Hotărârea nr. 311/2009

Hotărârea 311/2009 - Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea apartamentului nr. 16 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Scărişoara nr. 5, înscris în CF colectivă nr. 31705 Cluj şi CF individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale pentru dezlipirea ap. nr. 16, situat în municipiul Cluj -Napoca, str. Scărișoara nr. 5, înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației pentru dezlipirea ap. nr. 16. situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Scărișoara nr. 5, înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 102266/452.1/02.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației cadastrale pentru dezlipirea ap. nr. 16. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Scărișoara nr. 5, înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. nr. 3 1706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea ap. nr. 16, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Scărișoara nr. 5, înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI, astfel:

 • a)  ap. nr. 16 A, se. II, la parter, compus din două camere, cu Su = 30.12 mp., cu p.i.c. 1.04 % parte înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI/L Cota parte din teren în folosință de 10/994 mp. - drept de proprietateîn favoarea lui Ungur Samfira în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 6380 din 31.01.2008;

 • b) ap. nr. 16 B, se. II, la parter, compus din una cameră, cu S„= 11,75 mp., cu p.i.c. 0.41% parte înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI/2. Cota parte din teren în folosință de 4/994 mp. - drept de proprietate în favoarea lui Duduța Petru în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 6374 din 21.01.2008;

 • c)  ap. nr. 16 C. sc. 11. la parter, compus din bucătărie, cămară de alimente, baie, antreu, sas. cu S„= 18.93 mp., cu p.i.c. 0,65 % parte înscris în C.F. colectivă nr. 31705 Cluj și C.F. inividuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI/3, asupra căruia se înscrie dreptul de proprietate în cotă de 72/100 parte în favoarea lui Ungur Samfira și în cotă de 28/100 parte în favoarea lui Duduța Petru. Dreptul de folosință din cota parte de teren de 6.5/994 mp. se înscrie în favoarea lui Ungur Samfira în cotă de 72/100 parte, și în cotă de 28/100 parte în favoarea lui Duduța Petru.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală pentru dezlipirea ap. nr. 16. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Scărișoara nr. 5, înscris în C.F. colectivă nr. 31706 Cluj și C.F. individuală nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință, Dr. Lâszlo\


Nr. 311 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 3 1 1 din 23 iunie 2009

CLUJ-NAPOCA,

Aleea Padis, nr. 1/42

Punct de lucru Piața Cipariu, nr.5

Certificat de autorizare Seria B, nr. 568

Tel 0 7462 04 173. 0 7458 3 106 7 e-mail: arhi top@yahoq.com

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU DEZLIPIRE APARTAMENT

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

MUN. CLUJ-NAPOCA ,

’STR. SCARISOARA, NR. 5

JUD. CLUJ

BENEFICIARI : DUD UT A PETRU

UNGUR SAMFIRA


CLIJ J-NAPDCA.

Aleea Paois. nr. 1/4-2

Punct de lucru Piața Cipariu, nr.5

Certificat de autorizare Seria B, nr. 568 Tel 07462041 73, 0745831067 e-mail: arhi top@yahdq.cdm

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU DEZLIPIRE APARTAMENT

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

MUN. CLUJ-NAPOCA ,

STR. SCARISOARA, NR. 5

JUD. CLUJ

BENEFICIARI : DUDUTA PETRU

UNGUR SAMFIRA

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la o iciu e dastru și publicitate imobiliară, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de instanța competentă din circumscripția în care se află imobilul.

Dată la data de 22.01.2009.

RegistratorCLU J-NAPOC A, Aleea Paois, nr. 1/42

Punct de lucru Piața Cipariu, nr.5 Certificat de autorizare Seria B. nr. 56S TelO7462C4173, D745831D67 e-mail: arhi tqp@yahod.cdm

BORDEROU DE PIESE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2. Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4.  Cerere de solicitare informații si convenție ;

 • 5.  Cerere de recepție si inscriere ;

 • 6.  Planul de amplasament si delimitare a imobilului existent;

 • 7.  Relevee apartamente;

 • 8.  Calculul suprafețelor;

 • 9.  Extrasul de carte funciara pentru informare ;

 • 10. Dovada plătii tarifelor pentru recepție si inscriere in cartea funciara ;

 • 11. Tabelul de mișcare a parcelelor .


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru dezlipire apartament având în caietul de

evidența nr. 196/2009.

 • 2. Beneficiarii lucrării-. DUDUTA PETRU si UNGUR SAMFIRA, cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, str. Scarisoara, nr. 5, ap. 16, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării : S.C. ARHITOP S.R.L. , având certificatul de autorizare Sr. B Nr. 568.

 • 4.  Obiectivul lucrării : Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, din mun. Cluj-Napoca, str. Scarisoara, nr. 5, ap. 16, jud. Cluj.

