Hotărârea nr. 321/2009

Hotărârea 321/2009 - Rectificarea în plus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, de la suma de 932.850.000 lei la suma de 943.777.225 lei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea în plus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, de la suma de 932.850.000 lei la suma de 943.777.225 lei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 136067din 02.07.2009 al Direcției economice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pe anul 2009;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11OTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea în plus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 pe capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate de la suma de 932.850.000 lei la suma de 943.777.225 lei , conform anexelor 1. 2. 3, 4. 5. 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

 • - bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. în sumă de 794.771.364 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. în sumă de 30.400.000 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne. în sumă de 89.708.000 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile. în sumă de 390.000 lei;

 • - bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local. în sumă de 51.507.861 lei.

Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rulment. în sumă de 28.959.861 lei, conform destinațiilor prevăzute în anexele 6 și 7. pe următoarele capitole de cheltuieli;

Cap. 67.11 Cultură, recreere: 705.000 lei;

Cap. 70.11 Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 2.010.000 lei;

Cap. 84.11 Transporturi: 26.244.861 lei.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul

( onsiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr. 321/2009


BUGETUL GENERAL RECTIFICAI l’E ANUL 2009


lei

Nr.

Cil

BUGETE COMPONENTE

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

BUGET GENERAL

932.850.000

10.927.225

943.777.225

1

BUGET LOCAL

790.000.000

4.771.364

794.771.364

II

BUGE I UL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR F1NANAȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

10.800.000

19.600.000

30.400.000

Hi

BUG ETU 1. îMPRUMU I UR1LOR IN I ERNE

83.908.000

5.800.000

89.708.000

IV

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

3.000.000

-2.610.000

390.000

V

BUGETUL VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

45.742.000

5.765.861

51.507.861

Transferuri între bugete ( se scad)

 • - Casa Municipală de Cultură

 • - Serviciul Administrare Parcări

| - Reabilitare termică clădiri multicta jate

-600.000

-600.000

0

0

-22.400.000

0

-9.600.000

-12.800.000

-23.000.000

-600.000

-9.600.000

-12.800.000


DIRECTOR ECONCcc.() LIM1»| A IVI()j C/l<ĂD/\/n
Consiliul loeal al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 321/2009


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

A

Venituri - total, din care :

0001

790.000.000

4.771.364

794.771.364

Venituri proprii

4802

583.092.000

106.165

583.198.165

I.

Venituri curente

0002

663.296.000

-6.733.835

656.562.165

A.

Venituri fiscale

0003

600.846.000

-6.840.000

594.006.000

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

340.500.000

0

340.500.000

1.

Impozit pc venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

“(T

0

0

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

340.500.000

0

340.500.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

340.000.000

0

340.000.000

Sume defalcate din impozitul pc venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

500.000

0

500.000

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

0

0

0

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

52.000.000

0

52.000.000

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

52.000.000

0

52.000.000

- Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

46.000.000

0

46.000.000

- Impozit și taxă pe terenuri

07.02.02

6.000.000

0

6.000.000

- Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

0

0

0

- Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

207.696.000

-6.840.000

200.856.000

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

174.891.000

-6.840.000

168.051.000

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

174.769.000

-12.953.000

161.816.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea

1 1.02.05

0

0

0

bugetelor locale

11.02.06

122.000

6.1 13.000

6.235.000

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

4.000.000

0

4.000.000

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.200.00 <

1.200.000

■7 V- /

> c

...

Consiliul loeal al

municipiului Cluj-Napoca


Anexa 2 la Hotărârea nr. 321/2009


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

A

Venituri - total, din care :

0001

790.000.000

4.771.364

794.771.364

Venituri proprii

4802

583.092.000

106.165

583.198.165

I.

Venituri curente

0002

663.296.000

-6.733.835

656.562.165

A.

Venituri fiscale

0003

600.846.000

-6.840.000

594.006.000

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

340.500.000

0

340.500.000

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital dc la persoane juridice

0005

0

0

0

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital dc la persoane fizice

0006

340.500.000

0

340.500.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

340.000.000

0

340.000.000

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

500.000

0

500.000

A2.

Impozit pc salarii restanțe din anii precedenți

0602

0

0

0

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

52.000.000

0

52.000.000

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

52.000.000

0

52.000.000

- Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

46.000.000

0

46.000.000

- Impozit și taxă pe terenuri

07.02.02

6.000.000

0

6.000.000

- Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

0

0

0

- Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

207.696.000

-6.840.000

200.856.000

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

174.891.000

-6.840.000

168.051.000

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

1 74.769.000

-12.953.000

161.816.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea

11.02.05

0

0

0

bugetelor locale

11.02.06

122.000

6.113.000

6.235.000

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere                          CkT""

12.02

4.000.000

0

4.000.000

3.

Taxe pe servicii specifice          /A.

X 15.02

1.200.000

0

1.200.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

27.605.000

0

27.605.000

- Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

15.600.000

0

15.600.000

- Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

12.000.000

0

12.000.000

- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5.000

0

5.000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

650.000

0

650.000

C.

Venituri nefiscale

0012

62.450.000

106.165

62.556.165

CI.

Venituri din proprietate

0013

46.000.000

106.165

46.106.165

Venituri din proprietate

30.02

46.000.000

106.165

46.106.165

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

30.02.01

0

0

106.165

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

30.02.03

0

0

0

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

46.000.000

0

46.000.000

- Venituri din dividende

30.02.08

0

0

0

C2.

V ânzări de bunuri și servicii

0014

16.450.000

0

16.450.000

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

1.150.000

0

1.150.000

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.800.000

0

2.800.000

o

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

10.000.000

0

10.000.000

4.

