8.

Compania de Apă

Someș S.A.

Str. Horea nr.81

95,81

751,15

01.08.2009

31.12.2009

9.

Compania de Apă Someș S.A.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.108

414,32

9.328

01.07.2009

31.12.2009

10.

Compania de Apă Someș S.A.

str. Deltei nr. 11

90.87

9.328,5

01.08.2009

31.12.2009