Hotărârea nr. 327/2009

Hotărârea 327/2009 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 135050/45/01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 1 15/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str Al. Vaida Voevod fn, înscris în CF nr. 3912 Cluj cu nr. topo. 15557/3/3/1, în suprafață totală de 67 ha 4820 mp, intabulat în coproprietate în favoarea statului român, în folosința Corpului IV Armată și în administrarea operatrivă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

parcela cu nr. topo nou 15557/3/3/1/1, în suprafață de 63 ha și 4820 mp, care se va reînscrie în CF 3912 Cluj, în favoarea statului român, în folosința Corpului IV Armată Cluj;

parcela cu nr. topo nou 15557/3/3/1/2, în suprafață de 12000 mp, “teren în str. Al. Vaida Voevod fn’’ care se va înscrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului local.

parcela cu nr. topo nou 15557/3/3/1/3, în suprafață de 28000 mp, care se va înscrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă transferul parcelei cu nr. topo nou 15557/3/3/1/2, în suprafață dc 12000 mp, “teren în str. Al. Vaida Voevod fn” din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn. întocmită dc expert topograf autorizat Colțan Dan Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință,


? \Ing. Hc^re^o^^lor^a

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora/llărmure

Nr. 327 din 7 iulie 2009

(I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA COLTAN DAN MIHAI CERTIFICAT DE AUTORIZARE ANCPI

AUTORIZAȚIA NR. 107

Tel. 0744/889434 sau 0788/013872


FISA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație tehnică topografică privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str. Alexandru Vaida Voievod f.n.

BENEFICIAR

MUNICIPIULUI CLUJ MAPOCA

AMPLASAMENT:

Intravilan Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod f. n., jud. Cluj.

EXECUTANT:

P.F.A. COLTAN DAN

DATA EXECUTĂRII:

IUNIE 2009


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Denumirea lucrării : Documentație tehnică topografică privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca , str. Alexandru Vaida Voievod, f.n. , având numărul 180 / 2009 în Registrul de evidenta a lucrărilor.

  • 2. Beneficiarul lucrării:

Municipiul Cluj-Napoca

  • 3. Executantul lucrării: Coltan Dan Mihai, autorizație ANCPI 107.

4.Obiectul lucrării : Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, f. n., jud. Cluj

S.Scopul lucrării : Dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str. Alexandru Vaida Voievod, f.n.

  • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Corpul de proprietate este amplasat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, f. n., jud. Cluj.

  • 7. Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în Cf 3912 Cluj, topo 15557/3/3/1, S= 67 ha 4820 mp din care 40000mp, înscris în administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca.. Terenul este delimitat parțial cu gard

Conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Cluj Napoca nr. 304/23.06.2009, din suprafața de 40000mp se va dezlipi o suprafața de 12000 mp in favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj -Napoca.

  • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : S-a staționat în punctele GPS1 si GPS2 cu un Gps Sokkia Stratuss după care s-au ridicat detaliile cu o statie totala Sokkia.

S-a calculat prin metoda analitica suprafața măsurată, rezultând o suprafață de 12000 mp. S-a elaborat planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate la scara 1: 2000

S-a folosit un computer Pentium IV pentru prelucrarea datelor si întocmirea documentației.

ANCPL


Nr.oU659/l 9.06.2009

.06.2009


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE


Cartea funciara cu nr. 3912


Localitatea CLUJ


Nr.crt.

Nr.cad.

Descrierea imobilului

Suprafața In mp

Observații

8.

15557/3/3/1

Teren

67Ha

4820 mpa II a


B.

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

4.

STATUL ROMAN , in folosința Corpului VI Armata ca terenuri pentru exerciții militare

Drept de proprietate in baza Disp nr. 19 din 04.04.1945

Inch. cf. nr. 1518/24.11.1945

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT SARCINI


Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la autentificate de notarul public.

Sa achitat taxa de 20 lei cu chit nr. 24271/2009, pt serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr 2.7.2.