 • 5. Scopul lucrării: Dezlipire apartament.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Scarisoara, nr. 5, ap. 16, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

 • -   C.F.31706 cu nr. Topo 23122/s/XVI

 • -   C.F.31705 cu nr. Topo 23122/s

C.F.31704 cu nr. Topo 23122;

Contract de Vanzare — Cumpărare nr. 6380 din 31.01.2008;

Contract de Vanzare - Cumpărare nr. 6374 din 21.01.2008;

Documentația cadastrala este pentru Consiliul Local Cluj - Napoca, care printr-o hotarare de comisie va nota dezlipirea in cartea funciara conform contractelor de vanzare cumpărare; precum si rectificare cf. 31706 , in care sunt notate 2 camere, in realitate existând 3 camere.

 • 8.  Operațiuni topo - cadastrale : Terenul l-am identificat in mun. Cluj-Napoca, str. Scarisoara, nr. 5, ap. 16, jud. Cluj. Măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarilor terenului si a vecinilor cu statia totala Leica TC 407 si ruleta de 50 m. Pentru legarea la rețea am folosit lucrările cu

numerele cadatrale: 22194 si 22194-C1 -U16

Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe calculator.

Sistemul de proiecție - Stereografic 1970.
CERERE 17972/2009 ELIBERARE 26.02.2009


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 31706


Municipiul/Comuna CLUJ NAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr crt.

  Nr top

  DESCRIEREA IMOBILULUI

  STR SCARISOARA NR.5

  Pic.% in c.f.col.

  16

  23122/s/

  XVI

  Apt.nr.16,parter,sc.2,compus din: 3 camere,bucătărie,camara alimente,baie,antreu,sas,cu pic: 2,1% in c.f.col.31705.

 • B. Partea a ll-a

  Nr cit

  1

  2

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  STATUL ROMAN in adm.op a

  CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ NAPOCA încheiere nr.3644-5/1975

 • C. Partea a III- a

  ASISTENT R


  RATOR


  Nr crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  1

  NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin CHIT 5163 , pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.773

.ANCPI


i Cerere

i 17587/2009

i Eliberare

i 26,02.2009


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

informare

Cartea funciară cu nr. 31704                                Localitatea Cluj-Napoca

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații

1

23122

TEREN PT. CONSTRUIREA BLOCULUI LIV ALEEA SCARISOARA NR.5

994

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

2.

STATUL ROMAN IN ADM.OPER.

CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ

EXPROPRIERE,ACT.-

INCH.3644/1975 C.F.

SE MENȚIONEAZĂ CA S-A INTABULAT UN BLOC DE AP. -CF.COL 31709.

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NOTA-DREPT DE FOLOSINȚA IN FAVOAREA PROPRIETARILOR DE AP.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la la informare

S-a achitat tariful de 20 lei, prin chitanța nr.5165pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 7.7.39*

&

1NCPL

XGKXT1A XAI ION A LA


CERERE

■ 17984/2009

i ELIBERARE

I 26.02.2009


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr.31705


CLUJ


A. Partea l-a


Nr.crt.

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații

1.

23122/S

STR. SCARISOARA NR.5

BLOC DE LOCUINȚE AVAND ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ, PLANSEU DIN B.A.,ACOPERIȘ TERASA, PARTER SI 4 ETAJE, CU PIC.-FOLOSINȚA TERENULUI DE

994 MP, FUNDAȚII, ACOPERIȘUL, FAȚADA, SCĂRILE, 2 USCATORII,RACORDURI SI BRANȘAMENTE DE APA, CANAL, GAZ. ÎNCĂLZIRE CENTRALA,ELECTRICITATE, TELEFON, 4 HOLURI INTRARE


B. Partea a ll-a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.2

2.

STATUL ROMAN IN ADM.OPER. CONSIULIUL POPULAR MUN. CLUJ DREPT DE PROPRIETATE-

INCH. 3644/1975 C.F.

NOTA ASUPRA PIC. AFERENTE C-TIEI DREPT DE PROPRIETATE

IN FAV. PROPRIETARILOR MENȚIONAȚI IN C.F. INDIVIDUALE


C. Partea a III- a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de lei prin chitanța nr 5164..., pentru serviciul de'publicitate ifriobiliară cu cod 7.7.3. Eliberat laAsistent - r^qistrR0MAN1A

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
NR. 6380 din 31. 01. 2008
LPARTILE CONTRACTANTE

Art.l Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,cu sediul in strada Moților nr.3, reprezentat prin primar EMIL BOC,director economic OLIMPIA MOIGRADAN si director general D.P.M.E.P. STEFANIA FERENCZ pe de o parte UNGUR SAMFIRA posesoar a Buletinului de identitate seria KX. nr. 470279 eliberat de Politia Cluj-Napoca la data de 14.02.2006, domiciliata in Cluj-Napoca, str. SCARISOARA NR.5, PARTER, AP. 16 Jud.CIuj pe de alta parte, in baza Decret- Legea nr.61/1990,Legea nr.85/1992 si Legea nr.76/1994, ca urmare a cererii nr. 69203 din 23.08.2007 aprobat in H.C.L. nr. 832 din 18.12.2007,a intervenit următorul contract:

IJ.OB1ECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul prezentului contract il constituie vanzarea-cumpararea 2 camere si dependințe in comun a locuinței situata in municipiul Cluj Napoca, str. SCARISOARA NR.5, PARTER, AP. 16 conform schiței din documentația de intabulare ce face parte integranta din contract.

