Hotărârea nr. 333/2009

Hotărârea 333/2009 - Contestarea nulităţii contractului de concesiune încheiat în vederea realizării unui parking subteran situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea nulității contractului de concesiune încheiat în vederea realizării unui parking subteran situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea nulității contractului de concesiune încheiat în vederea realizării unui parking subteran situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 135049 din 01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune constatarea nulității contractului de concesiune încheiat în vederea realizării unui parking subteran situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu ;

Reținând prevederile OUG 195/2005, modificată de O.U.G. nr. 114/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată nulitatea Contractului de concesiune nr. 73265/25.09.2006, beneficiar S.C. TRANS ELECTRONIC IMPORT EXPORT S.R.L., încheiat în vederea realizării unui parking subteran situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, raportat la prevederile art. 71 din OUG 195/2005, privind protecția mediului, modificat de pct. 1 al art. I din O.U.G. nr. 114/2007.

Art.2. Se revocă Hotărârile nr. 173/2005 și 318/2005, ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 333 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)