și nu este valabil la încheierea actelorOFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...CONSILIUL LOCAL CLUJ_NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU. domiciliat(a) in localitatea...CLUJ NAPOCA... Str. ................................ Nr............ legitimat(a) cu C.I./B.I. seria ............ nr....................., C.N.P............................................, prin prezenta

declar pe propria răspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in...intravilan Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod, f.n., jud. Cluj........sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, ca:

  • -  nu am înstrăinat bunul imobil (s-au o parte al acestuia);

  • -  nu am solicitat recepția si înscrierea in cartea funciara / am

solicitat anterior recepția si/sau înscrierea in cartea funciara, dar solicitarea a fost respinsa prin .-...........(anexata in copie);

  • -  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului in vederea întocmirii documentației cadastrale;

  • -  am fost informat si sunt de acord cu suprafața rezultata din măsurători, 12000 mp, comunicata de persoana autorizata;

suprafața inițiala a imobilului este de 67 ha 4820 mp din care 40000mp in adm. Op. a Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Ing. COLTAN DAN MIHAI a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate ........... Hotararea Consiliului Local nr.

304/23.06.2009, Extras Cf nr.......3912 Cluj, Declarații tip, in vederea

identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data ....29../.....Iunie../2009

Semnătura


proprietarului

Ing. COLTAN DAN MIHAI'
DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) CONSILIUL LOCAL CLUJ.NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU domiciliat(a) in localitatea...CLUJ NAPOCA... Str.................................Nr.

.........., legitimat(a) cu C.I./B.I. seria............nr..................... C.N.P..............................,

Declar ca am luat la cunoștința de prevederile Legii 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de către ONCPI/OCPI in conformitate cu dispozițiile legale.

Data........29.06.2009

Semnătură


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcela(1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1C395

586333.713

395574.677

4.344

1007

586337.894

395575.856

11.774

1006

586349.014

395579.725

9.330

1005

586357.555

395583.480

9.109

1004

586365.553

395587.839

5.248

1003

586369.751

395590.989

58.884

1001

586408.529

395635.302

5.503

10331

586411.928

395639.630

23.740

10397

586428.654

395656.477

21.407

10351

586443.171

395672.210

31.838

10392

586464.846

395695.530

179.842

10393

586366.800

395846.295

17.549

10398

586356.529

395832.066

45.122

10061

586329.292

395796.092

30.870

10051

586300.769

395784.285

34.856

10396

586265.949

395782.706

218.788

S(1)=28000.23mp

P=708.203m

Parcela(2) cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10395

586333.713

395574.677

218.788

10396

586265.949

395782.706

3.395

10031

586262.557

395782.552

51.384

1028

586211.439

395787.774

12.130

1027

586212.650

395775.705

21.701

1026

586218.706

395754.866

67.320

1022

586238.534

395690.532

4.652

1021

586240.136

395686.165

24.286

1020

586246.868

395662.831

55.441

1019

586263.696

395610.006

25.164

1014

586273.839

395586.977

9.261

1013

586281.843

395582.318

9.961

1012

586290.163

395576.841

7.646

1011

586296.950

395573.320

9.107

1010

586305.898

395571.626

13.233

1009

586319.131

395571.716

8.406

1008

586327.452

395572.911

6.505

S(2) =

12000.llmp

P=548.380m

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN rONA

Scara 1:5000

L-34-48 —C-b—3 —III


Categoria


COL'


Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

40000

Cluj-Napoca, str. Alexandra Vaida Voievod, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

3912

UAT |     CLUJ NAPOCATabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situația actuala

Situația viitoare

Nr.

CF

Nr.

topo

Nr. cadas

Suprafața mp

Cat. folos.

Dcscnere imobil

Nr. crt.

Nr. cad.

Suprafața

mp

Categoria de folosința

Descriere imobil

3912

15557 /3/3/1

67 ha

4820mp

Cc

Teren

(in adm. consiliului Local 40000mp)

1

28000

Cc

Teren

‘GER'vii

3 1

IQA'

/z<L

2

12000

Cc

Teren in str. Alexandru Vaida Voievod, f.nr.

ij

Oi

TOTAL-

i ’.ZA?

67 h£\

TOTAL

40000


. ;            c;,. ; :

Executant. COLTANDANMIH

Data: Iunie 2009

Semnătură și sțampila
Semnătură si stampila BCPI


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

12000

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, ud. Citj

Cartea Funciara n:.