•           •           •                      T*

Art.3 Locuința ce se vinde este ocupata de cumpărător in baza contractului de închiriere nr. 36960 din 31.08.1999 si este compusa din 2 camere si dependințe cu o suprafața utila de mp., precum si cota indiviza de 72 % din 2,1% din suprafața de folosința a imobilului identificat sub" nr.topografic 23122/S/XVI din c.f. col. 31705:                                             ;Ț,

Art.4 O data cu locuința se vând următoarele: boxa =______mp. imprejmuiri in cota deFu.:

____%■                            <       ‘ w

Art.5 Se atribuie cumpărătorului(rilor) suprafața de 20,5/994 mp. aferent construcției cota^ de 72 % din 2,1% în folosința conform Legii nr. 18/1991, art. 36.

III. PREȚUL

Art.6. Prețul de vanzare a locuinței.conform procesului-verbal de evaluare nr.

1210/25.11.2007 este de 3414 lei (RON) - in litere - treimiipatrusutepaisprezecelei (RON) din care:

prețul garajului

prețul boxei

prețul magazie prgtuhimprejmuirii

ArL.,7 Cumparatorul(oarea)declar in baza declarației notariale nr. 102 din 24.02.2008 ^ aufontificataTa notar MUREȘ AN DORINA AURORA din Cluj-Napoca ca:

A/jZ-bsuntfoasatorit


si mu'am avut atat eu, soția (soțul), cat si copii minori, sau alt e categorii de persoane, cu d^lî'v, inscrisi in contractul de inchiriere nr. 36960 din 31.08.1999, alta locuința proprietate personal^ si nici nu am instrainat o alta locuința după 1 ianuarie 1990.

IV.MODALITATILE SI CONDIȚIILE DE PLATA

Art.8 Prețul locuinței va fi plătit de cumpărător astfel:

a) Avans valoarea locuinței - 2663 lei (RON) - in litere - douamiisasesutesaizecisitreilei (RON) prețul magaziei prețul boxei imprejmuiri

Total plata avans : - 2663 lei (RON) - in litere - douamiisasesutesaizecisitreilei (RON)

ce s-au achitat in numerar la caseria Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, la data incheierii prezentului contract de vanzare-cumparare cu chitanța nr. 273394 din 31.01.2008.

b) Diferența de 751 lei - saptesutecincizecisiunulei (RON) in 12 rate lunare cu dobanda de

4 % pe an in 1 an, conform contractului de rate lunare nr. 255 din 31.01.2008 anexa Ia prezentul contract.

V.OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI

Art.9 Vânzătorul se obliga sa predea cumpărătorului,locuința ocupata de către acesta in baza contractului de inchiriere nr.36960 din 31.08.1999, in baza procesului verbal de primire-predare a locuinței nr. 480 din 2008 proces-verbal care face parte integranta din prezentul contract de vanzare cumpărare.

VI.OBLIGATIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art.10 Cumpărătorul se obliga sa plateasca prețul locuinței in suma prevăzută la art.8 lit.a si daca e. cazul, eșalonările prevăzute la art.8 lit.b.

VII. RĂSPUNDERE A CONTRACTUALA

Art.ll Nerespectarea obligațiilor de plata prețului de către cumpărător, in condițiile stabilite in cap.IV., duce la plata penalităților de întârziere stabilite de prevederile legale in vigoare, aplicate la suma restanta pentru fiecare zi de întârziere.

Art.12 In cazul neachitarii a sase rate consecutive (si a penalităților ce decurg din neefectuarea plăților) se va proceda la executarea silita, in baza prezentului contract, care are valoare de înscris si constituie titlu executoriu.

Art.13 Locuința, obiect a prezentului contract este grevata cu ipoteca, in favoarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, pana la achitarea integrala a valorii acestuia, in condițiile prezentului contract de vanzare-cumparare.

Art.14 Taxele care se vor achita pentru instituirea ipotecii vor fi suportate de către

cumpărător.

Art.15 Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract de vanzare -

cumpărare sunt de competenta instanțelor de drept comun.              -ț 9

Art.16 Prezentul contract intra in vigoare începând cu data de___.

Art.17 In situația in care se vor stabili alti indici de calcul cu aplicare retroactiva, cumpărătorul se obliga la plata diferenței de preț.

Art. 18Alte precizări                         _____

Art.20 Prezentul contract s-a încheiat in 5 exemplare,in limba romana, toate au valoare de original si avand aceeași forța probanta, din care 3 exemplare se inmaneaza cumpărătorului.


