Hotărârea nr. 316/2009

Hotărârea 316/2009 - Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” – reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Liceului Mihai Eminescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Â R Â R E

privind aprobarea documentației tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA"

- REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI MIHAI EMINESCU

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA" - REABILITAREA MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREA LICEULUI MIHAI EMINESCU -proiect din inițiativa primarului și a consiliebrilor locali: Anastase Claudia, Câtăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina. Chira Manuel, Csoma Botond. Florea Ioan Horea. Gliga Florin-Valentin. Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabricl, Marcu Valtăr. Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob. Peter Teofil Claudiu. Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan. Popa Adrian. Popa Liviu. Rațiu Radu Florin. Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe. Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan:

Analizând Referatul nr. 127169/445/19.06.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA" - REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI MIHAI EMINESCU;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA"- LICEUL MIHAI EMINESCU ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul de intervenție 3.4, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală. Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 316 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul nicipiului, Jr. Aur ȚărmureCONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.316/2009


BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt.obținerea și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,0?

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,0?

1.3

Amenajarea pt.protecția mediului

0,00

110.152,29

110.152,29

20.928,9'

TOTAL CAPITOL 1

0,00

110.152,29

110.152,29

20.928,9'

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicații, radio-tv etc.

0,00

0,00

0,00

0,0?

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,0?

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului)

0,00

11.727,24

11.727,24

2.228,1?

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizație de construcție

0,00

2.200,00

2.200,00

0,0?

3.3

Proiectare și engineering

0,00

231.006,50

231.006,50

43.891,2'

3.4

Consultantă și expertiză

69.546,18

87.500.00

157.046,18

29.838,77

3.5

Asistență tehnică

0.00

242.921,40

242.921,40

46.155,0’/

TOTAL CAPITOL 3

69.546,18

575.355,14

644.901,32

122.113,2?

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții

4.1

Construcții și instalații

7.361.012,64

7.361.012,64

1.398.592,4(

4.2

Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

3 266,88

1.363.354,59

1.366.621.47

259.658,0?

4.3

Dotări

109.308,95

25.180,00

134.488,95

25.552.9C

4.4

Echipamente IT

130.674,96

828 697,25

959.372,21

182.280,72

TOTAL CAPITOL 4

243.250,79

9.578.244,47

9.821.495,26

1.866.084,1?

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier

0,00

184.025,32

184.025,32

34.964.8'

5.1.1

Lucrări de construcții

0,00

184.025,32

184.025,32

34.964,8'

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,0?

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

0,00

99.373,67

99.373,67

0,0?

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

993.164,76

993.164,76

188.701,3?

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.276.563,74

1.276.563,74

223.666,1'

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate și informare

0,00

15.915,54

15 915,54

3.023,9?

6.2

Cheltuieli de audit

0,00

41.883,00

41.883,00

7.957,71

TOTAL CAPITOL 6

0,00

57.798,54

57.798,54

10.981,71

I

TOTAL cheltuieli

312.796,97

11.598.114,19

11.910.911,16

2.243.774,11

II

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,0?

III

TOTAL GENERAL (l+ll)

312.796,97

11.598.114,19

11.910.911,16

2.243.774,11

Buget proiect

14.154.685,2?

SURSE DE FINANȚARE

Nr. Crt

Surse de finanțare

Valoare (lei)

1

Valoarea totală a proiectului din care:

14.154.685,28

a

Valoarea neeliqibila a proiectului

312.796,97

b

Valoarea eligibila a proiectului

11.598.114,19

c

TVA

2.243.774,12

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

544.759,25

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

231.962,28

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

312.796,97

III

TVA

2.243.774,12

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

11.366.151,90

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

"EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA" LICEUL MIHAI EMINESCU

în mii lei/mii euro la cursul 4,188300ei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data de

04.05.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

110,152

26,300

20,929

131,081

31,297

TOTAL CAPITOL 1

110,152

26,300

20,929

131,081

31,297

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3

Agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4

Energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5

Telecomunicații

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.6

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8

Racord gaze

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9

Racord energetic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10

Racord apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.11

Racord canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.12

Racord telefonic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

11,727

2,800

2,228

13,955

3,332

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,200

0,525

0,000

2,200

0,525

33

Proiectare și engineering

230,357

55,000

43,768

274,124

65,450

34

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,650

0,155

0,124

0,774

0,185

35

Consultanță

157,046

37,496

29,839

186,885

44,621

3.6

Asistență tehnică

242,921

58,000

46,155

289,076

69,020

TOTAL CAPITOL 3

644,901

153,977

122,113

767,015

183,133

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7.361,013

1.757,518

1.398,592

8.759.605

2.091,446

4.2

Montaj utilaje tehnologice

501,067

119.635

95,203

596,270

142,366

4.3

Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

865,554

206,660

164,455

1.030,009

245,925

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

963,186

229,971

183,005

1.146,192

273,665

4.6

Active necorporale

130,675

31,200

24,828

155,503

37,128

TOTAL CAPITOL 4

9.821,495

2.344,984

1.866,084

11.687,579

2.790,531

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

184,025

43,938

34,965

218,990

52,286

5.1.1

Lucrări de construcții

184,025

43,938

34,965

218,990

52,286

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

99,374

23,726

0,000

99,374

23,726

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

993,165

237,128

188,701

1.181,866

282,183

TOTAL CAPITOL 5

1.276,564

304,793

223,666

1.500,230

358,195

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

11.853,113

2.830,053

2.232,792

14.085,905

3.363,156

Din care : C+M

8.156,258

1.947,391

1.549,689

9.705,947

2.317,395


Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

INDICATORI

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Corpuri de clădire reabilitate, modernizate și extinse

  • ■ Clădiri (Corpuri școală A, B, C) reabilitate și modernizate • Clădiri (Corpuri școală A, B, C) extindere /supraetajare

  • ■ Clădirea (Corp Sală sport) reabilitată și modernizată

4

Sd = 3.797,00 mp Sd = 1.405,68 mp Sd = 324,00 mp


• Săli nou create moderne, destinate procesului educațional

10 spații noi moderne, din care: ■ 8 săli de clasă;

■ 2 cabinete.

■ Spații verzi amenajate

■ S - 2000 mp

■ Incintă curte realibitate

■ S = 345 mp

Amenajări speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilități

  • ■ rampe care va facilita accesul în clădiri (Sală sport și Corp Școală);

  • ■ grup sanitar adaptate necesităților persoanelor cu

3

1

dizabilități (Corp școală);

■ platformă mobilă pe scările de acces la etaj (Corp

1

școală).

Dotări

■ Mobilier;

362

■ Echipamente didactice;

2

■ Dotări specifice sport;

13

• Echipamente IT.

119

Rezultate induse (indirecte)

Creșterea eficienței energetice în unitatea școlară reabilitată

25%

Gradul mediu de utilizare a infrastructurii în unitatea școlară reabilitată

118%