Hotărârea nr. 324/2009

Hotărârea 324/2009 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 135048/45/01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 1431 Cluj cu nr. topo. 7262/8 și 7263, de la 6282 mp la 7054 mp, suprafața reală rezultată în urma măsurătorilor topo-cadastrale.

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67, înscris în CF nr. 1431 Cluj cu nr. topo. 7262/8 și 7263, cu suprafața rectificată de 7054 mp. astfel:

parcela cu nr. topo nou 7262/8/1 și 7263/1, în suprafață de 6154 mp. care se va reînscrie în CF 1431 Cluj, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo nou 7262/8/2 și 7263/2, în suprafață de 900 mp, care se va înscrie în CF nou “teren în str. Războieni nr. 67” în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67, întocmită de expert topograf autorizat Colțan Dan Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 324 din 7 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) PERSOANA FIZICA AUTORIZATA COLTAN DAN MIHAI CERTIFICAT DE AUTORIZARE ANCPI


Președinte de ședință, Ing. Horea lopn ElOrea


AUTORIZAȚIA NR. 107

Tel. 0744/889434 sau 0788/013872


FISA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație tehnică topografică privind rectificarea și dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str.Razboieni, nr.67.

BENEFICIAR

Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

Intravilan Cluj-Napoca, str. Razboieni, nr. 67, jud. Cluj.

EXECUTANT:

P.F.A. COLTAN DAN MIHAI

DATA EXECUTĂRII:

IUNIE 2009


autorizare

Sena CJ Nr. 107

Cateqoria 8 / C

COLȚAN

DANMEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică topografică privind rectificarea și dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str.Razboieni, nr.67, având numărul i 78 / 2009 în Registrul de evidenta a lucrărilor.

2. Beneficiarul lucrării :

Municipiul Cluj-Napoca

 • 3. Executantul lucrării : Coltan Dan Mihai, autorizație ANCPI 107.

4.0biectul lucrării : Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67 , jud. Cluj

S.Scopul lucrării : Rectificarea și dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj -Napoca , str.Razboieni, nr.67.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Corpul de proprietate este amplasat în intravilanul Cluj-Napoca, str. Războieni, nr. 67, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în Cf 1431 Cluj, topo 7262/8, 7263, in S totala de 6282mp, inscris in favoarea lui Municipiului Cluj. Terenul este delimitat parțial cu gard

Conform Hotărârii Consiliului Local Cluj Napoca nr. 302/23.06.2009, se va dezlipi o suprafața de 900 mp in favoarea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca Suprafața din măsurătorile topografice a imobilului cu nr. topo 7262/8, 7263 este de 7054mp mai mare decât suprafața din Cf 1431 Cluj, astfel, s-a propus rectificarea suprafeței in cartea funciara nr. 1431 Cluj la suprafața reală din teren .

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : S-a staționat în punctele GPS1 si GPS2 cu un Gps Sokkia Stratuss după care s-au ridicat detaliile cu o statie totala Sokkia.

S-a calculat prin metoda analitica suprafața măsurată, rezultând o suprafață de 7054 mp. S-a elaborat planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate la scara 1: 1000.

S-a folosit un computer Pentium IV pentru prelucrarea datelor si întocmirea documentației.

întocmit

COLTAN DAN MIILAIAnexa 5

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...CONSILIUL LOCAL CLUJ.NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU. domiciliat(a) in localitatea...CLUJ NAPOCA... Str.................................Nr.

.........., legitimate(a) cu C.I./B.I. seria ............ nr.....................,   C.N.P... ........................................., prin prezenta declar pe propria răspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in...intravilan Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 4 jud. Cluj........sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, ca:

 • -  nu am înstrăinat bunul imobil (s-au o parte al acestuia);

 • -  nu am solicitat recepția si înscrierea in cartea funciara / am solicitat anterior recepția si/sau înscrierea in cartea funciara, dar solicitarea a fost respinsa prin .-...........(anexata in copie);

 • -  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului in vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • -  am fost informat si sunt de acord cu suprafața rezultata din măsurători, 900 mp, comunicata de persoana autorizata;

 • -  suprafața inițiala a imobilului este de 6282 mp;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Ing. COLT AN DAN MIHAI a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate...........

