Hotărârea nr. 325/2009

Hotărârea 325/2009 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Retezat nr. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 135047/45/01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 1 15/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 39107 Cluj cu nr. topo. 23453, de la 11050 mp la 10468 mp, suprafața reală rezultată în urma măsurătorilor topo-cadastrale.

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, înscris în CF nr. 39107 Cluj cu nr. topo. 23453, cu suprafața rectificată la 10468 mp, astfel: parcela cu nr. topo nou 23453/1, în suprafață de 7168 mp, care se va reînscrie în CF 39107 Cluj, în favoarea statului român, în administrarea operativă a GIGCL Cluj; parcela cu nr. topo nou 23453/2, în suprafață de 3300 mp, care se va înscrie în CF nou “teren în str. Retezat fn” în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Retezat nr. 4, întocmită de expert topograf autorizat Colțan Dan Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte de ședință.


Nr. 325 din 7 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

4NHX4 LA U.c L Nie.


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA COLTAN DAN MIMAI CERTIFICAT DE AUTORIZARE ANCPI

AUTORIZAȚIA NR. 107

Tel. 0744/889434 sau 0788/013872

FISA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație tehnică topografică pentru intabularea privind rectificarea și dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca , str. Retezat nr. 4 . jud. Cluj

BENEFICIAR

Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

Intravilan Cluj-Napoca, str. Retezat, nr. 4, jud. Cluj.


EXECUTANT:

P.F.A. COLTAN DAN MIIIAI

DATA EXECUTĂRII:

IUNIE 2009

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică topografică privind rectificarea și dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str. Retezat nr. 4 , având numărul 179/2009 în Registrul de evidenta a lucrărilor.

 • 2.Beneficiarul lucrării :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3.Executantul lucrării: Coltan Dan Mihai, autorizație ANCPI 107.

4.Obiectul lucrării : Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, jud. Cluj

5.Scopul lucrării : Rectificarea și dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str. Retezat nr. 4 .

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Corpul de proprietate este amplasat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în Cf 39107 Cluj, topo 23453, in S totala de 11050mp, înscris in favoarea lui Statului Roman in adm. oper. a G.I.G.C.L jud. Cluj. Terenul este delimitat parțial cu gard

Conform Hotărârii Consiliului Local Cluj Napoca nr. 303/23.06.2009, se va dezlipi o suprafața de 3300 mp in favoarea Municipiului Cluj-Napoca

Suprafața din măsurătorile topografice a imobilului cu nr. topo 23453 este de 10468 mp, mai mica decât suprafața din Cf 39107 Cluj, astfel s-a propus rectificarea suprafeței in cartea funciara nr. 39107 Cluj la suprafața reala din teren .

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : S-a staționat în punctele GPS1 si GPS2 cu un Gps Sokkia Stratuss după care s-au ridicat detaliile cu o statie totala Sokkia.

S-a calculat prin metoda analitica suprafața măsurată, rezultând o suprafață de 10468 mp. S-a elaborat planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate la scara 1: 1000.

S-a folosit un computer Pentium IV pentru prelucrarea datelor si întocmirea documentației.

întocmit

COLTAN DAN MIHAI

Wf/

ANCPl

AGENȚIA NAȚIONALA n E CADASTRU f» rt,r.l.lVI1AT» IMUIIItlAKÂ


Cerere:

60302/18.06.2009

Eliberat in 22.06.2009

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ- NAPOCA

BIROUL DE CADASTRU SI PUIBLICITATE IMOBILIARA CLUJ-NAPOCA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 39107            Comuna /Oraș/ Municipiu: Cluj-Napoca

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr. topografic

  Descrierea imobilului

  Suprafața In mp

  Observații

  49.

  23453

  Teren pt construirea Scolii Generale , str Retezat nr 4

  11050

 • B. Partea a ll-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații :

  1.

  2.

  STATUL ROMAN in administrarea operativa a

  G.I.G.C.L.jud Cluj

  • - expropriere , act Decret Expropriere nr. 250//1974,

  • - incheiere 2884/01.06.1977

  I

  J

  1

  1

 • C. Partea a III- a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații '■

  Nu sunt

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de

și nu este valabil la încheierea actelor

acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la autentificate de notarul public.

Sa achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr 24099 /2009, pt serviciul d


Asiste nt - registrator

Rahela Prodan


Anexa 5

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...CONSILIUL LOCAL CLUJ_NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU. domiciliat(a) in localitatea...CLUJ NAPOCA... Str. ................................ Nr..........., legitimat(a) cu C.I./B.I. seria ............ nr....................., C.N.P............................................, prin prezenta

declar pe propria răspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in...intravilan Cluj-Napoca, str. Retezat, nr. 4, jud. Cluj........ sub

sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, ca:

 • -  nu am înstrăinat bunul imobil (s-au o parte al acestuia);

 • -  nu am solicitat recepția si înscrierea in cartea funciara / am

solicitat anterior recepția si/sau înscrierea in cartea funciara, dar solicitarea a fost respinsa prin .-...........(anexata in copie);

 • -  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului in vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • -  am fost informat si sunt de acord cu suprafața rezultata din măsurători, 3300 mp, comunicata de persoana autorizata; suprafața inițiala a imobilului este de 11050 mp;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Ing. COLTAN DAN MIHAI a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate ........... Hotararea Consiliului Local nr.

303/23.06.2009, Extras Cf nr. 39107 Cluj, Declarații tip.....................

in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data ....29../.....Iunie../2009

Semnătura


proprietaruluiDECLARAȚIE

Subsemnatul(a) CONSILIUL LOCAL CLUJ_NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU domiciliat(a) in localitatea...CLUJ NAPOCA... Str.................................Nr.