Diverse venituri

36.02

2.500.000

0

2.500.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3.<>2

0

0

0

II

Venituri din capital

0015

94.687.000

0

94.687.000

IV

Subvenții

0017

32.017.000

11.505.199

43.522.199

Subvenții de la bugetul de stat

- Retehnologizarea centralelor termice și eletricc

42.02

31.517.000

11.505.199

43.022.199

de termoficare

42.02.01

0

4.776.000

4.776.000

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

461.000

6.539.000

7.000.000

- finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

964.000

180.000

1.144.000

- Einanațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

- Subvenții pentru compensarea creșterilor

42.02.32

28.035.000

0

28.035.000

neprivizionate ale prețurilor la combustibili - Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

1.400.000

0

1.400.000

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pt.încălzirea locuinței

42.02.34

57.000

10.199

67.199

- Subvenții trusou nou nasculi

42.02.36

600.000

0

600.000

Subvenții de la alte administrații

43.02

500.000

0

500.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru

43.02.04

500.000

0

500.000

șomaj către bugetele locale, pentru

finanațarea programelor pentru ocuparea

/o

•A Â

temporară a forței de muncă și subvenționarea

* \

locurilor de muncă

/ *

1 \

-

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

790.000.000

4.771.364

794.771.364

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

94.050.000

-16.384.000

77.666.000

- cheltuieli de personal

10

25.000.000

0

25.000.000

- bunuri și servicii

20

45.655.260

-51.733

45.603.527

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

370.000

400.000

770.000

- cheltuieli de capital

70

21.908.000

-16.684.000

5.224.000

- rambursări de credite interne

81

1.117.000

0

1.117.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-260

-48.267

-48.527

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

4.185.000

100.000

4.285.000

- cheltuieli de personal

10

2.300.000

2.300.000

- bunuri și servicii

20

1.385.000

100.000

1.485.000

fonduri de rezervă

50

500.000

500.000

din care, pe subcapitole:

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

500.000

0

500.000

Servicii publice comunitare de evidentă a

54.02.10

2.415.000

100.000

2.515.000

persoanelor

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.270.000

0

1.270.000

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

14.650.000

0

14.650.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general

56.02

20.000

0

20.000

între diferite nivele ale administrației

- transferuri între unități ale administrației publice din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul

51

20.000

0

20.000

fondului de asigurări sociale de sănătate (Direcția de Asistentă Socială)

560209

20.000

0

20.000

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță

61.02

10.430.000

0

10.430.000

națională

- cheltuieli de personal

10

7.080.000

-80.000

7.000.000

- bunuri și servicii

20

3.190.000

80.000

3.270.000

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

100.000

0

100.000

- cheltuieli de capital

70

60.000

0

60.000

din care, pe subcapitole: Politia comunitară

61020304

10.250.000

-80.000

10.170.000

Protecție civilă

610205

180.000

80.000

260.000

6.

X

Cap. 65.02 - Învățământ

65.02

226.709.000

-10.553.196

216.155.804

- cheltuieli de personal

10

163.694.000

-12.953.000

150.741.000

- bunuri și servicii

20

44.975.425

1.572.592

46.548.017

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

0

1.696.000

1.696.000

- asistență socială din care:

57

5.000.000

0

5.000.000

- transport elevi

3.500.000

0

3.500.000

- tichete cadou

1.500.000

0

1.500.000

- alte cheltuieli - burse

59

1.380.000

0

1.380.000

- cheltuieli de capital

70

11.669.000

-706.000

10.963.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-9.425

-162.788

-172.213

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

5.494.000

588.000

6.082.000

- cheltuieli de personal

10

1.500.000

0

1.500.000

- bunuri și servicii

20

1.585.000

0

1.585.000

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

847.000

847.000

- asistență socială

57

0

0

0

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

2.409.000

-259.000

2.150.000

Spitale-Spitalul Clinic Municipal

66020601

3.874.000

588.000

4.462.000

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

1.620.000

0

1.620.000

8.

Cap. 67.02 - Cultură, reereere și religie

67.02

42.889.000

1.070.000

43.959.000

- cheltuieli de personal

10

900.000

0

900.000

bunuri și servicii

20

24.720.000

0

24.720.000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

600.000

0

600.000

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

0

662.000

662.000

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

16.669.000

408.000

17.077.000

Case de cultură -Casa Municipală de Cultură

67020306

600.000

0

600.000

întreținere zone verzi

67020503

25.620.000

0

25.620.000

Alte servicii culturale

670250

16.669.000

1.070.000

17.739.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

51.907.000

1.040.000

52.947.000

- cheltuieli de personal

10

29.213.000

1.040.000

30.253.000

- bunuri și servicii

20

8.669.000

150.000

8.819.000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

1.600.000

0

1.600.000

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

452.000

0

452.000

- asistență socială

57

8.157.000

-28.141

8.128.859

- cheltuieli de capital

70

3.816.000

0

3.816.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0

-121.859

-121.859

a) din care, pe subcapitole:

Asistentă socială în caz de invaliditate

68020502

23.009.000

2.040.000

25.049.000

Asistentă socială pt.familie și copii

680206

2.800.000

0

2.800.000

C’reșe

680211

12.539.000

0

12.539.000

Ajutor social

68021501

327.000

0

327.000

Cantine de ajutor social

68021502

5.050.000

0

5.050.000

Alte chelt.în domeniul asiu. și asist.soc b) instituții subordonate

- Centrul de Recuperare a Copiilor

680250

8.182.000

-1.000.000

7.182.000

1 landicapați Motor

409.000

40.000

449.000

 • -  Centrul Bugetar de Administrare C’reșe

 • -  Cantina de Ajutor Social

12.539.000

0

12.539.000

- Direcția de Asistență Socială

5.050.000

0

5.050.000

31.087.000

1.121.859

32.208.859

Nr. cri.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare

70.02

68.452.000

8.532.000

76.984.000

publică

- bunuri și servicii

20

17.474.566

226.482

17.701.048

- subvenții

40

0

0

0

- transferuri către instituții publice

51

0

9.600.000

9.600.000

- alte transferuri

55

880.000

12.800.000

13.680.000

- cheltuieli de capital

70

48.026.000

-13.943.000

34.083.000

 • - rambursări de credite interne

 • - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

81

2.124.000

0

2.124.000

anul curent

din care, pe subcapitole:

85

-52.566

-151.482

-204.048

Locuințe

70020301

4.815.000

1.185.000

6.000.000

Iluminat public

700206

19.817.000

-2.193.000

17.624.000

Alte servicii

700250

43.820.000

9.540.000

53.360.000

II.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

45.084.000

-8.400.000

36.684.000

- bunuri și servicii

20

30.982.000

0

30.982.000

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

0

1.660.000

1.660.000

- cheltuieli de capital

70

14.102.000

-10.060.000

4.042.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

64.164.000

7.484.000

71.648.000

- subvenții

40

60.499.110

1.000.000

61.499.1 10

- alte transferuri

55

3.813.000

6.484.000

10.297.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

85

-148.110

0

-148.110

anul curent

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

161.966.000

21.294.560

183.260.560

- bunuri și servicii

20

70.197.000

15.900.000

86.097.000

- subvenții

40

25.000.000

0

25.000.000

- alte transferuri

55

8.240.000

240.000

8.480.000

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

0

6.514.000

6.514.000

- cheltuieli de capital

70

54.949.000

210.000

55.159.000

- rambursări de credite interne

81

3.580.000

0

3.580.000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0

-1.569.440

-1.569.440

din care, pe subcapitole:

Transport în comun

84020302

33.240.000

3.510.560

36.750.560

Străzi

84020303

128.726.000

17.784.000

146.510.000

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENI I URI PROPRII RECTIFIC AT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE,lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2009

influente

Buget rectificat 2009

1

VENI FURI TOTALE

000110

10.800.000

19.600.000

30.400.000

1.

Venituri curente

0010

10.200.000

10.000.000

20.200.000

•Ț

Subvenții pl.instituții publice

4310

600.000

9.600.000

10.200.000

II

CHEL FUI ELI TOTALE

5010

10.800.000

19.600.000

30.400.000

1.

învățământ

6510

8.500.000

7.500.000

16.000.000

9

Cultură, recreere și religie

6710

800.000

0

800.000

- Casa Municipală de Cultură

67100306

800.000

0

800.000

n

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

0

13.600.000

13.600.000

- Serviciul Administrare Parcări

701050

0

13.600.000

13.600.000

4

Transporturi

8410

1.500.000

-1.500.000

0

- Serviciul Administrare Parcări

841050

1.500.000

-1.500.000

0

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr.

Cri

Denumire indicatori

Cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

1

CREDITE INTERNE

5007

83.908.000

5.800.000

89.708.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

83.908.000

5.800.000

89.708.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

83.908.000

5.800.000

89.708.000

1

Autorități publice

5107

5.050.000

-3.646.000

1.404.000

Active nefinanciare

71

5.050.000

-3.646.000

1.404.000

2

învățământ

6507

12.546.000

1.150.000

13.696.000

Active nefinanciare

71

12.546.000

1.150.000

13.696.000

3

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7007

8.500.000

24.056.000

32.556.000

Active nefinanciare

71

8.500.000

24.056.000

32.556.000

4.

Transportu ri

8407

57.812.000

-15.760.000

42.052.000

Active nefinanciare

71

57.812.000

15.760.000

42.052.000


ȘEF SERVICIU BUGET, ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPII OLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATElei

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

Buget

2009

Influente

Buget rectificat

2009

1

VENI I URI TOTALE

000108

3.000.000

-2.610.000

390.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

3.000.000

-2.610.000

390.000

1

Autorități publice

5108

2.310.000

-2.310.000

0

2

Ordine publică și siguranță națională

6108

400.000

-400.000

0

3

învățământ

6508

190.000

0

190.000

4

Asigurări și asistență socială

6808

100.000

100.000

200.000

BUGETUL VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL, RECTIFICAT PE ANUL 2009 l’E CAPI I OLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE

Ici

Nr.

Cri.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

In fluente

Buget rectificat 2009

1

VENITURI TOTAL

000111

45.742.000

5.765.861

51.507.861

1

Taxe speciale

361106

300.000

0

300.000

9

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.000.000

0

1.000.000

n j

Fond de rulment

361110

28.959.861

0

28.959.861

4

Alte venituri

361150

15.482.139

5.765.861

21.248.000

II

CHELTUIELI IOTA LE

50.11

45.742.000

5.765.861

51.507.861

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

1.150.000

0

1.150.000

- bunuri și servicii

20

1.050.000

0

1.050.000

- active nefinanciare

71

100.000

0

100.000

9

CULTURĂ,RECREERE

67.11

2.338.000

0

2.338.000

-active nefinanciare

71

2.338.000

0

2.338.000

n J

LOCUINȚE.     SERVICII     ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

14.412.000

7.063.000

21.475.000

- active nefinanciare

71

14.412.000

7.063.000

21.475.000

4

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

300.000

0

300.000

- active nefinanciare

71

300.000

0

300 000

5

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.11

2.500.000

-2.500.000

0

- active nefinanciare

71

2.500.000

-2.500.000

0

6

TRANSPORT

84.11

25.042.000

1.202.861

26.244.861

- active nefinanciare

71

25.042.000

1.202.861

26.244.861Sheet!


