Hotărârea nr. 329/2009

Hotărârea 329/2009 - Însuşirea documentaţiei tehnice de dezmembrare a ap. 10A, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 124924 Cluj-Napoca şi C.F. individuală nr. 184794 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo 9801/2/1/X, respectiv nr. cadastral 20770-CI-U10/A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a ap. nr. I0A, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 124924 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 184794 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo 9801/2/l/X, respectiv nr. cadastral 20770-C1-U10/A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a ap. nr. 10A. situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 124924 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 184794 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo 9801/2/l/X. respectiv nr. cadastral 20770-CI -U10/A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 115339/452.1/22.06.2009, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezmembrare a ap. nr. 10A, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 124924 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 184794 Cluj-Napoca. identificat cu nr. topo 9801/2/l/X, respectiv nr. cadastral 20770-CI-UI0/A;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobilare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. I și 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTAR Ă ȘT E :

Art. L Se aprobă dezmembrarea ap. nr. 10A, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 124924 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 184794 Cluj-Napoca. identificat cu nr. topo 9801/2/l/X. respectiv nr. cadastral 20770-C1-U10/A. astfel:

a) apartamentul nr. lOA/a. compus la parter, corp III - 1 birou: corp V - 3 magazii; corp VI 3 încăperi atelier. 1 magazie. 1 birou, 1 vestiar; corp VI - la subsol - I atelier, cu Su= 222,23 mp. cu părți indivize comune de 29.86/100 înscrise în C.F. colectivă nr. 124924 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 184794 Cluj-Napoca, proprietatea tabulară a Statului Român - în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

b) apartamentul nr. lOA/b, compus la parter, corp VI - atelier ascuțitorie cu Su = 29,26 mp., cu părți indivize comune de 3,89/100 și 25,67 mp. teren înscrise în C.F. colectivă 124924 Cluj-Napoca și în C.F. nou. în favoarea lui S.C. VIAL IMPORT EXPORT' S.R.L., în baza        contractului de

vânzare-cumparare nr. 150/18.05.2006 încheiat în baza Legii nr. 550/2002.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezmembrare a ap. nr. I0A, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, întocmită de ing. Muște Marius, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 329 din 7 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la I lotărârea nr. 329 din 7 iulie 2009

FISA PROIECTULUI

2

-privind documentația tem .ca de dezmembrare a apartamentului nr. 10A situat in :

STR. TRAI AN NR. 15    <

LOC. CLUJ-NAPOCA , JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

S.C. VIAL IMPORT EXPORT S.R.L.

EXECUTANT:

Ing. MUȘTE MARIUS

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE:
 • 1. FISA PROIECTULUI

 • 2. BORDEROU DE PIESE

 • 3. MEMORIU TEHNIC

 • 4. EXTRAS C.F.

 • 5. COPIE DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE

 • 6. DECLARAȚIE PRDTND DREPTUL DE PROPRIETATE

 • 7. INVENTAR DE COORDONATE

B. PIESE DESENATE:
 • 1. PLAN DE ÎNCADRARE SCARA 1:5000

 • 2. SCHIȚA DRUMUIRII

 • 3. PLAN PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A

IMOBILULUI 1:500

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație topo-cadastrala a amplasamentului situat in loc. Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15.

Numărul lucrării in registrul de evidenta proprie: . /2009

 • 2. Beneficiarul lucrării: S.C. VIAL IMPORT EXPORT S.R.L.

 • 3. Executantul lucrării: ing. MUȘTE MĂRIT S autorizația CJ096

 • 4.  Obiectul lucrării: Amplasamentul lucrării este constituit dintr-un teren si 1 corp

de clădire:

Nr. corp clădire

Destinație

Suprafața ocupata Ia ■ sol (mp)

Nr. etaje

Nr. camere

CI

Casa cu 11 ' apartamente

660.00

L

 • 5. Scopul lucrări: Documentația prezenta a fost elaborata in scopul inscrierii in C.F.- ATELIER-in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 150/18.05.2006

 • 6. Amplasamentul bunului imobil: Terenul si construcția care face obiectul prezentei documentații sunt situate in loc. Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15.

