Hotărârea nr. 313/2009

Hotărârea 313/2009 - Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OI Ă R Ă R E

privind aprobarea documentației tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Cătăniciu Steluța Gustica. Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valcntin. Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtâr, Moisin Radu-Marin. Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin. Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gvula. Suciu Marcelus Lucian. Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 127524/445/19.06.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Axa prioritară 3. Domeniul de intervenție 3.1, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie si dezvoltare locala. Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Lâszlo Attila


(

\

Contrasemnează:

Secretarul nicipiului, Jr. Aur ȚărmureNr. 313 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Bugetul proiectului

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pt.obținerea și amenajarea terenului

1.2

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Amenajarea pt protecția mediului

0,00

239.709,40

239.709,40

45 544.79

TOTAL CAPITOL 1

0,00

239.709,40

239.709,40

45.544,79

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

2.1

Studii de teren

0,00

3.483,00

3.483,00

661,77

2.2

Cheltuieli pt avize, acorduri, autorizații

0,00

2.000,00

2.000,00

380,00

2.3

Proiectare și inginerie

0,00

634.417,00

634.417,00

120.539,23

2.4

Consultanță

78.550,00

438.000,00

516.550,00

98.144,50

2.5

Asistență tehnică

0,00

258.000,00

258.000,00

49.020,00

TOTAL CAPITOL 2

78.550,00

1.335.900,00

1.414.450,00

268.745,50

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli

pentru investiții

3.1

Construcții si instalații

0,00

10.678.843,83

10.678.843,83

2.028.980,33

3.2

Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății

0,00

12.689.793,20

12.689.793,20

2.411.060,71

3.3

Mobilier specific dotării infrastructurii serviciilor de sanatate

197.313,14

0,00

197.313,14

37.489,50

TOTAL CAPITOL 3

197.313,14

23.368.637,03

23.565.950,17

4.477.530,53

4

CAPITOLUL 4 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de șantier

0,00

323.100,00

323.100,00

0,00

4.1.1

Lucrări de construcții și instalații

0,00

223.100,00

223.100,00

42.389,00

4.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

100.000,00

100.000,00

19.000,00

4.2

Cote legale

0,00

149.168,02

149.168,02

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

472.268,02

472.268,02

0,00

5

CAPITOLUL 5 Cheltuieli

diverse și neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

1.261.005,48

1.261.005,48

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.261.005,48

1.261.005,48

0,00

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli

aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate și informare

0,00

16.043,60

16.043,60

3 048,28

6.2

Cheltuieli de audit

0,00

120.000,00

120.000,00

22.800,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

136.043,60

136.043,60

25.848,28

I

TOTAL cheltuieli

275.863,14

26.813.563,53

27.089.426,67

4.817.669,10

II

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

III

TOTAL GENERAL (Ml)

275.863,14

26.813.563,53

27.089.426,67

4.817.669,10

Buget total                                                         31.907.095,77

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 313/2009


Surse de finanțare

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

f

VALOARE

1

Valoarea totală a proiectului, din care:

31.907.095,77

a

Valoarea neeligibilă a proiectului

275.863,14

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

26.813.563,53

c.

TVA

4.817.669,10

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

812.134,41

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

536.271,27

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

275.863,14

III

TVA

4.817.669,10

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

26.277.292,26