Hotararea Consiliului Local nr. 302/23.06.2009, Extras Cf nr. 1431 Cluj, Declarații tip.............................................................

in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data ....29../.....Iunie../2009


Semnătura proprietarului


Ing. COLT AN DAN MIHAI

Semnătura si stampila ^'0/

•'țcPT ...DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) CONSILIUL LOCAL CLUJ.NAPOCA prin Primar SORIN APOSTU domiciliat(a) in locali ta tea... CLUJ NAPOCA... Str. ................................ Nr..........., legitimate(a) cu C.I./B.I. seria ............ nr....................., C.N.P.............................................

Declar ca am luat la cunoștința de prevederile Legii 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de către ONCPI/OCPI in conformitate cu dispozițiile legale.

Data........29.06.2009

Semnătură


Nr. cerere:

58o4î'15.06.2'" c*

Dau eiib.: 15.0c.2009

ANCEI

AGENȚIA NAȚKINALA

II L <: • n A 1 1 K I «. i •TUI 11 i ri-t: lM<'hii iui


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr 1431                                            CLUJ NAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr. top

  Descrierea imobilului

  Suprafața mp

  Observații

  553

  7262/8

  7263

  Teren curtea scolii in str. Razboieni nr. 57

  Școala primara Casa in Str. Razboieni nr. 57

  1585 .4697

 • B. Partea a li-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1

  MUNICIPIUL CLUJ Act nr -

  Inch nr 3640/1938

 • C. Partea a III- a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  Nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 100 lei prin chitanța nr. 23498 /2009 pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEIParcela(2) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

3

589066.640

393005.813

36.019

4

589074.486

393040.967

27.134

2

589048.174

393047.597

36.388

1

589044.475

393011.398

22.858

S (2) =

900.00mp P

=122.399m

Parcela(1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

23

589040.291

392982.219

29.477

1

589044.475

393011.398

36.388

2

589048.174

393047.597

27.134

4

589074.486

393040.967

21.212

1003

589079.107

393061.670

7.767

6

589072.048

393064.909

21.064

7

589052.904

393073.695

4.140

8

589048.993

393075.052

5.028

9

589044.069

393076.067

7.703

9

589036.509

393077.545

0.249

9

589036.462

393077.300

4.839

10

589031.706

393078.195

38.209

1002

588994.156

393085.262

9.640

12

588992.695

393075.733

22.799

13

588989.364

393053.179

9.667

14

588988.014

393043.607

8.995

15

588986.690

393034.710

23.551

16

588983.267

393011.409

8.696

17

588981.982

393002.808

7.174

1001

588980.942

392995.710

4.993

19

588985.791

392994.521

1.344

20

588987.106

392994.243

5.315

21

588992.294

392993.086

6.011

22

588998.161

392991.776

43.200

S(1)=6154.25mp  P=354.597m

Plan conform Cârtii 1 c ciare

Scara 1:1000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

L—34—48—C—a —2 —IV


Beneficiari:

MUNICIPIULUI CLUJ-NĂPOCAPlan dc amplasament si delimitare a imobilului cu ■ ropunerea de dezlipire Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa :tr..> iiutui

7054

Cluj-Napcca. s. Razboieni, nr. 67, jud. Cluj

Canea Funciara nr.

1431

UAT 1     CLUJ-NAPOCA
Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situația actuala

Situația viitoare

Nr.

CF

Nr. lopo

Nr. cadas

Suprafața

mp

Cat. folos.

Descriere imobil

Nr. crt.

Nr. cad.

Suprafața mp

Categoria de folosința

Descriere imobil

1431

7262/8

7263

1585

4697

Cc

Teren curtea scolii in str. Razboieni, nr. 57, Școala primara Casa in str.