 • 7.  Situația juridica a terenului: Imobilul este inscris in C.F. nr. 124924 nr. topo..-9801/2/1 si C.F. 184794 nr. cad. 20770-C1-U10/A

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: prima dintre operațiuni a fost incadrarea amplasamentului in sistem STEREOGRAFIC 1970, pentru aceasta s-a stationat in borna CJ217 cu viza spre 215-Steluta executandu-se o drumuire in circuit inchis.

La executarea măsurătorilor s-au determinat punctele caracteristice construcțiilor, cailor de comunicație cu o densitate necesara planului de situație scara 1:500.

Prelucrarea datelor s-a executat in mod analitic, determinandu-se coordonatele x,y,z ale punctelor in funcție de poziția acestora in teren, si reprezentarea acestora conform Atlasului de semne convenționale. Suprafața determinata din măsurători ST= 660.00 mp.

Imobilul este imprejmuit cu gard de plasa.

După prelucrarea datelor s-a efectuat reprezentarea elementelor măsurate atat pe suport magnetic cat si pe hârtie prin plotare, scara 1:500.

La executarea lucrărilor s-au utilizat:

-aparatul THEO ZEISS 02OB;

-stadii de 4 m;

-ruleta metalica de 50 m.

ÎNTOCMIT: >> Ing. ML’SlțNURIU&

Serk.'pwr.oab țr

'’             p/

r t

r

'ancei.

aCI . : IA N.VJ IO.-sai.:»


> CERERE

1 31072/2005

. ELIBERARE

I 01.04.2009

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 124924         Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr. top.

  Descrierea imobilului

  Suprafața în mp.

  Observ-tii

  ' I

  1

  9301/2/1

  CASA CU 11 AP. AVAND CA PIC : TERENUL , FUNDAȚIILE , ACCESUL IN CURTE BALCONUL EXTERIOR DE LA ETAJ , FAȚADELE , PODUL , INVELITOARE, RACORDURI PRINCIPALE' APA CANAL , GAZ. ELECTRICITATE STR.TRAIAN NR. 15

  660

 • B. Partea a ll-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1-

  2

  I

  STATUL ROMAN IN AD.OPER.

  CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ

  DREPT DE PROPRIETATF

  INCH.16111/1997 C.F.

  NOTA - ASUPRA PIC. AFERENTE AP. DREPT DE PROPRIETATE MENȚIONAT IN CF. INDIVIDUALE

  ---.

 • C. Partea a III- a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  Nu sunt sarcinijp

A NC PI


Nr. Cerere 35067

/OS.04.2009

Data elsib . 13.04.2009


OFICIUL DE CADASTRU Si PUBLICITATE IMOBILIARA Cluj Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE


Cartea funciară cu nr. 184794


COMUNA/ORASUL/MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Partea al-aNr.crt.

NR

CAD.

Descrierea imobilului

Str. Traian nr. 15

Suprafața în mp

Observații |

Nr. top

1.

20770-C1-

U10/A

Apartamentul nr. 10A, la parter, corp III - 1 birou, corp V - 3 magazii, corp VI - 4 încăperi atelier, 1 magazie, 1 birou, 1 vestiar, corp VI - subsol - 1 atelier, suprafața utila 251,49 mp cu pic. inscrise in c.f. col.. 124924. Cota din pic. 33,75.100,              f

n

l


B. Partea a H-a


Nr.crt.

Înscrieri privitoare la proprietate Adus din c,r, 124925.

Observații ■

STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA Act: HCL 7/2009

încheiere nr. 15257/2009


C. Partea a III- a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sa 'cini

Observații j

Nu sunt sarcini

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit. conform cererii

Si nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a acnitat tariful de 20 lei, prin chitanța nr.12995, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.773


Referent

Bandi Kis AnaRed.BKAROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI


T .