CONSILIUL LOCAL AL

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2009


Anexa 7 la Hotărârea nr. 321/2009


M UNICI PI l! LIJI C LC J-N A POC A

N R. 133087/445/07.07.2009

ÎNV.mii Ici

Nominalizarea pe obiective de investiții

Prevederi 2009

Total

din care:

Total alte surse constituite potrivit legii

Vcniturii proprii si subvenții

Taxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

OUG 19/94

HG505/98 OUG74/07

Credite

Bugetul local

0

2

3

4

5

6

8

9

10

6

S.F . P T Modernizare si amenajare sala de sticla si ghișeul unic

40,00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0,00

0,00

40.00

S.F . P.T Modernizare si amenajare săli de ședințe ( sala mica si sala mare)

40,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

40.00

5         SF Sistem informatic integrat in Primane


20,0(1


o.oqSheetl0.0(1


o.od20.00

(),'l T
65.02

INVATAMANT

24.659.00

14.840,00

0,0(1

0.0(1

0.00

1 144.00

0.00

13.696,00

9.819.00

A

l.l ( RARI

1NCONTIM ARE

5.344,00

1.144,00|             0,0(|             0,0(^             0011          1 I44.OO|             0.00

0.00

4.200,00

1

Colegiu Tehnic energetic-modemizare centrala termica

400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

400.00


2

Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania modernizare centrala termica

800,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

800.00

3

Construire grădiniță cartier Gruia

1.000,00

175,00

0,00

0.00

0,00

175.00

0.00

0,00

825.00

4

Construire grădiniță cartier central amplasament str.Moților nr. 135

1.244,00

S.dO

0,00

0,00

265.00

0.00

0.00

979,00

/

Grădiniță floare de iris( nr.32) -Sediu nou

375,00

1.00

0.00

0.00

324.00

0.00

0.00

Al.006

Grădiniță nr. 1 construire sediu ( Grădiniță nr. 9 )

1.000,00

o.ooj

Mansardare Liceu coregrafie

75,00

i.ool

8

Școala loan Bob - supraetejare si extindere

450,00

zooj

B

LUCRĂRI NOI

16.336,00

13.696,00

Grup Școlar A.Borza-construire centrala

termica

1.050,00

j.ool

Școala Emil Isac - extindere clădire

1.000,00

i.ooo.ooj

3

1 iceul Eugen Pora - mansardare clădire

1.400,00

J.ool

4

Șarpanta pe clădirea II la Liceul Teoretic

Lucian Blaga

400,00

o.ool

Mansardare Liceul Teoretic

Lucian Blaga

1.000,00

1.000.1

6

Modernizare instalație de incalzire la Școala loan Bob

500,00

o.ool

Mansardare Școala Generala I lorea

1.000,00

1.000.0(1

8

Grădiniță "Lumea copiilor" -Modernizare sistem de încălzire (grădiniță nr 20)

120,00

0,00

9

Grădiniță Neghmita (nr.52)

Extindere cladire-str.traian Vuia nr.87

500,00

500.00

10

Grădiniță Poienița (nr 67)

Mansardare cladire-str.Alvema nr 63

500,00

500,00^

11

Grădiniță Licurici (nr. 4 )-extindere clădite str Arinilor nr. 2-4

500,00

500,0()j

Sheetl


0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

120.00


0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1 000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

75,00

0,00

0.00

0.00

380.00

0,00

0.00

70,00

0,00

0,0(1 0.00

o.ool             o.oo

13.696.00

2.640.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.000.00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1,000.00

400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

500.00

0,00


Sheet!

12

Grădiniță Albinuta-mansardare clădire str Grigore Alexandrescu nr. 2"

500,00

500,0c|

0,00

0,00

0,00

0.00

500,00

0.00

13

Grădiniță Dumbrava min-mansardare caladire

(nr. 66 )-Gr.alexandrescu nr 47

500,00

500,0(1             0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

500.00

0.00

14

Grădiniță Mica sirena-mansardare clădire (nr 64)-str. Alex. Vlahuta nr 59

500,00

500.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

500.00

0.00

15

Grădiniță Dutnbravioara-mansardare clădire

(nr. 56)-str. Detunata nr 2

500,00

500.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

500,00

0.00

16

Grădiniță Bubuniza-mansardare clădire

(nr. 73)-str. Cioplea f.n

500,00

500.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Li.00

500,00

0.00

17

LTE Sala sport la Liceul cu program sportiv

50,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.00

18

L.T.E.- Sala de sport la

Școala Constantin Brancoveanu

10,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

10,00

19

Modernizare centrala termica

Colegiul de constr. Anghel Salignv

1.146,00

1 146.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.146,00

0.00

20

Modernizare sistem încălzire Colegiul Tehnic Napoca

800.00

800.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0,00

Modernizare sistem incalzire

Liceul cu progr. Sportiv

800,00

800.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

800,00

0.00

22

Modernizare sistem incalzire la Școala

Lic de informatica Tibenu Popovici

800.00

1,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800,00

0.00

23

Supraetajare Grup școlar Terapia

str. Decebal nr 41

500,00

500,00

0.00

0,00

0.00

0,00

500.00

0.00

24

Grădiniță Lizuca centrala termica

10,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

10,00

Construire atelier auto la

Colegiul tehnic de transport! str. Plevnei 12-14)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100,00

28

L.T.E.

Săli de sport in diverse unitati de invatamant

150,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

150.00

29

Centrala termica la Grupul școlar Terapia-str. Decebal nr 41

450,00

450.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

450,00

0.00

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.979,00

o.ooj             0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.979,00|

1

S.F. P.T Grup Școlar A.Borza-

Construire centrala termica

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.00

!

S.F. P.T Grădiniță Scufița roșie (nr 74)

Modernizare sistem incalzire-amplasain Zorilor

1,00

j.ooJ

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.00

S.F, P T- Școala Emil Isac-municipiul Cluj-N Extindere clădire

55,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

55.00

4

SF,PT, Expertiza Școala Generala Horea.

Mansardare clădire

75,00

O.<)(|

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

75.00

5

S.F. P.T- Consolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

30,00

7.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

6

SF, PT Modernizare sistem incalzire la

Colegiul Tehnic Napoca

110,00

ioc|

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

110.00

7

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

100,00

o.ool

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

100.00

8

SF.PT Consolidare Colegiul economic

Iulian Pop

60,00

o.oo|

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

60.00

12

S.F .P.T. Expertiza -Mansardare clădire

Liceu Lucian Blaga

45,00

• oo

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

45.00

13

S.F..P.T Extindere Grădiniță Licurici (nr 4 ) str. Arinilor nr 2-4

70,00

o,oq

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

70,00

14

S.F,P.T Extindere Grădiniță Bambi (nr 46)

B-dul 21 decembrie 1989 nr 78

18,00

0,0(^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

18.00

15

S.F„P.T. Mansardare Grădiniță Albinuta str Grigore Alcxandrescu nr. 2“

52,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

52,00

16

S.F,P.T. Mansardare Grădiniță Dumbrava minunata (nr. 66)-Gr alcxandrescu nr.47

75,00

o.od

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,00

S.F.,P.T Mansardare Grădiniță Mica sirena

(nr 64)-str Alcx. Vlahuta nr. 59

55,00

o.ool             0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

55,00

18

S.F .P.T Mansardare Grădiniță Dumbravioara

(nr 56)-str. Detunata nr 2

55,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.00

19

S.F..P.T. Mansardare Grădiniță Buburuza

(nr. 73>str Cioplea f n

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

20

S.F.,P.T. Mansardare si extindere

Școala Ion Agarbiceanu

60,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

60.00

27

S.F,P.T Supraetajare Gmp școlar Terapia str. Dccebal nr. 41

10,00

0.00

p

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

10,00

28

S.F., P.T. Grădiniță l.izuca - centrala termica

5.00

o.oq

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

29

S.F., P.T. Modernizare centrala termica

Gmp scoalar industrial Tehnofrig(mont pompe)

10,00

o.ooj

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

10.00

30

S.F. P.T. Modernizare centrala termica

Colegiul nat Pedagogic Gh. Lazar

60,00

0.0^

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

60.00

S F . P.T Modernizare centrala termica Grădiniță Alba ca zapada

20,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

20,00

S.F , P.T. înlăturare igrasie si refacere finisaje la Colegiul National George Baritiu

50,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.00

33

S.F..P.T. Modernizare sistem încălzire la Școala Ioan Bob

23.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

23.00

34

S.F..P.T. Reabilitare tennica clădiri umtati de invatamant

75,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

75.00

S.F..P.T. Construire atelier auto la

Colegiul tehnic de transport(str. Plevnei 12-14)

60,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

60.00

36

S.F ,P.T. Studii geo. ridicări topo, exp, L.T.E. Săli de sport in diverse unitati de invatamant

150,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

38

S.F ,P.T. Centrala tennica la Grupul școlar Terapia-str. Decebal nr 41

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,00

|     39     IdOTARI INDEPENDENTE                 |        400,00

0,0<|               o.ool               O.()(|               o,oo|               0.00|              0,0()|               o.oo|              400.00|

66.02

SANATATE

2.150,00

0,00

0.0(1 0,0(1 0.00

o. J            o.otj            o.oo

2.150,00

B

I.l'CRARI NOI

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.400,00

1

Reabilitare si modernizare

1.000,00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.060.06

Spitalul Clinic Municipal

/

2

Centrala termica, corp de legătură si șarpanta Spitalul Clinic Municipal

400,0(1

o.ooj

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

400,00|

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

750.00

o,oo|

0.01^ 0,01^ 0.00

0,00

0,0(1 0.00

750,00

1

S.F., P.T. Reabilitare si modernizare Spitalul Clinic Municipal

50.00

o.ooj

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

50.00

î        2        lllOTARI                                          1           700,0(1                o.oo|             o.oo|             o,oo|             O.O(|             O.O(|             0.0(1                  1                    1

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

19.415,00

2.338,0(1             0.00

O.ool         2.338.00

0,0(1 0.00

0.00

17.077.00

r

Lucrări in continuare                              |         3.7io,oo|              705,0o|

1

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

510,00

0,00

0.00

0.0(1 0.00

o.ool             0.00

0,00

510,00

2

Reabilitare P-ta Avram lancu

3.200,00

705.00

0.00

0,00

705.00

0.00

0,00

0,00

2.495,00

B

LUCRĂRI NOI

12.905,00

1.633,00

0,00

0,00

1.633,00

0.00

0,00

11.272.00

1

Constniire centrul cultural Transilvania -clădire pentru Filarmonica de stat

3.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.000,00

2

Construire Stadion municipal si sala multifuncționala de sport

3.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.000.00

( in partenenat cu Consiliul jud Cluj)

9

Consolidare Colegiul telecomunicații Augustin Maior

720,00

o.ool

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

720.00

10

S.F.P.T.Expertiza-.Grădiniță Neghinita (nr 52)

Extindere cladire-str.traian Vuia nr 87

60,00

o.ool

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

11

S.F.,P.T, Expertiza-Gradinita Poienița (nr 67)

Mansardare cladire-str Alvema nr 63

65,00

>0(j

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

65.00

i


Obeliscuri la intrările in municipiu

1.500,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.500.00

4

Modernizare fântâni arteziene

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

300,00

5

Restaurate Muzeul de speologie

150,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

150,00

6

Reabilitare zidul Cetatii

200,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

7

Reabilitare monumente istorice

100,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1100,00

LJ8

Reabilitare Parcul Simion Bamutiu

122,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

9

Modernizare cinematografe

100,00

0,0()|

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

10

Construire Aqua parc

500.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Amenajare parcuri in municipiu

soo.ool                o.od

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

500.00

Amplasare placi pe clădirile monumente istorice

l()0,0(|                 0.0<|               0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