VANZATOR


CUMPĂRĂTORNUMELE SI PRENUMELE

UNGUR SAMFIRA

BULETINUL DE IDENTITATE

Seria K.X. nr. 470279        /


NUMELE SI PRENUMELE


BULETIN DE IDENTITATE

Seria ____ nr._____________


STEFANJA FERENCZ

SEF SERVICIU AD^INIȘJRARE LOCUINȚE GHEOț^GHE CHIRILEAN


ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA PATRTIMONIU MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

ANEXA I.LA CONTRACTUL

DE VANZARE-CUMPARARE

NR. 6380 DIN 31.01.2008


CONTRACT DE RATE LUNARE
NR. 255 DIN 31.01.2008

Art.l Consiliul local al municipiului Cluj Napoca cu sediul in str.Motilor nr. 1-3,reprezentat prin primar EMIL BOC si director economic OLIMPIA MOIGRADAN, in baza contractului de vanzare cumpărare nr. 6380 din 31.01.2008 acorda beneficiarului UNGUR SAMFIRA cu domiciliul in Cluj Napoca, str.SCARISOARA NR.5, PARTER, AP. 16 , născută in Tg.Lapus, ia data de 21.05.1955 fiica lui GHEORGHE si a lui ROSZA posesoare a B.I.seria K.X. nr. 470279 eliberat de Politia Cluj Napoca la data de 14.02.2006 un imprumut in valoare de 751 lei pe o perioada de 1 an cu o dobanda de 4 % pe an, suma reprezentând diferența de plata pentru achitarea contravalorii locuinței in care domicilieaza la adresa de mai sus.

A rt.2 Dobanda totala 15 lei (RON) număr rate 12

RATA CURENTA 63 lei (RON) - DOBANDA CURENTA 1 lei (RON) = 64 lei (RON)

RATA ULTIMA 63 lei (RON) - DOBANDA ULTIMA 1 lei (RON) = 64 lei (RON)

Art.4 Neplata la scadenta a trei rate lunare atrage executarea silita asupra apartamentului si evacuarea persoanelor care ocupa locuinta.Executarea silita se face in baza pezentului contract care are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.

Art.5 Drepturile si obligațiilor pârtilor prevăzute in prezentul contract se completează cu drepturile si obligațiile ce decurg pentru acestea din Legea nr.61/1990, H.G.R.nr.20/1996,H.G.R.nr. 11/1997 si cele prevăzute in contractul de vanzare-cumparare.nr. 6380 din 31.01.2008.

Art.6 Apartamentul este purtător de ipoteca in favoarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca pana la achitarea integrala a acestuia.

Art.7 Sumele achitate din surse proprii nu sunt portatoare de dobânzi.

Eliberat azi__________in 5 exemplare,din care 3 exemplare se

inmaneaza beneficiarului

CUMPĂRĂTOR


CONTRACTANT

CONSILIUL LOC^Jj, AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPONUMELE: UNGUR

PRENUMELE: SAMFIRA

B.I.Seria K.X. nr. 470279


Am citi si am primit 3 exemplare din CONTRACTUL DE RATE LUNARE


NR. 25 DIN 31.01.2008


SEMNĂTURĂVIZAT SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOSeff-.oH -2ooS'
ÎNTOCMIT.

LUCIA B0S


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI   Beneficiar :

CLUJ-NAPOCA         Adresa :

Str.Moților nr. 3 D.F.I.S.

UNGUR SAMFIRA

str. SCĂRIȘOARA nr. 5 ap. 16 Cluj-Napoca

NUMELE SEMNĂTURA

Relevat:   KUDOR MARIA<>^:^ Data :

Desenat:   KUDOR MAR IA        .11.2007

SCHIȚA FUNCȚIONALA

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETATE

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
NR. 6374 din 21. 01. 2008
EPARTILE CONTRACTANTE

Art.l Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,cu sediul in strada Moților nr.3, reprezentat prin primar EMIL BOC,director economic OLIMPIA MOIGRADAN si director general D.P.M.E.P. STEFANIA FERENCZ pe de o parte DUDUTA PETRU posesor al Buletinului de identitate seria K.X. nr. 105263 eliberat de Politia Cluj-Napoca la data de 26.10.2000, domiciliat in Cluj-Napoca, str. SCARISOARA NR. 5, PARTER, AP. 16, Jud.Cluj pc de alta parte, in baza Decret- Legea nr.61/1990,Legea nr.85/1992 si Legea nr.76/1994, ca urmare a cererii nr. 63161 din 31.07.2007 aprobat in H.C.L. nr. 832 din 18.12.2007,a intervenit următorul contract:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul prezentului contract il constituie vanzarea-cumpararea a 1 camera cu dependințe in comun din locuința situata in municipiul Cluj Napoca, str. SCARISOARA NR. 5, PARTER, AP. 16, conform schiței din documentația de intabulare ce face parte integranta din contract.

Art.3 Locuința ce se vinde este ocupata de cumpărător in baza contractului de inchiriere nr. 34876 din 31.08.1999 si este compusa din 1 camera si dependințe in comun cu o suprafața utila de 17,05 mp., precum si cota indiviza de 28 % din 2.1% din suprafața de folosința a imobilului identificat sub nr.topografic 23122/S/XVI din c.f. col. 31705; c.f. ind. 31706.