OFICIUL REGISTRULUI COMER ULUI

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ... CLUJ...


Firma: VIALJ^               L

. ....          ■ 1 ■ -                                         Lr............

Sediu sociaJ^CklJJ-btAPOCAy B-diit:CONSr,ANT!N BRANCUSi, JJr 162. Bloc A HI.

J'3;::Ag-^^^uECLikJ J

♦ •■.•r**'* -*'r »•****",           .„»••»<* "«*<•                                              -1             ‘ . * ■- - ”• —— - y~" _ ■■

*.<*'"**                  •o*”*-                               *’              . • ■*                                    ---- .    ------—   .

■ Activitatea priptipalâ: Reperarea: articolelor fJbdr -fc din metal -3311

u.......................•               .......c...........


_____

Cod.Unic de înregistrare: 2895182

' DIRECTOR

. j. ’ - ~ 1 '■                 • :

DEAC DO


>   CLu4

b>                  A _____ _____'

1 ,)

rz----—


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMTĂRARE

NR. 150 din 18.05.2006 1. PĂRȚILE CONTRACTACTE

Art. 1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, cu sediul în str. Moților nr.1-3, reprezentat prin primar Emil Boc. director economic Olimpia Moigrădean si director DFIS Stefania Ferencz, având cont -lumăru! RO77TREZ216500206X006726, deschis la Banaca Naționala Trezoreria Cluj, în calitate de VÂNZĂTOR și

S.C. VIAL IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brancasi nr.162, bl. A3, ap. 59, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J 12/3226/1992, avand CUI 289^182,cont bancar R093RNCB2200000040000001 BCPț . reprezentată legal prin Pop Victor. în calitate de CUMPĂRĂTOR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

A rt. 2. Obiectul contractului constă în vânzarea și respectiv cumpărarea suprafeței de 29.26 mp.din imobilului situat în Cluj-Napoca str. Traian nr.15, înscris in CF coi.nr.I24.924,topo 9801/2/1 si '/         CF individual nr.124.925, nr.topo 9801/2/1 /X.Spatiui mai deține si teren in cota indiviza de 3,89/100

»         ceea ce reprezintă o suprafața de 25,67 mp.

i                 Art. 3. Imobilul a făcut obiectul contractului de asociere nr. 142/2000 încheiat intre Consiliul

local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Vial Import Export S.R.L. .

 • III. PREȚUL, MODALITĂȚILE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art. 4. Prețul de vânzare al imobilului este de 36.500 ron , la care se adaugă TVA 19%.

Art. 5. Cumpărătorul va achita vânzătorului prețul stipulat la data semnării prezentului contract. Plata prețului în modalitățile convenite mai sus se va realiza prin virament bancar în contul indicat de vânzător la art.l.

 • IV. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 6. Vânzătorul se obligă:

 • -  să predea cumpărătorului imobilul ce face obiectul prezentului contract să garanteze pe cumpărător contra evicțiunii

 • V. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 7. Cumpărătorul se obligă:

 • -   să achite vânzătorului prețul în modalitățile și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • -  să nu înstrăineze imobilul prin acte între vii timp de 3 ani de fa data dobândirii.

să folosească spațiul numai pentru activități de producție, de comerț și prestări servicii timp de 3 ani de la data dobândirii.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art.8. Dacă cumpărătorul, din vina lui, întârzie plata prețului, va plăti dobânzi si penalități conform legislației in vigoare.                                               .-------—" TUL ,

Art.9. Imobilul nu poate fi înstrăinat prin acte între vil și nu poate fi folosit decât pentru activități de producție, de comerț și prestări servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.

Art.IO. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale, a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și £ '^insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial v. Obligațiile asumate.

.        Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în

jmaximum 5 (cinci) zile de la apariția sau posibilitatea de comunicare, iar dovada forței majore, -.'împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 10 (zece) zile de la apariția sau posibilitatea de comunicare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare.