100.001

13

Consolidare si restaurare monument Matei Corvin

3.233,00

1.633,00

0,00

0.00

1.633,00

0,00

0.00

0,00

1 600,001

14

L T.E. Bazin de polo

100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

îoo.ool

C.      IaLTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII          |        2.800,0(j              0,0o|           0,00|            0,00|            0,00|            0.00|           0,00

S.F, P.T Reabilitare P-ta Avram lancu

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

50,00|

2         Is.F.. PT Construire centrul cultural Transilvania       1           1.750,00

jeladire pentru Filarmonica de stat

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.750.00

3

SF, PT Obeliscuri la intrările in municipiu

150.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

4

SF, PT, expertiza. Consolidare si restaurare Monument Matei Corvin

io.ooI                o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

10.00

SF. PT. expertiza Reabilitare monumente istorice

100,0(1 0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

ioo.oo|

6

SF, PT Modernizare fântâni arteziene

loo.ooi                o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

loo.ooj

S.F..P T Reabilitare zidul Cetatii

60,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8

SF, PT Modernizare cinematografe

50,0(1

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50,00

9

SF. PT Construire Aqua parc

150.0(1

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

150,00

IO

SF.PT Amenajare parcuri in municipiu

100,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

100.00

SF.PT Amplasare placi pe clădirile monumente istorice

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.00

SF.PT Muzeul de speologie

80.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

S.F.. P.T., studii geo. ridicări topo

L.T.E. Bazin de polo

150.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

150.00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3.816,00

0.00

o.ocj             o.ocț             0.00

o,oo|             o.ooj             0,00

3.816.00

A      lt.VCR.ARI IN CONTINUARE                1       3.410,0(1

o,oo|              0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o,oo|            3.4io.oo|

Construire cresa Aleea Herculane nr 13

3.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Mansardare cresa nr. 9, str Mehedinți nr. 15

410,0(1

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

410.00

|        li        |l.l < RARI NOI                                    |           221.0(4                    j

o,oo|               o.ool               o.oo|               o.oo|              22I.00|

Mansardare imobil str. Emile Zola nr 5

50,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.00]

2

Centru de servicii sociale medicale

36,0(1

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

introducere încălzire la cresa nr 1

str. Baita nr 1

85.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

85,00

4

Introducere încălzire la cresa nr 9

str Mehedinți nr. 15

50,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

1      c

ACHIZIȚII DE BUNURI                        1          lSS.Olj               0.00|            0,0(4            «.«(4            0.0(4            0.0(4            0.0(4                i                  1
I '

S.F.. P.T. Cresa nr 1 -str Baita nr. 1-CT

20.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

20.0o|

S F. P.T. Cresa nr 9 - str. Mehedinți nr 15-CT

15.0(1

L00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

15.00

3

SF, PT. expertiza Mansardare cresa str Meziad nr.4

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

1

SF, PT. Expertiza -Mansardare imobil str. Emile Zola nr 5

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

1       5     "

DOTĂRI CRESE

50,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

50,0(1

70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

100.594.00

66.684,00

11.600,00

0.00

20.475.00

1.053.00

1.000.00

32.556.00

33.910,00

1-

LUCRĂRI IN CONTINUARE               |      38.053,0(1

26.464.00

21211

18.331,00

1.053.00

0.00

7 080.00

38.053,0(1JcONȘILIULLOCAL,

1

Reabilitare termica clădiri multietajate

20.261,00

.761.00

1

0.00

16.500.00

261.00

0,00

0,00

3.500,00

2

Extindere iluminat public

5.792,00

1,00

0,00

0,00

792,00

0.00

0.00

5,000,00

Modenizare iluminat public

12.000,00

8.911,00

0,00

1.831,00

0,00

0.00

7 080.00

3.089,00

1        B

LUCRĂRI NOI

45.676,00|           36.776,oo|

0.00

0,00

25.476.00

8.900.0C

1

CONSILIUL LOCAL

34.426,001           26.176,0(1             0.00|              0,00

0.00

700.00

25.476.00

1

Centrul de informare turistica si infochioscuri

350,00

0.0(1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

350.00

2

l. T.E.Blocuri locuințe str Taberei

350,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

350.00

1. T E. Construire locuințe str. Sighisoarei nr. 21

350,00

J.00

r

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

350,00

4

Amenajare, redimensionare piața publica Grigorescu.lra

1.200,00

),00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

i.ioo.oo

5

Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

100,00

o,oq

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

100.00

6

Reconversie funcționala a imobilului din str luliu Coroianu nr. 5

550,00

so.oo

0,00

0,00

0,00

550.00

0,00

0.00

Construire locuințe ieftine pentru tineri

1.000,00

o,oq

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.000,00

X

Extindere centru întreținere si tratare câini

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.900.00

9

Reconversie funcționala a imobilului din str. Taberei

833,00

833,0^

0.00

0,00

0.00

0,00

75,00

758,00

0,00

10

Reconversie funtionala a imobilului din str. Cojocnei

833,00

833.0(]|

0,00

0,00

0,00

0,00

75.00

758,00

0.00

II

L TE Construire locuințe prin ANL

100,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.00

Parking suprateran str. Primăverii f.n cartier Manastur

21.400,00

20.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

20 000.00

1.400,00

1

13

Parking suprateran str. Aurel Vlaicu nr,38-42 cartier Marasti

3.500,00

3.OOO.O0

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.000,00

500.00

14

Construire locuințe pentru romi str Mos Ion Roata

1.960,00

).00

0,00

0,00

0,00

0,00

960,00

1.000,00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

10.600,00

1,00

10.600,00

0.0(1 0.00

o.ool

0,00

1

Parking suprateran str Pasteur nr 78 -str. Gh. Duna nr.20 - cartier Zorilor

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2

Parking suprateran str Baisoara nr 1 -3 cartier Gheorghem

1.800,00

l.ool

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

3

Parking suprateran str Fabricii nr.4 -str. Fabnciide zahar nr 5-cartier Marasti

1.800,00

1.800,00

1.800.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

/><k.

r

1

4

Casetare parau Calvaria si amenajare parcari

5.000,00

>000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

! 0,00 l /*, -

■■■ ■ ■ '


8              Iradp

650,0(4                o.oo|

0,00

0.00

o.oo|              o.oo

0,00

Modernizare sediu str. Meșterul Manole f.n.