Art.4 O data cu locuința se vând următoarele: boxa =______mp. împrejmuiri in cota de

________ % . \

Art.5 Se atribuie cumpărătorului(rilor)28% din suprafața de 20.5/994 mp. aferent construcției cota de 28 % din 2,1% în folosința conform Legii nr. 18/1991, ari. 36.

II.PREȚUL

Art.6. Prețul de vanzare a locuinței,conform procesului-verbal de evaluare nr.

195/08.11.2007 este de 1455 lei (RON) - in litere - unamiepatrusutecincizecisicincilei (RON) in care:

irctul garajului

•iretul boxei

srețul magazie

iretul .împrejmuirii

. - Art.7 Cumpărătorul(oarea)declar in baza declarației notariale nr. 5577 din 30.07.2007 si

316 din 14.01.2008 autentificată la notar IANCU ȘTEFAN din Cluj-Napoca ca:

- nu sunt căsătorit

nu am si nu am avut atat eu, soția (soțul), cat si copii minori, sau alt e categorii de persoane, cu drept locativ, inscrisi in contractul de închiriere nr. 34876 din 31.08.1999, alta locuința proprietate personala si nici nu am înstrăinat o alta locuința după 1 ianuarie 1990.

IV.MODALITATILE SI CONDIȚIILE DE PLATA

Art.8 Prețul locuinței va fi plătit de cumpărător astfel:

a) Integral valoarea locuinței - 1455 lei (RON) —in litere-unamiepatrusutecincizecisicincilei (RON)

prețul magaziei

prețul boxei

împrejmuiri

Total plata integral : - 1455 lei (RON) - in litere - unamiepatrusutecincizecisicincilci (RON) ce s-au achitat in numerar la caseria Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, la data încheierii prezentului contract dc vanzare-cumparare cu chitanța nr. 321877 din 21.01.2008.

V.OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI

j '-r Art.9 Vânzătorul se obliga sa predea cumpărătorului,locuința ocupata de către acesta in baza contractului de Închiriere nr. 34876 din 31.08.1999, in baza procesului verbal de primire-predare a locuinței nr. 474 din 2008 proces-verbal care face parte integranta din prezentul contract dc vanzare cumpărare.


PLAN PARTER
SV/r?,^

■ t'y-ftfLLTV cT£-/-

COr^(J/'^> ~?2-X,


Cotă indiviză 1,51%


Nr.

Denumirea

Li.M.

Suprafața

crt.

1.

spațiului Cameră

mp

16,40

2.

Cameră

mp

13,72

3.

Cameră

mp

11,75

4.

Antreu

mp

5,04

5.

Sas

mp

1,20

6.

Bucătărie

mp

7,15

7.

Baie

mp

4,29

8.

Cămară alimente

mp

1,25


Exclusivitate Comun

16,40

13,72

3,63

0,86

5,15

3,09

0,90


A totală =


60,80 mp


A totală =     43,75 mp


VI. OBLIGATIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art.10 Cumpărătorul se obliga sa plateasca prețul locuinței in suma prevăzută la ari.8 lit.a si daca extazul, eșalonările prevăzute la art.8 Iit.b.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.ll Nerespectarea obligațiilor de plata prețului de către cumpărător, in condițiile stabilite in cap.IV., duce la plata penalităților de intarziere stabilite de prevederile legale in vigoare, aplicate la suma restanta pentru fiecare zi de intarziere.

Art.12 In cazul neachitarii a sase rate consecutive (si a penalităților ce decurg din neefectuarea plăților) se va proceda la executarea silita, in baza prezentului contract, care arc valoare de inscris si constituie titlu executoriu.

Art.13 Locuința, obiect a prezentului contract este grevata cu ipoteca, in favoarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, pana la achitarea integrala a valorii acestuia, in condițiile prezentului contract de vanzare-cumparare.

Art.14 Taxele care se vor achita pentru instituirea ipotecii vor fi suportate de catrc cumpărător.

Art.15 Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract de vanzarc -cumpărare sunt dc competenta instanțelor de drept comun.                 q r ,. rq

Art.l 6 Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de__________ .

Art.17 In situația in care se vor stabili alti indici de calcul cu aplicare retroactiva, cumpărătorul se obliga la plata diferenței de preț.

Art. 18Alte precizări

-4-


Art.20 Prezentul contract s-a inchciat in 5 exemplare,in limba romana, toate an \aloare de ■riginal si avand aceeași forța probanta, din care 3 exemplare se inmancaza cumpărătorului.


VÂNZĂTOR

,. • i

!            ■■■■    ■ i                  p

consiliui/local al municipiului

, CLUJ NAPOCA

primar/,

EMIL BO


CUMPĂRĂ I OR


.■7


NUMELE SI PRENUMELE
DUDUTA PETRU

BULETINUL DE IDENTITATE


DIRECTOR ECONOMIC W:

OLIMPIA M&IGRAțDANl. FES ZOOB :

VIZAT SERVICIUL JURIDIC^NTENCIOS

DIRECTOR GENERAL D.P.M.E.P.