Razboieni nr. 57

1

6154

Cc

Teren curtea scolii in str. Razboieni, nr. 57,

Școala primara Casa in str. Razboieni nr. 57

2

900

Cc

Teren in str.Razboieni nr.67

TOTAL

6282

/,

■----.. ----—-------

TOTAL

7054


Executant COLTAN DAN MIHA1 Data: iunie 2009 Semnătură si stampilaData

Semnătură si stampila BCPIPlan de amplasament si delimitare a imobil nici

Scara 1:

000

Nr.cadas'.-a.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

6154

Cluj-Napoca, str. Razboier.i, r:.   . . Cluj

Cartea rcnc.ira nr.

UAT |      CLUJ-NaPOC.-'.
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

I

Cc

6154

imprejmuit parțial

Total

6154

B. Date referitoai

•e la construcții

Suprafața construita la solSistem de proiecție STEREO 1970

Pore-ela (1) Ce----------------------

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

23

589040.291

392982.219

29.477

1

589044.475

393011.398

36.388

2

589048.174

393047.597

27.134

4

589074.486

393040.967

21.212

1003

589079.107

393061.670

7.767

6

589072.048

393064.909

21.064

7

589052.904

393073.695

4.140

8

589048.993

393075.052

5.028

9

589044.069

393076.067

7.703

9

589036.509

393077.545

0.249

i 9

589036.462

393077.300

4.839

10

589031.706

393078.195

38.209 U

1002

588994.156

393085.262

9.640

12

588992.695

393075.733

22.799 I

13

588989.364

393053.179

9.667

14

588988.014

393043.607

8.995

15

588986.690

393034.710

23.551

16

588983.267

393011.409

8.696

17

588981.982

393002.808

7.174

1001

588980.942

392995.710

4.993

19

588985.791

392994.521

1.344

20

588987.106

392994.243

5.315

21

588992.294

392993.086

6.011

22

588998.161

392991.776

43.200 |

S(1)-6154.25mp

P-354. 597m


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


Suprafața din act = 6154mp

Suprafața totala masurata = 6154mp


Lip


lan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:

000

Nr.cadastra!

Suprafața masurata

Adresa imobilului

900

Cluj-Napoca, str. Razboieni nr.67, iud. C u;

Cartea Funciara nr.

UAT |     CLUJ-NAPOCA

NValoarea de impozitare


Mențiuni


imprejmuit parțial


B. Date referitoare la construcții


INVENTAR DE COORDONATE


Parcela (2) Cc

Sistem de proiecție STEREO 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

3

589066.640

393005.813

36.019

4

589074.486

393040.967

27.134

2

589048.174

393047.597

36.388

1

589044.475

393011.398

22.858

S(2)=900.OOrnp P

=122.399mSuprafața din act = 900mp

Suprafața totala masurata = 900mp

TABEL CU MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA CONFORM CÂRTII FUNCIARE

Nr.

Nr.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

Cota

C.F..

topo.

Ha

mp.

1431

Cluj

1

7262/8

7263

Teren curtea scolii in str. Razboieni, nr. 57 Școala primara Casa in str. Razboieni nr. 57

-

1585

4697

Municipiul Cluj-Napoca

SITUAȚIA PROPUSA CF

După rectificarea suprafeței imobilului cu nr. Topo 7262/8, 7263, la suprafața reala din teren de 7054mp                                    -

Nr.

CF.

Nr. topo

Nr. Cad.

Descriere imobil

Suprafața

Proprietar

—n

Cota "

ha

mp

1431

Cluj

7262/8/1

7263/1

Teren curtea scolii in str.

Razboieni, nr. 57 azi 67 Școala primara Casa in str.

Razboieni nr. 57

-

6154

Municipiul Cluj-Napoca

1/1

| NOU

7262/8/2

Teren curtea scolii in str.

900

Municipiul Cluj-

1/1

Cluj

726372

Razboieni nr. 67

Napoca

întocmit

Ing. Colțan