500,00

3.00|

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

500.00

2

Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

50,00

3,oo|

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.00

3

Construire adapost pentru animale capturate de pe domeniul public

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

I       C

ACHIZIȚII DE BUM HI

16.865,00

3.444,0(1         1 000,00

0.00

2.144,00

0,00

3,00

0,00

CONSILIUL LOCAL

15.635,00

2.444.00

0,00

0,00

2.144,00

0.00

300.00

°“

Harta municipiului si reactualizarea acesteia pe secțiuni

2.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000.00

PUZ - PUD pentru modificare PUG , PAT studii de urbanism si studiu de circulație

2.000.00

p

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2.000.00

3

Reactualizare PUG

1.500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.500.00

4

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

Consolidare si reabilitare imobile fond de stat

H.C.L 243/1998 ; H.C.L. 34/1998

200,00

3,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

200.00

r

Dotări urbane

5.711.00

144,00|             0,00|              0.00|           144,00

0.00

0.00

0,00

5.567.00|

S.F., PAC. Construire sala multifuncționala de sport

270,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

r

Concurs soluții

loo.oo

0,00

0,00

0.00

o.oo|              0,00

o.oo

_ 0.00

loo.ooj

11

S.F., P.T- Reabilitare termica clădiri

2.000.00

2.000.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

12

S F..P T.Extindere centru întreținere si tratare câini

80.0(1

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

80,00

r

SF.PT.PUD-Amenaj P-ta publica Grigorescu. Ira

100.00

o.ooj             0.00

0.00

0,00| 0.00

0.00

o,oo|             loo.oo

14

SF. PI. - LTE blocuri locuințe str Taberei nr. 2

59.0(1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

59.00

S F., PT Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

20,00

10

1

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

20.00

16

S.F. P.T. Reconversie funcționala a imobilului d in str. Iuliu Coroianu nr 5

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0,00

100.00

0,00

0.00

S F , P.T.Construire locuințe ieftine pentru tineri

900,00

0,00

p

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

900.00

18

S.F. P.T. -L.T.E Construirei locuințe

str Sighisoarci nr. 21

35,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

19

P.T. Reconversie funcționala a imobilului din str. Taberei

60,00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0,00

20

P.T. Reconversie funtionala a imobilului din str Cojocnei

60,00

50,00|             0.00

0.00

0,00

0,00

60,00

0,00

0.00

S.F., P T - studii geo. ridicări topo

L.T.E Construire locuințe prin ANL

100,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.00

9

S.F, P.T Modernizare si extindere iluminat public

100,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

10

SF.PT Casctare parau Calvana si amenaj parcari

10,00

3,00

p

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00
22

S F . P.T. Construire locuințe pentru romi str. Mos Ion Roata

130.00

80.0(11

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

50,0<|

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

1.000,00

1.000.01J

1.000.0(1

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1

S F.,PT Parking-uri in cartiere

1.000,0(1

1.000.0(11

1.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1

RADP

230.0(1

o,oo|

0.0(1

0,00

1

1

0.00

0.00

&P0*


S.F..P T Modernizare sediu str. Meșterul

20.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

î 20,00

Manole f.n2

SF. PT Modernizare WC public parc

Ștefan cel Marc

15,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

15.00

3

S F . P T Construire adapost pentru animale Capturate de pe domeniul public

50,00

o.o^

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

50,00

I           4

Dotări independente

145.00

o.ool

0.00

0.00

0,00

o.ool             0,00

o.ool

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

4.342,00

300.00

0.00

300.00

0.00

4.042.00

I         A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

187,00

0,0(1              O.ool              0,00

o,oo|

1

Închidere si pași vizare rampa

150.00

).0(j

0.00

0.00

0,00

().()()

0,00

150,00

2

Elaborare harta de zgomot

37,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

37.00

1        B

LUCRĂRI NOI

2.050,00

300,0(1             0.00

300.00I              o.ool              0.00

o.oo

0.00

1 750 00|

1

CONSILII LOCAL

2,oso,oo|              300,0(j             o.ool           300,001

0,00

0,00

0.00

Amenajare, modernizare puncte gospodărești

900,00

300.00

0.00

300.00

0.00

0,00

0.00

0,00

600.00

Viabilizare Canalul Morii

1.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

i ooo.ou

3

Amenajare puncte pentru colectarea DEEE

150,00

0,00

r

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

150.00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

2.105,0(1                0,00

0,00

0.00

o.oo

1 0.00

0,00

o.oo

CONSILIU LOCAL

2.105,0(1                0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SF. PT Viabilizare Canalul Morii

55.00

3,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

55.00

2

ST.P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

400,0(1

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

yfi.oo

3

SF. PT reabilitare si amenajare zone verzi

500.00

1.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

*500.00
4

Realizare planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii )

250.00

),oo|

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

250.00

5

Realizare cadastm verde ( studii)

100,00

D.Oc|

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

100,00

6

S.F., P.T. Realizare sisteme de încălzire altem

800,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

800,00

81.02.