Seria K.X. nr. 105263

/

SfțRNNUMELE


NUMELE


BULETIN DE IDENTITATE


VIZAT SE.


Seria _____ nr._______________SEF SERVICIU AEJM1N1STRARE LOCUINȚE GHEORGHE CHIRILEAN


AM PRIMIT AZI 0 5

3 EXEMPLARE DIN CONTRACTUL DE

VANZARE-CUMPARARE (in original

SEMNĂTURĂÎNTOCMIT:   j

ILEANA OLARU ZAINESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIU MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETATE

SERVICIUL: ADMINISTRARE LOCUINȚE

ANEXA II.LA CONTRACTUL

DE V ANZ ARE-C U M PA RARE

NR.6374 DIN 21.01.2008


PROCES VERBAL

NR. 474

de predare-primire a locuinței incheiat azi          J i

Consiliului local al municipiului Cluj Napoca,cu sediul in municipiul Cluj Napoca, str.Moților nr.3, reprezentat prin Direcția Patrimoniu Municipiului si Evidenta Proprietății in calitate de vanzator si subsemnatul DUDUTA PETRU in calitate de cumpărător posesor al B.J.scria K.X. nr. 105263 eliberat de Politia Cluj Napoca la data de 26.10.2000 domiciliat in Cluj Napoca, str. SCARISOARA NR. 5, PARTER, AP. 16, in baza contractului de vanzarc-cumparare nr. 6374 din 21.01.2008, am procedat primul Ia predare si secundul la primirea locuinței situata la adresa str. SCARISOARA NR. 5, PARTER, AP. 16, municipiul Cluj Napoca.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 5 exemplare.

VANZATOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

CUMPĂRĂTOR
_SEF SERVICIU
ÎNTOCMIT;

PLAN PARTER


Cotă indiviză 0,59%


pC- i>'uXfe'^-T ? cTTi-'-.

.---— Q-Vi*.

—      CC-7C//'j APN


Nr.

Denumirea

U.M.

Suprafața

Exclusivitate

Comun

crt.

spațiului

1.

Cameră

mp

16,40

2

Cameră

mp

13,72

3.

Cameră

mp

11,75

11,75

4.

Antreu

mp

5,04

1,41

5.

Sas

m p

1.20

0.34

6.

Bucătărie

mp

7,15

2,00

-7.

Baie

mp

4.29

1,20

8.

Cămară alimente

mp

1,25

0,35

A totală =

60.80 mp

A totală

= :PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Beneficiar :

DUDUȚĂ PEȚRU       i

CLUJ-NAPOCA

Adresa :

str. SCĂRIȘOARA nr. E ap. 16

Str.Moților nr. 3

Cluj-Napdca ,1 /

D.F.I.S.

l/jA            INUMELE SEMNĂTURA

KUDOR MARIA^aX 4”' Data :

KUDOR MARIA      i. .11.2007


<iO


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L-34-48-C-a-4-IV

SCARA: 1:5000
Oficiul de Cadasfru și Pu«citate Imo

ȘONCUTEAN ANA MARJA

inspector de cadastru

Beneficiar : DUDUTA PETRU

UNGUR SAMFIRA

RELEVEU APARTAMENT NR. 16 - PARTER

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

_

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud Cluj.

C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

Sheiifa-Crilt

«C. F. Individuala nr.:

4.70

CAMERA

S-11.75 m.p.

CAMERA

S- 16.40 m.p.


CAMERA

S- 13.72 m.p.

4.90


Nr.

incapere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

CAMERA

16.40

2

CAMERA

13.72

3

CAMERA

11.75

4

ANTREU

5.04

5

SAS

1.20

6

BUCĂTĂRIE

7.15

7

BAIE

4.29

8

C-AMARA ALIMENTE

1.25

Suprafața utila = 60 6

0 mp

Suprafață totala - bu.au

mp

S.C. ARHITOP S.R.L.
i Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imob

I

I ȘONCUTEAN ANA MARI A

inspector de cadastruRELEVEU APARTAMENT NR. 16 - PARTER

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE


Nr. încăpere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

CAMERA

16.40

2

CAMERA

13.72

3

CAMERA

11.75

4

ANTREU

5.04

5

SAS

1.20

6

BUCĂTĂRIE

7.15

7

BAIE

4.29

8

CAM ARA ALIMENTE

1.25

Suprafața utila = 60 ?

0 mp

Suprafața totala = bU.BU

rmpȘONCUTEAN ANA MARI A

inspector de cadastruScara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

MC

1.000

Cluj - Napoca, Aicea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.

C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

C. F. Individuala nr.:

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.

C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

_C. F. Individuala nr.:

g      CAMERA

S- 16.40 mp

CAMERA

S=* 13.72 m.p.

4.90Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

_

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.

C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

C. F. Individuala nr.:

4.10

8       CAMERA

S- 16.40 m.p.

o         CAMERA

S “ 13.72 m_p.

