Hotărârea nr. 315/2009

Hotărârea 315/2009 - Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” – reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Liceului Avram Iancu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OT Â R Â R E

privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ' EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA"

- REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI AVRAM IANCU

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA" - REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI AVRAM IANCU - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Câtâniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina. Chira Manuel, Csoma Botond. Florea loan Horea, Gliga Florin-Valentin. Irsay Miklos. Lâszlo Attila. Lâpușan Remus Gabriel. Marcu Valtâr. Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta. Pântea Petru Iacob. Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop loan, Popa Adrian. Popa Liviu, Rațiu Radu Florin. Sandu Mihai, Somogyi Gyula. Suciu Marceluș Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan și Vușcan Gheorghc loan;

Analizând Referatul nr. 127174/445/19.06.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI AVRAM IANCU;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA"- LICEUL AVRAM LXNCU ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Axa prioritară 3. Domeniul de intervenție 3.4, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală. Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Lâszlo Attila

Nr. 315 din 23 iunie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu

22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul mi/nicipiuiui, Jr. Aurora /Hă rin u re


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 315/2009


BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obținerea și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pt protecția mediului

0,00

94.236,75

94.236,75

17.904,98

TOTAL CAPITOL 1

0,00

94.236,75

94.236,75

17.904,98

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, radio-tv etc.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență

tehnică

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului)

0,00

11.727,24

11.727,24

2.228,18

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizație de construcție

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

3.3

Proiectare și engineering

0,00

231.006,50

231 006,50

43.891,24

3.4

Consultantă și expertiză

129.499,00

190.000,00

319.499,00

60 704,81

3.5

Asistentă tehnică

0,00

242.921,40

242.921,40

46.155,07

TOTAL CAPITOL 3

129.499,00

677.855,14

807.354,14

152.979,29

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții

4.1

Construcții și instalații

8.207.480,63

8.207.480,63

1.559.421,32

4.2

Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

35 935,61

2.202.026,32

2.237 961,94

425 212.77

4.3

Dotări

243.501,25

20.515,00

264.016.25

50.163,09

4.4

Echipamente IT

130.674,96

914 180,24

1.044.855,20

198.522,49

TOTAL CAPITOL 4

410.111,83

11.344.202,20

11.754.314,03

2.233.319,67

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

205.187,02

205.187,02

38.985,53

5.1.1

Lucrări de construcții

0,00

205.187,02

205.187,02

38.985.53

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0 00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

0,00

110.800,99

110.800,99

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

1.184 855,08

1.184.855,08

225.122,46

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.500.843,08

1.500.843,08

264.108,00

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate și informare

0,00

16.753,20

16.753,20

3.183,11

6.2

Cheltuieli de audit

0,00

33.506,40

33.506,40

6.366,22

TOTAL CAPITOL 6

0,00

50.259,60

50.259,60

9.549,32

I

TOTAL cheltuieli

539.610,83

13.667.396,77

14.207.007,60

2.677.861,26

II

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

III

TOTAL GENERAL (l+ll)

539.610,83

13.667.396,77

14.207.007,60

2.677.861,26

Buget proiect

16.884.868,86