Art.ll. Eventualele litigii care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate de instanțele de contencios administrativ.

 • VII. ALTE CLAUZE

Art.12. Prezentul contract intră în vigoare la data st. nnării acestuia.

în 6 exemplare, în limba română,


Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..vĂĂ...ALĂF... coate cu valoare de o riginal și având aceeași forță probantă.

VÂNZĂTOR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

cu^R^ca

W'EMțE'BOQ//

SE


VIZATyi^T

RV. JURIDIC-CONTENCIOS

b V î Ji M u! I

-


u Dat?

1

IOLTMPIA-AELECTOR

- arădean:
>rȘEF țBIROU

DANIELI CIMPE ANINSPI SIMONA CHIS14704/7& A5cur/rc^^ ^=.^72^

2pA-/47&0J- ^/^//<!/ CCM, —//— 7>-^,C^pil — A

7d~


PROIECTANT : dr. ing. Virgiliu Vescan ceisoani fiixa autorizata

AUTORIZAȚIA Nr. 4951/2003

NUMELE

SEMNĂTURĂ

RELEVAT

dr.inc. V.Vescan

A7

DESENAT

dr.ing. V Vescan

u/

Scara

J: (w

Oaia l

v;


imobil : 5A- Troian 7U/A- £r. ty, /Op

ppopp.\ztm<-.CP.:7S//~/(72-        77£.^UJp£AP0<7

72070707

SP C6ME&C/A7 /asa/pdctye }

Planșa nr.


 • a. METODA SI APARATURA FOLOSITE LA MĂSURĂTORI:

Aparatura utilizata:

-aparatul THEO ZEISS 02OB;

-stadii de 4 m;

-ruleta metalica de 50 m.

Metoda utilizata: STAȚIONARE PE PUNCT DE COORDONATE CUNOSCUTE

 • b. SISTEMUL DE COORDONATE-Stereografic 1970

 • c. PUNCTE GEODEZICE DE SPRIJIN VECHI SI NOI FOLOSITE

Puncte vechii:

CJ217

215

Puncte noi:

S100, S101, S102, SI 03, SI04, S105

 • d. STAREA PUNCTELOR GEODEZICE VECHII

CJ 217-pichet metal ic-semnaiizare si vizibilitate buna

215-Steluta-semnalizare si vizibilitate buna
s105

53

4,2

57,64

96,2

s105

54

3

3S.48

103    [
SCHIȚA VIZELOR SI SCHIȚA DRUMUIRII

EXECUTAT: Ing. MUȘTE MARIUS

IWENTAR DE COORDONATE

Str. Traian nr. 15 . Ioc. Cluj-Napoca

Puncte vechi

Nr. Pct

Denumirea punctului

COORDONAT

E

X

Y

Z

215

590449.22

391928.28

553.31

r----

_

CJ217

587616.572

392607.054

334.532

Puncte noi

Nr. Pct.

Denumirea punctului

COORDONATE

X

Y

Z

S100

pichet de îemn

587540.94

392594.07

334.6b

S101

pichet de lemn

587407.54

392571.28

334.78,

S102

pichet de lemri

587403.44

392519.74

335.34

S103

pichet de lemn

587399.09

392554.52

334.84

S104

pichet de lemn

587397.60

392537.21

334.89

S105

pichet de lemn

i 587393.86

392510.51

335.23

-------—______1

Puncte radiate pe contur-ICc.-Cl

Nr. Pct.

Denumirea punctului

COORDONATE

X

Y

z

15

587403.67

392535.04

17

587403.26

392528.44

18

587402.27

392515.08 |

19

587399.87

392486.14

79

587398.37

392486.17

80

587397.40

392478.33

81

587382.98

392480.10

82

587388.07

392530.50

83

587389.67

392530.36

31

587390.01

392534.43

32

587393.54

392534.13

84

587393.23

392530.56

■■

33

587395.31

392530.38

34

587395.27

392529.33

35

587398.92

392529.05

85

587398.16

392519.38

86

587397.02

392519.47

/•.:/ —■ ......