4.90

Nr.

incapere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

CAMERA

16.40

2

CAMERA

13.72

Suprafața utila = 30.1

2 mp

Suprafața totala = 30.12 mpOficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ȘONCUTEAN ANA MARJA

inspector de cadastru
Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scărișoara, nr. 5, jud. Cluj


Nr. Cadastral al terenului                  Suprafața                    Adresa imobilului

1.000 Cluj-Napoca, Aleea Scărișoara, nr. 5, jud. Cluj.


C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

C. F. Individuala nr.:


4.70

CAMERA            o

S - 11.75 m-p.


Nr.

încăpere.

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

CAMERA

11.75

Suprafața utila = 11.7

5 mp

"tsupratata totala = t t.rd mp

KeceptionatI Oficiul de Cadastm și PuMietale I șoncvtean ANA IyÎARIA iaspector de cadastn
r~

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.


C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

,C. F. Individuala nr.:Nr.

incapere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

CAMERA

11.75

Suprafața utila = 11.7

5 mp

Suprafața totala = 117bmpOficiul de Cadastru și Publicitate


ȘONCUTEAN AN A MARI A inspector de cad astru
Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.


C. F. nr.:

31704

UAT

Cluj - Napoca

Cod Unitate Individuala:

C. F. Individuala nr.:Nr.

incapere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

ANTREU

5.04

2

SAS

1.20

3

BUCĂTĂRIE

7.15

4

BAIE

4.29

5

CAMARA ALIMENTE

1.25

Suprafața utila = 18IS

3 mp

Supraiata loiala = 1B.9J

mpinspector de cadastru
RELEVEU APARTAMENT NR. 16C - PARTER

Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1.000

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.

Cluj - Napoca

31704

UAT

C. F. Individuala nr.:

C. F. nr.:

Cod Unitate Individuala:S = 4.29 m.p7


7.15 m.p.-


1' npz -


coJa ot du cșțg A.Nr. încăpere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

ANTREU

5.04

2

SAS

1.20

3

BUCĂTĂRIE

7.15

4

BAIE

4.29

5

CAMARA ALIMENTE

1.25

Suprafața utila = 18.9

3 mp

Suprafața totala = 18.93

mpȘONCUTEAN ANA MARIA

inspector de cadastru


-155STABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR :


SITUAȚIA EXISTENTA (CONFORM C.F.) :

NR. C.F.

COL.

NR. TOPO.

NR.

CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF

(m.p.)

31704

23122

Teren pt. Construirea blocului

IV, Aleea Scarisoara, nr. 5

994

31705

23122/S

Str. Scarisoara, nr. 5;

Bloc de locuințe avand zidărie de cărămidă planseu din B.A., acoperiș terasa, parter si 4 etaje, cu pic - folosința terenului de 994 m.p, fundații, acoperișul, fațada, scările, 2 uscatorii, racorduri si branșamente de apa, canal, gaz, incalzire centrala, electricitate, telefon, 4 holuri, intrare.

31706

23122/S/XVI

-

e(-^

Apt. Nr. 16, parter, sc. 2, compus din         camere,

bucătărie,    camara alimente,

baie, antreu, sas, cu pic: 2.1/% in cf. Col. 31705.PROPRIETARISITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE APARTAMENT:

NR. C.F. COL.

NR. TOPO.

NR.

CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila

m.p.

Cota

P.I.C %

Nou

23122/S/XVI/l

Oi-dlțfr-

Apt. Nr. 16A, parter, sc. 2, compus din : 2 camere, avand suprafața utila 30.12 m.p., cu pic: 1.04/% in cf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 10/994.

30.12

1.04

Drept de proprietate, in favoarea:

STATUL ROMAN in adm oper. CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ - NAPOCA

Nou

23122/S/XVI/2

Apt. Nr. 16B, parter, sc. 2, compus din : 1 camera avand suprafața utila 11.75 m.p., cu pic: 0.41/% incf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 4/994.

11.75

0.41

Nou

23122/S/XVI/3

Apt. Nr. 16C, parter, sc. 2, compus din : bucătărie, camara alimente, baie, antreu, sas, avand suprafața utila 18.93 m.p., cu pic: 0.65/% in cf. Col. 31705. Cota parte de teren in folosința 6.5/994.

18.93

0.65

SITUAȚIA PROPLSA - CONFORM CONTRACTELOR DE
VANZARE COMPARARE:


NR. C.F.

COL.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila

m.p.

Cota

P.I.C %

Nou

23122/S/XVI/1

Apt. Nr. 16A, parter, sc. 2,

30.12

1.04

Drept de proprietate, cu titlu de cumpărare in favoarea:

compus din : 2 camere, avand

UNGUR SAMFIRA

suprafața utila 30.12 m.p., cu pic: 1.04/% incf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 10/994.

Nou

23122/S/XVI/2

Apt. Nr. 16B, parter, sc. 2,

11.75

0.41

Drept de proprietate, cu titlu de cumpărare in

favoarea:

compus din : 1 camera avand

DUDUTA PETRU

suprafața utila 11.75 m.p., cu pic: 0.41/% in cf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 4/994.

