Hotărârea nr. 314/2009

Hotărârea 314/2009 - Aprobarea proiectului „Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală”, pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNCICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Pântea Petru Iacob, Peter Tcofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Adrian, Pop Ioan, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Niculescu Nicoleta, Sandu Mihai, Somogy Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 127478 din 19.06.2009 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”, pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.1 -„Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Art. 2. (l)Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 31.907.095,77 lei, din care 26.277.292,26 lei reprezintă suma solicitată ca finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ale proiectului ce revine Municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 536.271,27 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția de 275.863,14 lei ce revine Municipiului Cluj-Napoca, reprezentând cheltuielile neeligibilc ale proiectului.

  • (4) Se aprobă contribuția de 4.817.669,10 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 314 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora/Karmure