Hotărârea nr. 328/2009

Hotărârea 328/2009 - Însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133827 din 29.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 11285/2, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34, înscris în CF 19281 - Cluj, în suprafață de 87 mp., după cum urmează:

- parcela cu nr. topo. 11285/2/1, teren în suprafață de 59,75 mp., drept de proprietate al Statului Român în administrarea GIGCL Cluj;

parcela cu nr. topo. 11285/2/2, teren în suprafață de 27,25 mp., drept de proprietate al Statului Român în administrarea GIGCL Cluj.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală pentru dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34, terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 12600/26.02.2004, urmând a fi înscris în C.F. nr. nou.

Documentația cadastrală pentru dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 34, întocmită de Natalia Mihaela Pctric, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.Nr. 328 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexă Ia Hotărârea nr. 328/2009


Punctul de lucru: loc. Cluj-Napoca, str. Codrului, nr. 3, jud. Cluj Telefon: +40.743292306

+40.746888245

+40.744762230

Office @ lop21 cad.ro


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ PENTRU DEZMEMBRARE ÎN VEDEREA CONCESIONARII

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE ÎN ZONĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

STR STRÂMBĂ, NR. 34

JUD. CLUJ


BENEFICIARI:

MOLDOVAN SILVIAN MARIAN

MOLDOVAN ADRIANA MIHAELAoftice @ top21 cad.ro


BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE :
 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2.  Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4.  Descrierea lucrărilor topografice și geodezice.

 • 8.  Tabel de mișcare parcelară.

 • 9.  Extrase C.F.

 • 10.  Măsurători efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare .

 • 11.  Calculul suprafețelor.

 • 12.  Descrierea topografică a punctelor noi.

B. PIESE DESENATE :
 • 1.  Plan de încadrare în zonă la scara : 1 : 5.000.

 • 2.  Plan de amplasament și delimitare a imobilului, la scara 1 : 200 - 1 : 5000.Punctul de lucru: loc. Cluj-Napoca, str. Codrului, nr. 3, jud. Cluj Telefon: +40.743292306

oftice @ lop21 cad.ro


+40.746888245

+40.744762230

MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrării: - Documentație cadastrală pentru concesionare teren, având în caietul de

evidență nr.................../2009.

 • 2. Beneficiarii lucrării-. MOLDOVAN SILVIAN MARIAN și MOLDOVAN ADRIANA MIHAELA , cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, str. Strâmba, nr. 34. Jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării:

NATALIA MIHAELA PETRIC - geodez cu drept de semnătură - nr. autorizare 944.

 • 4. Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE

PROPRIETATE situat în mun. Cluj-Napoca, str. Strâmba, nr. 34. Jud. Cluj

 • 5. Scopul lucrării : dezmembrare teren în vederea concesionării.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul l-am indentificat în mun. Cluj-Napoca, str. Strâmba, nr. 34. Jud. Cluj

 • 7.  Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- C.F. nr. 19281 Cluj, nr. topo. 11285/2, S = 87 mp, teren în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj.

Se propunere corectarea Hotărârii de Consiliu nr. 63/17.02.2004, prin propunerea de dezmembrare a suprafeței de teren din cartea funciară de mai sus în doua parcele, în baza unei noi Hotărâri de Consiliu Local eliberate de dvs, fiind singurul act ce va ajuta la înscrierea terenului în C.F. sub forma corectă astfel: o parcelă cu număr topografic nou 11285/2/1 cu S = 59.75 mp, să se reînscrie în același CF nr. 19281, în favoarea Statului Român, iar cu număr topografic nou 11285/2/2, cu S = 27.25 mp, într-o nouă carte funciară nouă în favoarea beneficiarilor, cu titlu de drept concesionare pe o durata de......ani.

 • 8.  Operațiuni topo - - cadastrale :

Terenul l-am identificat în mun. Cluj-Napoca, str. Strâmba, nr. 34. Jud. Cluj. Măsurătorile s-au efectuat în prezența proprietarului terenului și a vecinilor cu Stația Totala Leica 407 și ruleta de 50 m.


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L-34-48-C-a-4-III

SCARA: 1:5000

FLAN Db AMFLASAMbNl SI DbLIMHAKb A IMOBILULUI

Scara: 1: 500

- Situaia inițiala -

Nr. Cadastral

| Suprafața masurata

Adresa imobilului

87

Str. Stramba. nr. 34


Cartea Funciara nr. J       19281            UAT '        Ciuj-NapocaA. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața do măsurători (mp)

Valoarea de impozitare (W)

Mențiuni

1

2

3

4

5

1

Cc

87

Teren împrejmuit- curte

Total

87


Cod. Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (mp)

1- ■

Total

_

Sistem de pcwectie Stereo 70

E (m)


342.71 • 586220.18

586223.21

586224.43

586223.25

 • 586222.45

586224.02

586219.83

 • 586217.46

 • 586217.18

586218.04

586214.41 • 390821.55

390828.75

390831.63

 • 390832.15

390832.53

390835.96

390838.10

 • 390833.15

 • 390832.55

390832.13

390824.99


586250s

00 o O\ r->
2

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE ^IMOBILULUI


CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE^


Scara: 1: 500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

87

Str Stramba, nr. 34

19281

Cluj-Napoca


Cartea Funciara nr.586250

PL DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara: 1:200


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

59.75

Str. Stramba, nr. 34

19281

Cluj-Napoca


Cartea Funciara nr.


