Hotărârea nr. 33/2009

Hotărârea 33/2009 - Atribuirea unei locuinţe, din fondul locativ de stat, d-nei Potra Elena Lucia.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.

Horea nr. 35, ap. 27, d-nei POTRA ELENA LUCIA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ap. 27, d-nei POTRA ELENA LUCIA- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase , Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira ;

Analizând Referatul nr. 28 din 18.12.2008 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ap. 27, d-nei POTRA ELENA LUCIA ;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.2 lit.”c” , 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d- nei POTRA ELENA LUCIA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ap. 27. Locuința este compusă din: cameră

= 24,60 mp.;cameră = 21,31 mp.;bucătărie = 12,75 mp.;cămară = 2,38 mp.;baie = 5,86 mp.;antreu = 4,26 mp.;pivniță = 4,00 mp.;curte = 10,00 mp

ART2. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 33 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi)