Hotărârea nr. 322/2009

Hotărârea 322/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Extindere centru de întreţinere şi tratare câini”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Extindere centru de întreținere și tratare câini“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere centru de întreținere și tratare câini" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133759/445/29.06.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere centru de întreținere și tratare câini''',

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Extindere centru de întreținere și tratare câini", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.

Nr. 322 din 7 iulie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr.322/2009

CARACTERIS TICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHN1CO-ECONOMIC1 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Extindere centru de întreținere și tratare câini"

TITULAR: R.A.D.P Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Bobâlna, nr. 65, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform

devizului general, în prețuri iunie 2009 este:   1.506.948,39 LEI ( fara T.V.A.)

Din care C+M           1.451.033,99   LEI

Construcția care se va moderniza: regim de înălțime P, are suprafața construită și desfășurată de 142,96 mp.

Construcția nou construită; regim de înălțime P și va avea cca 1600 mp suprafață construită ce va conține sediul administrativ, cabinet veterinar, bloc operator cu toate dependințele necesare, depozit medicamente, vestiar filtru, etc.

Centrul va adăposti un număr de 149 câini.

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F cu ks =0,08 și perioada de colt I c = 0,7 s.

  • •   Durata de realizare a investiției: 10 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tchnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.