UAT |     CLUJ NAPOCA
A. Date referitoare la terenValoarea dc impozitare (lei)


Mențiuni


12000

12000
imprejmuit parțialB. Date referitoare la construcții
Mențiuni
INVENTAR DE COORDONATESistem de proiecție STEREO 1970

Parcela (2) te-------------

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [mj

Y [m]

10395

586333.713

395574.677

218.788

10396

586265.949

395782.706

3.395

10031

586262.557

395782.552

51.384

1028

586211.439

395787.774

12.130

1027

586212.650

395775.705

21.701

1 1026

586218.706

395754.866

67.320

1022

586238.534

395690.532

4.652

1021

586240.136

395686.165

24.286

1020

586246.868

395662.831

55.441

1019

586263.696

395610.006

25.164

1014

586273.839

395586.977

9.261

1013

586281.843

395582.318

9.961

1012

586290.163

395576.841

7.646

1011

586296.950

395573.320

9.107

1010

586305.898

395571.626

13.233

1009

586319.131

395571.716

8.406

1008

586327.452

395572.911

6.505

S(2) =

12000.llmp

P=548.380m


p. ^CFP.Ti-W.T ■’ î? DE

Executant autorizare Ing. Colta^Dan^i „ t •  • \S,nQ COLȚ

Data iunie 2009r|7 NMinĂI

Se confirma suprafața din masiirațdn sî»J 0

Introducerea imobilului in baza de-dăteT----Nr. 107

Lla B/<


Suprafața din act = 12000mp

Suprafața totala masurata = 12000mp! Ntcadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

28000

Clui-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, jud. Cluj

| Canea Funciara nr.

UAT |     CLUJ NAPOCAA. Date refer

toare la teren

Nr.

parcela

Categoria de JMJaa folosința

r

Suprafața

(mp)

Valoarea d^^, impozitară™"

(lei)

L_

Mențiuni -«sai

1

Cc

28000

imprejmuit parțial

Total

28000

B. Date referitoare la construcții

Valoarea de impozitare

Mențiuni

Cod constr.
Total
INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 1970


Parcela(1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10395

586333.713

395574.677

4.344

1007

586337.894

395575.856

11.774

1006

586349.014

395579.725

9.330

1005

586357.555

395583.480

9.109

1004

586365.553

395587.839

5.248

1003

586369.751

395590.989

58.884

1001

586408.529

395635.302

5.503

10331

586411.928

395639.630

23.740

10397

586428.654

395656.477

21.407

10351

586443.171

395672.210

31.838

10392

586464.846

395695.530

179.842

10393

586366.800

395846.295

17.549

10398

586356.529

395832.066

45.122

10061

586329.292

395796.092

30.870

10051

586300.769

395784.285

34.856

10396

586265.949

395782.706

218.788

S(1)=28000.23mp

P=708.203mExecutantă țCERT^1CA^

Ing. Coltan


Suprafața din act = 28000mp

Suprafața totala masurata = 28000mpTABEL CU MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA C ONFORM CÂRTII FUNCIARE

Nr.

Nr.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

C.F..

topo.

Ha

mp.

3912

Cluj

15557/3/3/1

Teren

67

4820

Statul Roman, in folosința corpului IV Armata, ca terenuri pentru exerciții militare

In administrarea operativa a Consiliului Local al Mun.

Cluj-Napoca S= 4ha

SITUAȚIA PROPUSA CF

In administrarea operativa a Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca S= 40000mp

Nr.

CF.

Nr. topo

Nr.

Cad.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

ha

mp

3912

Cluj

15557/3/3/

1/1

Teren

63

4820

Statul Roman, in folosința corpului IV Armata, ca terenuri pentru exerciții militare

1/1

I NOU

Cluj

15557/3/3/

1/2

Teren in str. Alexandru Vaida Voievod, f.n,

-

12000

Municipiului Cluj in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

1/1

Nou

Cluj

15557/3/3/

1/3

Teren

-

28000

Municipiului Cluj in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

1/1

întocmit

Ing. Coltan Dan Mihat\v cO,

ITf- '


//^

•'Cl ■

C i:i2 ’S ■ \ A