<2

7

87

1

587397.08

392520.19 1

43

1

587393.91

392520.11 I

44 n

587393.05 (

392518.17

96

587391.75

392518.22

45

587391.14

392512.36

1

95

587390.05

392512.48

46

587389.02

392501.99

94

587388.52

392502.04

47

587387.24

392486.42

48

587392.23

392486.31

93

587392.39

392489.81

--

iSo

587392.57

392493.77

:    i5i

587393.46

392493.73

--

90

587394.69

392509.58

__

89

587395.05

392513.95

88

587396.55

392513.81

86

587397.02

392519.47

85

587398.16

392519.38

35

587398.92

392529.05

-

36

587399.20

392532.70

97

587401.29

392532.52

37

| 587401.50

| 392535.41

ST=660.00 mp

DESCRIEREA TOPOGRAFICA

‘Trapezul■ L-34-48-C-a-4-II'

Localitatea: CLUJ-NAPOCA


Sistemul de proiecție: STEREO 70 -Pianul de referința: MAREA NEAGRAy
X:587397.60
Judetul: CLUJ

Anul: 2009


I Z:334.89_______

2.Descrierea poziei punctuluistatia s 104 se afla in exteriorul proprietății la distanta de 4.29m fata de pct. 37

(colt proprietate) si la 5.1 Om fata

de pct. 32(colt proprietate)


Verificat:întocmit: Ing. îvîUSTE MARJUS


Scara 1:5000

Judelui: CLUJ

Unitate administrativ -teritoriala: CLI J-NAPOCA

Cod SIRUTA 54975

Adresa corpului de proprietate: ioc. Cluj-Napoca. str. I raian nr. 1 ?

C.F.: 124924, nr. topo: 9801/2/1

EXECUTAT:         (
Ing. MUȘTE MAÎUUS
RELEVEU
scara 1:100

Nr. cadastral:

a1 terenului

Suprafața măsurată:

Adresa imobilului:

660.00

loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj str. Traiau nr. 15

Carte Funciara colectiva nr.:

124924

Cod unitate individuala: (U)

C.F. individuala:

184794

. Nr. încăpere

Denumire încăpere

Supratata utila

(mp.)

1

ATELIER ASCUTITORIE

22.22

2

ANTREU

7.04

Suprafața Utila:          29.26

Suprafața Totala:          29.26

PLAN DL AMPLASAMENT SI Dl l IMIIAKI A IMOBILULUI

scara 1:500

(intravilan)


Nr. rn<l:i$1ial:

Suprafața inasiirafa:

660.00

Inc

f;

Carte Funciara nr*.:

1 ■192'1

Adresa inx'hiinh'i' l"j Na|v.a. jn<1 < l-.ij Ti ainn m 1 >

IVI < I I I ' I MV >< A


INVEN 1 AR DE COORDONA I E

Sistem de proiecție: SÎEREOGRAFIC 70

PCT.

F ("»)

N

(m)

15

587403.67

392535.04

17

587403.26

392528.44

1

- 18

587402.27

392515.08

19

587399.87

392486.14

79

587398.37

392486.17

80

5873° 7,40

3924 78.33

81

f 587382.98

392480.10

82

587338 07

392530,50

83

587389.67

392530.36

31

587390.01

392534.43

32

587393,54

392534.13

8-1

587393,23

392530.56

33

587395,31

392530.38

34

58739527

392529.33

tir

35

587398,92

392529.05

£5

85

587398.16

392519,38

86

587397.02

392519.17

87

587397,08

392520.19

43

587393.91

392520 1 1

44

587393.05

?925I8 17

96

587391,75

392518 22

_45

95

46

■ •

58739005

52

3926 Î2.36

3^2512.43 ”

9 t QI 99

. i i

4 7

58738 7.24

392486.42

48

687392.23

392486 U

93

587302.39

3924 39.81

150

587392,07

392493.77

392493J3

151

587393.46

90

587394,69

392509,58

89

587395.05

392513 95

88

587396.55

392513.81

86

587397,02

392519,4 7

85

587398.16

392519.38

35

587398.92

392529.05

36

587399.20

392532.70

97

587401.29

392532,52

>:

587401.50

392535,41

SUPRAFAȚA ÎO1AL MASURAT A=660.00 mp.

