Hotărârea nr. 32/2009

Hotărârea 32/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru ansamblu de locuinţe colective şi familiale D+P+2E, D+P+E, str. Mozart nr. 5; beneficiar: Bozeşan Ioan.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe colective și familiale, D+P+2E, D+P+E str. Mozart nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -ansamblu de locuințe colective și familiale, D+P+2E, D+P+E - str. Mozart nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 159063 din 02.12.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe colective și familiale, D+P+2E, D+P+E - str. Mozart nr. 5, beneficiar: Bozeșan Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 95548/100214 din 22.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe colective și familiale, D+P+2E, D+P+E - str. Mozart nr. 5, beneficiar: Bozeșan Ioan, prin care se reglementează amplasarea pe trei parcele, înspre str. “C” a trei clădiri de locuințe colective mici, cu câte 6 apartamente fiecare, cu regim de înălțime D+P+2E, iar pe alte patru parcele, spre vest, de case unifamiliale, cu D+P+E, în regim de construire cuplat și izolat. Amplasarea se face aliniat cu aleea de acces, la 4,0 m. de aceasta și la 5,0 m. de strada “C”. Față de limita posterioară se rezervă 5,0 m., față de limitele laterale H. comișă/2 iar între locuințele colective se va păstra o distanță de cel puțin 10,0 m.

Accesul se face din str. “C”, cu profil propus de 12,0 m., pe alee carosabilă anterior proiectată la 6,0 m. (P.U.D. Moșuțan), pentru care se propune regularizarea la 7,0 m. carosabil plus trotuare. La capătul aleii se va amenaja alveolă de întoarcere. Se asigură acces auto pe fiecare parcelă și parcarea/gararea necesară, la locuințele colective în garaj, în demisol, iar la locuințele individuale pe parcare, în incintă. Se va amenaja loc dejoacă pentru copii, punct gospodăresc, plantații de agrement și de protecție.

în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea drumului, iar autorizarea construirii locuințelor se va face după autorizarea lucrărilor de drumuri.

P.O.T. = 35 % și C.U.T. = 0,9.

U.T.R.= L3c (P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului

P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.

95548/100214 din 22.07.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Jr. Radu-Marin MoisinNr. 32 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)