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

10.297,00

3.984,00

0.00

0,00

0.00

3.984,00

o.oo

6.313.00

!     A     I1.UCRARI IN CONTINUARE

488,00|                O.Odl             0,00

0.00

0,00

488.00

1

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

300,00

),00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

300,00

2

Modificare sistem de producere si alimentare a consumatorilor arondați la PT Venus

188,00

1.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

188,00

1

LUCRĂRI NOI

9.709,00|            3.984.00

0.00

o.oo

o.ool         3.984.00

1

Modernizare/automatizare centrale tennice înlocuire cazane

9.709,00

3.984.00

0.00

0.00

0,00

3.984.00

0.00

0.00

5.725.00

1       C

ACHIZIȚII DE Bl NURI

100,00

o.ool

0.00

1

SF, PT Înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme alternative

100,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.00

84.02

TRANSPORTURI

131.936,00

68.297.00

1 ....

26.245.00

0.00

42052,00

1

Lucrări in continuare                              |       102.013,0(j          55.174,00

0,00

o.ool        25.042,0

0.00

1

Modernizare străzi conform

H.C.L. 5/2004 pentru 19 obiective

10.000,00

9.700,00

0.00

0,00

4.700,00

0.00

0.00

5.000.00

300,00

Centuri ocolitoare a municipiului

6.080,00

6000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

6.000.00

80.00

Modernizare Aleea Godeanu

1,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.00
4

Modernizare str. Actorului

1,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.0(1

Modernizare str. Teleorman

230,00

) 1

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

230.00

6

Modernizare str Cojocnci

10,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

10.00

Modernizare str. Meteor

1,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.00

I

Modernizare str Dambovitei

20,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

20.0(1

9

Modernizare str Parang

800,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

800,00

10

Modernizare str.Paris

900.00

466,0(1             0,00

0,00

466.00

0,00

0,00

0.00

434,00

11

Modernizare str Bucegi

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

500,00

|                  |Modcmizare poduri -31 obiective                    |         3.350,00|              350.00(             O.oo|              0.00

HCL 5/2004

350.00|              0.00|             0.00

o,oo|           3.000,00^

13

Mod Str. Maramureșului si străzi adiacente

Conform H.C L 522/2000

3.300,00

2.382.00

0,00

0.00

2.382,00

0,00

0.00

0,00

918,00

14

Modernizare 100 străzi

70.370,00

36.276.00

0.00

0.00

7.144,00

0,00

0.00

19.132,00

34.094,00

15

Dezvoltare si modernizare semaforizare, realiz sincron circ in intersecții ptr Impl manag trafic

6.450,00

I.OlI

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

6 450,00

1 B

Lucrări noi                                        1        17,820,0(1           11.620,0(1

0,0(1

0.00

l 000.00

0,00

0.0(1

10 620,00

6 200.0(1

|                     |( onsilil local

17.820.00

11.620.0(|

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

10.620,00

6.200.00|

Camere de supraveghere si urmărire trafic

500,00

o,ool

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

50^

/

/

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

7.320,00

l.0(|

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

2.320.00

5ț>oo,oc
|Modemizare str. Scortarilor                         |          2.100,00

2 000.0(| 0.00

o,oo|              0.00|              o,oo|             0.00|         2.000.00

loo.ooț

4

Modernizare str Baba Novac

1.300,00

1 200.0(l|

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.200,00

100.00

1

Modernizare str. Răvașului                             |            900,oo|                      jj

o,oo|              o.oo|             0.00

800.00|             ioo,oo|

6

Modernizare str. Crinului

1.600,00

1 500 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1 500,00

100.00

Modernizare str. Ciobanului

750,00

650.001             0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

650.00

100.00

8

Modernizare str. Tamavelor

750,00

650,00|

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

650,00

100.00

9

Modernizare str. Marasesti

1.600,00

1 500.00^

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 500.00

100.00

10

Amenajare drum acces la cart. Loinb

1.000.00

ooo.oO

0.00

1 000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

|       C       IaCHIZITII DE BUNURI                      1       12.103,00

1.503.0(4               0,0(4               0.0'4            203.0(4               0.0(4               0,0(4                   |                     1

1

Consiliul local                                         I          3.623,00

1.503.0(4              0.0(4             0.0(4           203.0(4             0.0(4             0,0(4         1300.0(4

1

S.F, P T Modernizare străzi

1.800,00

1.300,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.300.00

500,00

2

SF,PT Proiectare, consultanta in vederea implementam managementului de trafic

335, (l(|                 0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

335.06

S P F.,S F. Pasaj subteran Calea Motilor-

P-dul21 Decembrie 1989

350,00

' | 0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

350,00

Ș.F..PT Parking suprateran ștr Primăverii f n

235,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

235,00

ZI

5

S F . PI Parking suprateran str Pasteur nr.78 • str. Gh. Duna nr.20 - cartier Zorilor

130,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

£
Sheet!

6

S.F., P.T Parking suprateran str Baisoara nr

1 -3, cartier Gheorgheni

200,00

o.ool             0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00I

S F., P.T. Parking suprateran str. Aurel Vlaicu

nr.38-42, cartier Marasti

170,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,00

8

S.F., P.T Parking suprateran str. Fabricii nr 4 -str Fabricii nr.5-cartier Marasti

200,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,00

9

Consultanta si supraveghere lucrări

203,(Ml

203.00

0.00

203,00

0,00

0,00

0,00

0.00

|                   IrATUC                                               |          8.48().0(|                 0,0(l|               0.0(4               0,0(j               ().0(|               0.00|               0.0(4                   J                     |

|         1         |l)otari independente                                   |          8.480,00|                  ().oo|               0.0(4               0.0(4               0,00|               0.0(4               0,0()|               0,0(4            8 480 0(4

PRIMAR


SORIN APOS I U


DIRECTOR EXECUTIV VTRGIL PORUTIU