Hotărârea nr. 318/2009

Hotărârea 318/2009 - Aprobarea proiectului “Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNCICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Adrian, Pop Ioan, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Niculescu Nicoleta, Sandu Mihai, Somogy Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 127080 din 19.06.2009 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea proiectului “Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, pentru atragerea de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 56.130.427,94 lei, din care 44.790.042,21 lei reprezintă suma solicitată ca finanțare nerambursabilă.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 914.082,49 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția de 1.529.367,34 lei ce revine Municipiului Cluj-Napoca, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului.

  • (4) Se aprobă contribuția de 8.896.935,90 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală și Direcția economică.

Nr. 318 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


PREȘEDINTE DE ȘȘDINȚĂ,

/

/ * I

I\

X,


Contrasemnează:

Secretarul

Jr. Auror

1 U 1. J