A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Valoarea de impoatare (lei)

Mențiuni

1

2

3

4

5

1

Cc

59.75

Teren împrejmuit- curte

Total

59.75Inventar de coordonate Sistem de proiecție: Stereo 70

Pct.

E(m)

N (m)

101

586220.18

390821.55

103

586223.21

390828.75

104

586224.43

390831.63

105

586223.25

390832.15

106

586222.54

390830.68

107

586217.46

390833.15

203

586217.18

390832.55

202

586218.04

390832.13

205

586214.41

390824.99

Suprafața totala masurata = 59.75 mp Suprafața din act 3 59.75 mp


PL DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:200


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

27.25

Str. Stramba, nr. 34Cartea Funciara nr.

NOU

UAT

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Valoarea de impozitare (*)

Mențiuni

1

2

3

4

5

2

Cc

27.25

Teren imprejmuit- curte

Total

27725


Cod. Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (mp)

Total

_Pct.

Inventar de coordonate Sistem de proiecție: Stereo '70

E(m)

N (m)

106

586222.54

390830.68

105

586223.25

390832.15

209

586222.45

390832.53

201

586224.02

390835.96

204

586219.84

390838.11

107

586217.46

390833.15

Suprafața totala masurata = 27.25 mp Suprafața din act ■ 27.25 mpINVENTAR DE COORDONATE

Județul: CLUJ

Denumirea unitatii administrativ teritoriale: CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA: 54.975

PUNCTE PE CONTUR-lCc

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

101

586220.18

390821.55

103

586223.21

390828.75

104

586224.43

390831.63

105

586223.25

390832.15

209

586222.45

390832.53

201

586224.02

390835.96

204

586219.83

390838.10

107

586217.46

390833.15

203

586217.18

390832.55

202

586218.04

390832.13

205

586214.41

390824.99

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR-lCc

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

101

586220.18

390821.55

103

586223.21

390828.75

104

586224.43

390831.63

105

586223.25

390832.15

209

586222.45

390832.53

201

586224.02

390835.96

204

586219.83

390838.10

107

586217.46

390833.15

203

586217.18

390832.55

202

586218.04

390832.13

205

586214.41

390824.99

S = 87 mp

PUNCTE PE CONTUR-lCc

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

101

586220.18

390821.55

103

586223.21

390828.75

104

586224.43

390831.63

105

586223.25

390832.15

106

586222.54

390830.68

107

586217.46

390833.15

203

586217.18

390832.55

202

586218.04

390832.13

205

586214.41

390824.99

S = 59.75 mp

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE C0NTUR-2Cc

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

106

586222.54

390830.68

105

586223.25

390832.15

209

586222.45

390832.53

201

586224.02

390835.96

204

586219.84

390838.11

107

586217.46

390833.15

S = 27.25 mp

www.TOP21CAD.ro

office <s> top21 cad .ro


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR :

SITUAȚIA EXISTENTĂ - CONFORM CÂRTII FUNCIARE :

NR.

C.F.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA mp

PROPRIETARI

19281

Cluj

11285/2

Teren - curte, în str. Strâmbă, nr. 34

87

Drept de proprietate, în favoarea:

STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a G.I.G.C.L.ClujTOPWWMItlWW


Punctul de lucru: loc. Cluj-Napoca, str. Codrului, nr. 3, jud. Cluj Telefon: +40.743292306

+40.746888245

+40.744762230


w ww.TOP2 1 CAD.ro


oftice© topii cad.ro


SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE TEREN ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII:

NR.

C.F.

NR. TOPO.

NR.

CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

mp

PROPRIETARI

19281

Cluj

11285/2/1

Teren - curte, în str. Strâmbă, nr. 34

53,75

Drept de proprietate, în favoarea:

STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a G.I.G.C.L.Cluj

NOU

Cluj

11285/2/2

Teren, în str. Strâmbă, nr. 34

27,25

Drept de proprietate cu titlu de drept concesionare, pe o durată de........

ani, bun comun, în favoarea: MOLDOVAN SILVIAN MARIAN și soția MOLDOVAN ADRIANA MIHAELA

Nr. cerere

58430/12.06.2009

Dataelib. 16.06.2009

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CF 19281

Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ NAPOCA

A. Partea l-a


Nr.crt.

Nr.TOP.

Descrierea imobilului

Suprafața

Observații

2.

11285/2

Teren - curte in str. Stramba, nr. 34

87mp

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

 • 4.

 • 5.

Cu nr. 2045-2052/28.04.1978 drept de prop. , in favoarea ;

STATUL ROMAN, in administrarea operative a

G.I.G.C.L CLUJ

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

artea funciară originală, păstrată de acest birou.

ormare..........................................

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vi Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform ceflprii, la i și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul

S-a achitat tariful 20 RON chitanța nr. 23328/2009 pentru serviciul\de pRED.ib