SUPRAFAȚĂ’DIN ACT- 660.00 mp.


.A: Date icleripsi’e 1:

teren

Nr.

< .-ucr/mn de

vipFăTăln

3 ut •     Re »mî

parvin

fblosHln

• p *

(P'»':»

1

l< t.

66(1 00

1. î il

661) f|O

li. Dale releii:<sie 1,

i onsHiK/.ii

Nr

Stipial.i’a

v i’lo-.ic:’ ik inipii-o r

conslr.

cons’i In sul

CI

660 Ol)

a„|.,:,r-.

loial:

660/10


IM cniaiu: Ini: tH !:i II. ' 1AI'J|."-


Se conlinna ‘.iipialala rlin nin.sma'ori si iiitrinlueeicn ininbilulni in ha?a dc <L

Sl împila H' l’lTABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

A. SITUAȚIA CONFORM C.F.                                                                                                   CI.UJ-NAPOCA

Nr. C.F.

Nr. serial

Nr. cadastral

Folosința

Proprietar

Observații

184794

1

20770-C1-U10/A

str. Traian nr. 15

Apt. nr. 10A, la parter, corp 111-1 birou, corp V-3 magazii, corp VI-4 incaperi atelier, 1 magazie, 1 birou, 1 vestiar, corp VI-subsol-1 atelier, suprafața utila

251.49mp cu PIC înscrise in cf. col. 124924. -cota din PIC 33.75/100

STAT UL ROMAN in administrarea op. a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca Act: HCL 7/2009

Incli. nr. 15257/2009

_

B. SITUAȚIA PROPUSA                                                                                                        CI .UJ-NAfOCA

Nr. C.F.

Nr. serial

Nr. cadastral

Folosința

Proprietar

Observații

184794

1

str. Traian nr. 15

Apt. nr. lOA/a, la parter, corp III-1 birou, corp V-3 magazii, corp VI-4 incaperi atelier, 1 magazie, 1 birou, 1 vestiar, corp VI-subsol-1 atelier, suprafața utila 222.23mp cu PIC inscrise in cf. col. 124924. -cota din PIC 29.82/100

STATUL ROMAN in administrarea op. a Consiliului local al mun. C'luj-Napoca Act: HCL 7/2009

Incli. nr. 15257/2009

V L

:p/lFICAI

str. Traian nr. 15

Apt. nr. lOA/b, la parter.corp Vl-atelier ascutitorie cu Su=29.26 mp cu PIC inscrise in cf. col. 124924.

-cota din PIC 3.93/100

S.C. V1AL IMPORT EXPORT S.R.L.

In baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 150/18.05/2006


ÎNTOCMIT: Ing.Muste''Mirius

6 ai/wiizarf

î        Ci'KhjcxJiie

l 6fp'

MUȘTE MARIU

\7z


77^

•'StZ


APARTAMENTUL

Str. .._ZZiZ./.4.,7.


c

r

•4 Z

7

(c


Nr.

topografic


VM/Zil/T 3


DESCRIEREA APARTAMENTULUI


Cota din părțile indivize comune


OBSERVAȚII


/>\;rf<jMteFl ' •!.- Z, 7Cfi/ărfir tirbi,          e7/)j 7<?a*/e /ii,

7              , 7 bci/'/'GGc/ // t. :'-, )' ftfC/ScI cioc/tte/fil:^

xfZ/i "cvZZ./■<>' nfiCo 22, ?(•'/>'•->, Ci,/>&srb/e rr/tev-nte GMH/'/Tt frt Cerne te G w/eafifanr '■'.    -'