.........., Iegitimat(a) cu C.I./B.I. seria ............ nr....................., C.N.P............................................,

Declar ca am luat la cunoștința de prevederile Legii 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de către ONCPI/OCPI in conformitate cu dispozițiile legale.

Data........29.06.2009.

SemnăturăCALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcela(1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1014

584659.084

389918.978

35.354

1025

584663.530

389954.051

50.306

1021

584613.230

389954.843

66.000

1024

584621.530

390020.319

51.230

1000

584570.308

390021.248

7.741

1001

584566.996

390014.251

5.362

1002

584565.479

390009.108

5.998

1003

584563.861

390003.332

6.194

1004

584562.867

389997.218

10.433

1005

584561.833

389986.836

31.143

1006

584559.840

389955.757

32.825

1007

584557.779

389922.997

2.090

1008

584558.647

389921.096

2.089

1009

584560.710

389920.767

81.422

1011

584642.119

389919.293

16.968

S(1)=7167.96mp

P=405.156m

Parcela(2) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1025

584663.530

389954.051

66.000

1

584671.830

390019.527

50.306

1024

584621.530

390020.319

66.000

1021

584613.230

389954.843

50.306

S (2) =

3300.02mp

P=232.612m
gradin PAK7GZ -I2D 7dc


SCOABAI ’ ;jl

(PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

L—34—48—C—a —3 —IV


întocmit

COLTAN DAN MIHAI

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire Scara 1:1000


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

10468

Cluj-Napoca, str. Retezat, nr. 4, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

39107

UAT |     CLUJ-NAPOCA
Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala

Situația viitoare

Nr.

CF

Nr. lopo

Nr.

cadas

Suprafața mp

Cat. folos.

Descriere imobil

Nr. crL

Nr. cad.

Suprafața

mp

Categoria de folosința

Descriere imobil

39107

23453

11050

Cc

Teren pt. construirea Scolii

Generale, str. Retezat nr. 4

1

7168

Cc

Teren pt. construirea Scolii

Generale, str. Retezat nr. 4

/S' “ Or- F <A

£        e(G o

1

'i

v

2

3300

Cc

Teren in str. Retezat nr.4

TOTAL

11050

TOTAL

10468


Executant COLTAN DAN MIHAI

Data: iunie 2009

Semnătură si stampila
Semnătură si stampila BCPI


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1

000

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

7168

Cluj-Napoca, str. Retezat, nr. 4,, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT |     CLUJ-NAPOCA


NR. TOPO NOU 23453/1 S=7168mp


Școala C. Brancovean


------- A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categopa de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (Ici)

Mențiuni

1

Cc

7168

imprejmuit parțial

Total

7168

B. Date referitoai

e la construcții

Mențiuni

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)


Total


INVENTAR DE COORDONATE


Parcela (1) Cc

Sistem de proiecție STEREO 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1014

584659.084

389918.978

35.354

1025

584663.530

389954.051

50.306

1021

584613.230

389954.843

66.000

1024

584621.530

390020.319

51.230

1000

584570.308

390021.248

7.741

1001

584566.996

390014.251

5.362

1002

584565.479

390009.108

5.998

1003

584563.861

390003.332

6.194

1004

584562.867

389997.218

10.433

1005

584561.833

389986.836

31.143

1006

584559.840

389955.757

32.825

1007

584557.779

389922.997

2.090

1008

584558.647

389921.096

2.089

1009

584560.710

389920.767

81.422

1011

584642.119

389919.293

16.968

S(1)=7167.96mp

P=405.156mAUTOHIZ abe


U co Seria *' U?

Executant

Ing. Coltan Dan Mihai.


Data iunie 2009

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


COLI

DA'N


Suprafața din act = 7168mp ta totala masurata = 7168mp


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:1000


Cresa str.Mehcdinti, nr.15

NR. TOPO NOU 23453/2 S=3300mp


TOPO NOU 23453/1Școala C. Brancoveani^

Nr.

parcela


Categoria de folosințaAAcDJteteferitoare la teren


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


______Cc

Total


3300

3300


împrejmuit parțial


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

3300

Cluj-Napoca, str. Retezat nr 4, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT |     CLUJ-NAPOCA

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni                  

-----------feDTORIZAF


Total


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREO 1970


ilco

---F

-

Executant      A

Ing. Coltan Dan Mihai


Seria Cj |7 Categoria B / C

COLȚAh" MIHli


Parcela(2) Cc

II

pCt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [mj

1025

584663.530

389954.051

66.000

1

584671.830

390019.527

50.306

1024

584621.530

390020.319

66.000

1021

584613.230

389954.843

50.306

S(2) =

3300.02mp

P=232.612m


Data iunie 2009


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza dc date


Suprafața din act = 3300mp

Suprafața totala masurata = 3300mp

TABEL CU MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA CONFORM CÂRTII FUNCIARE

Nr.

Nr.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

C.F..

topo.

Ha

mp.

39107 Cluj

23453

Teren pt. Construirea Scolii Generale, str. Retezat nr. 4

-

11050

Statul Roman in adm. op. a

G.I.GCL jud. Cluj

SITUAȚIA PROPUSA CF

Nr.

CF.

Nr. topo

Nr.

Cad.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

ha

mp

39107 Cluj

23453/1

Teren pt. Construirea Scolii

Generale, str. Retezat nr. 4

-

7168

Statul Roman în adm. op. a G.I.GCL jud. Cluj

1/1

NOU

Cluj

8

23453/2

Teren in str. Retezat nr. 4.

-

3300

Municipiul Cluj-

Napoca

1/1

întocmit

tag. Col|an-D«tM,b:1i