Hotărârea nr. 312/2009

Hotărârea 312/2009 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei nr. 47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. Cadastral 7033, aferent apartamentelor nr. 1 şi nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. cadastral 7033, aferent ap.

nr. 1 și 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. cadastral 7033, aferent aferent ap. nr. 1 și 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118478 din 09.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. cadastral 7033, aferent aferent ap. nr. 1 și 2 , în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. cadastral 7033, aferent ap. nr. 1, în cotă de 118/660 mp. și ap. nr.2 în cotă de 80/660 mp., în favoarea domnului Kocsis Sandor și a soției Kocsis Judit-Anna, începând cu data de 05.05.2009.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 1.000 lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, /*            Dr. I^as^^Attila

Nr. 312 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, jf Auraj^/^armure