Hotărârea nr. 334/2009

Hotărârea 334/2009 - Scoaterea la licitaţie publică cu strigare a spaţiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 17, ap. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

1IOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică cu strigare a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților

nr.17, ap. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind scoaterea la licitație publică cu strigare a spațiului situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.17, ap. 2 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Popa. Ioan Vușcan și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 963 din 01.07.2009 al Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002;

Reținâd avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă scoaterea la licitație publică cu strigare a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.17, ap. 2, în suprafață de 60,08 mp.

ART.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia dc aplicare a Legii nr. 550/2002 și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 334 din 7 iulie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)