/?".■

+JWnQMt7rfo/ b/)2jb fiarfis, Ocr^â, âc/nfioj a/>>2 c-ei/nt/F 7 /juiWPâ/Oc, 7 b<-'/P, 7cvTTtzj, 7 tiC/nara/ •b</j6te/-fi:i'fci

■tfi/o 57,23 '7/>, nJ/)ârfi/e


y 7 b<-,/P, fGnfrtri,, 7 td/na/v, -te/Ft/fiti-fil

■ 7‘/}5i'i'/2e tMurte t

- ; S ‘ ■■

7,/Q /xx/Tfi , GCj/) 7/ etFjPî/S te/> 2Cwt/t 7 owâ/âtef, 7 f)a/e, 7 (țO7/r.',/6 57tef, 7 6txo /?> £i'r/>, Hâ/> V/. 5iflFQyafc crf7/<3 f ;■, j.5m/>, &t/ bârfite, tetea ,2.e et/ncr/te j'ricme /<■ o ■/-. fiitee&fi iw âr kfiur/o/nenk// 77/ 5-, Ispite/:capiii, QCnfixte ten

7 /âtet/Cf >7 bC'ifG/C/r/t, 7 Q/Fpj-u, So/b'/’Tc- Ci, ('///<?

31 >60 rr/>; (hp />ârfi/e /TXfii-'tet cc/m/)? /fijc./74e /n


7T7iCCiS£ )7) (2 F~ Gp/ech ( a 7'.


?<?i0'1 /2/ 7/ l/J Q $pc/rfa/n te fi// ny 5

’/ 7i          r sc ■/ /7 .


> ‘ii


7) 7 Gc/cafi i~ 5 nr. 77 7


9201/2/1/ 7 Q rfite'70i7r>e/yft//nr 5,/<jefy ecrfi ic ee/rypibsâ/â 7 (cc/metei, 7 3)b'Câyâ'r7e, Ufitefiofo 'ofi/d 2y Ji srp: c« /)5nfi/./£ ftxh><: (-CH/ci/jt, 'i//iC/ ,ji ,7, o 7 (fitef/it; r/r '0. *■   $

92i, 7/2//'/ v'/ C. ^7)C77/Q/nP7//b7ns 5, /o (5<j, ti.F2) y/ Az~?z>- y/f ten 2 ca/ne/y/, 7 bi/ctâfifir/e, 7 țj/'c, '/anĂteLb             i/r//5 5'2.5r /w>

F’J/ry/r ,7)077,(■.C/nc/ft ZniCF/Ije7?) d F ('l./^.~F,5:' ~ V 7. U


^vzrii^ a


9213112/11 y//- (dforpeteiwjfa/ns7, /o ofaj.iter/) vt .tțL/rftvj ten 7 c-a^nte,


920112/1/5Z7f

ioc


7 6 i/'oâĂ5yte, 7 bate, 7an/teu, 7i-o/na/â, &p/xfo/țt c//77<5 53.55/n/>, <~atete/V/le tn/nune /i^.j cr/-j7 /» e.te. ilb/eth™ nr-

^'/7^>7b/f)t'/5b7te'2,/o fle,/pe/’, ci/^/ \7/7 G.cn^>7i <7n/ 7cc/m/3

7 bote/Tcn/t:, 7 c5/r)a/5,Sn/)>^>yci/c; ofr/C 2%2in#). Fc 3C]r>c//)e/nicr/.te />? 2 f C'c '/&gtet,77 7)/ •      '* '•! •*’ j i-

Q ^>rfcjteente/77 7. yb/jur/e-n qo^ •,.?/         c/te 7 ea/^r3',

//■/-//<7 70,52     c,7yOte'r/zte ■/jtei■.■/jte

7'ni(7/Se 7» F r" (-o/ette'i-ânr ■ - r

-                    -uter       ten 7cj7b/7er,

"3'7..' -7 ‘ "'' ^ "'’        ’    7n-oyLi2/,',        V/ - ,/■,nc-onte

e/7C//t r, 7 7J)o^Ci7,e77i.'este<7S, fz>rz> IG -Ji'/bs </— 7 n7e/7rp i,/^/x7jfteo ute/d 253,,(•7n-^,/c7/^>('»te7ti. ;ntei-!/2c eimupe /nscr/je te ete/tc/Tn/runnr.


/f         ,              ' r

/^7!g'/Ț<7/a-^7Z'Z, 73 /<jc> ar7er


9207/2/1/51 i


Ifyj'fabtenTi// >W /7, /aftor/er, c-ct/i iii cc/ryMte 5/b ./cte/tete jartea ecr/> /7/~ 2 w/wz?         '

,          W"fi <-c bârfite /nte/v/ze Fc/na/fF /njcteJC

/Vi f'cofâfo14nr. / > i«.. •,


’7,-1c/


1CC


4,C’V

1C’C1fi1c_

1W ■


Partea


PROPRIETATEA


Nr. curent


ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA PROPR:


OBSERVAȚII


jifbiî'-n /'ft-an cU wwailirv ei 3?l U? J" Pi rit Stih

tu

^ii’Kltlu l;t.'vi’Gu


i' J,

JH l? i-j 7            ^u\ |7' n

ti                            «Ai I *Li


A 1-;


U>


(t i; V h idu/ îl •''ic' Ci

3.


Se mofcp U&pW«<\ ,c.CMu jîfnhoduM ob $umd‘ pK S.c, ^b&.vP’SX.L axialei jca ebiat Itcltâd Cijutkuiecj'. AU. 10
'I

?L au A / <toocH A< âs^fXifiAD kc r> yJT rACLUi CUk.1 <y^

0 mok a CWu (WW

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

SeriaCJ Nr.096    ;• <

Categoriile

", MUȘTE fctfUS


A. SITUAȚIA CONFORM C.F.

CLUJ-NAPOCA

Nr. C.F.

Nr. serial

Nr.

cadastral

Folosința

Proprietar

Observații

184794

_

1

20770-C1-U10/A

str. Traian nr. 15

Apt. nr. 10A, la parter, corp Ill-I birou, corp V-3 magazii, corp VI-4 încăperi atelier.

1 magazie, 1 birou. 1 vestiar, corp VI-subsol-1 atelier, suprafața utila 251.49mp cu PIC înscrise in cf. col. 124924. -cota din PIC 33.75/100

STATUL ROMAN in administrarea op. a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca Act: HCL 7/2009

Inch. nr. 15257/2009

B. SITUAȚIA PROPUSA

( I.U.I-NAPOt A

Ni . C.F.

Nr. serial

Nr. cadastral

Folosința

Proprietar

Observații

184794

1

str. Traian nr. 15

Apt. nr. lOA/a, la parter, corp III-l birou, corp V-3 magazii, corp VI-3 încăperi atelier.

1 magazie. 1 birou. 1 vestiar, corp VI-subsol-1 atelier, suprafața utila 222.23mp cu PIC înscrise in cf. col. 124924. -cota din PIC 29.86/100

STATUI. ROMAN in administrarea op. a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca Act: HCL 7/2009

Inch. nr. 15257/2009

str. Traian nr. 15

Apt. nr. lOA/b. la parter.corp Vl-atelier ascutitorie cu Su=29.26 mp cu PIC înscrise in cf. col. 124924.

-cota din PIC 3.89/100- din 25.67 mp. teren

S.C. VIAL IMPORT EXPORT S.R.L.

In baza Contractului de vanzare comparare nr. J 50/18.05/2006

Xr---------------------------------------------------

1                            i                    . z s

ÎNTOCMIT: Ing. MiisteAlariils

/. / AUTQjtfZARE