Nou

23122/S/XVI/3

Apt. Nr. 16C, parter, sc. 2, compus din : bucătărie, camara

18.93

0.65

Drept de proprietate, cu titlu de cumpărare ca comun in favoarea:

bun

-Ci l(.Q,

alimente, baie, antreu, sas,

UNGUR SAMFIRA - in cota de 72/100;

avand suprafața utila 18.93 m.p., cu pic: 0.65/% in cf. Col. 31705.

DUDUTA PETRU - in cota de 28/100

Cota parte de teren in folosința

____

6.5/994.

57 • ' ’ •.


întocmit :


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR :


SITUAȚIA EXISTENTA (CONFORM C.F.) :

NR. C.F.

COL.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF

(m.p.)

31704

23122

Teren pt. Construirea blocului

IV, Aleea Scarisoara, nr. 5

994

31705

23122/S

Str. Scarisoara, nr. 5;

Bloc de locuințe avand zidărie de cărămidă planseu din B.A., acoperiș terasa, parter si 4 etaje, cu pic - folosința terenului de 994 m.p, fundații, acoperișul, fațada, scările, 2 uscatorii, racorduri si branșamente de apa, canal, gaz, incalzire centrala, electricitate, telefon, 4 holuri, intrare.

31706

23122/S/XVI

2 howfe

Apt. Nr. 16, parter, sc. 2, compus din :      camere,

bucătărie,    camara alimente,

baie, antreu, sas, cu pic: 2.1/% in cf. Col. 31705.


PROPRIETARI


Drept de proprietate, in favoarea:

STATUL ROMAN in adm oper. CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE APARTAMENT:

NR. C.F.

COL.

NR. TOPO.

NR.

CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila

m.p.

Cota

P.I.C %

Nou

23122/S/XVI/l

Qi-V/cti

Apt. Nr. 16A, parter, sc. 2, compus din : 2 camere, avand suprafața utila 30.12 m.p., cu pic: 1.04/% incf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 10/994.

30.12

1.04

Drept de proprietate, in favoarea:

STATUL ROMAN in adm oper. CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ - NAPOCA

Nou

23122/S/XVI/2

Qi-Ltee

Apt. Nr. 16B, parter, sc. 2, compus din : 1 camera avand suprafața utila 11.75 m.p., cu pic: 0.41/% in cf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 4/994.

11.75

0.41

Nou

23122/S/XVI/3

Oi'Ullt.

Apt. Nr. 16C, parter, sc. 2, compus din : bucătărie, camara alimente, baie, antreu, sas, avand suprafața utila 18.93 m.p., cu pic: 0.65/% in cf. Col. 31705. Cota parte de teren in folosința 6.5/994.

18.93

0.65

CA


SITUAȚIA PROPUSA - CONFORM CONTRACTELOR DE
VANZARE CUMPĂRARE:

NR.

C.F.

COL.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila

m.p.

Cota

P.I.C %

Nou

23122/S/XVI/l

Zhohilh-

Qt-U/Grl-

Apt. Nr. 16A, parter, sc. 2, compus din : 2 camere, avand suprafața utila 30.12 m.p., cu pic: 1.04/% incf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 10/994.

30.12

1.04

Drept de proprietate, cu titlu de cumpărare in favoarea:

UNGUR SAMFIRA

Nou

23122/S/XVI/2

Ql-UlQb

Apt. Nr. 16B, parter, sc. 2, compus din : 1 camera avand suprafața utila 11.75 m.p., cu pic: 0.41/% in cf. Col. 31705.

Cota parte de teren in folosința 4/994.

11.75

0.41

Drept de proprietate, cu titlu de cumpărare in favoarea:

DUDUTA PETRU

Nou

23122/S/XVI/3

0/

Apt. Nr. 16C, parter, sc. 2, compus din : bucătărie, camara alimente, baie, antreu, sas, avand suprafața utila 18.93 m.p., cu pic: 0.65/% in cf. Col. 31705. Cota parte de teren in folosința 6.5/994.

18.93

0.65

Drept de proprietate, cu titlu de cumpărare ca bun comun in favoarea:

UNGUR SAMFIRA - in cota de 72/100;

DUDUTA PETRU - in cota de 28/100întocmit: S.C. ARI1ITOP t.KL. "X
' /*Wowns A '    I® ^CjVZlHOinV BG

.             a 7/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători ( mp )

Valoarea de impozitare (lei)

1

2

3

4

1

Cc

1.000

Total

1.000


Mențiuni

5


Cod. Constr.


Suprafața construita la sol (mp)


8. Date reieritoaie ia construcții

Valoarea de impozitare (mp)


Mențiuni


C1          812


C1 - Bloc de locuințe cu 50


apartamente.


Total

812

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție

- - • ------------

Pct.

E(m)

N (m)

7

585933.26

394906.30

8

585933.39

394907.65

9

585933.72

394986.26

5

585921.25

394986.38

6

585920.84

394906.33

Suprafața totala masurata = 1.000 m p.

Suprafața din act = 994 m p


Executant:
Scara: 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

O

1.000 m.p.

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

31704

IJAT        Cluj - Napoca

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1: 500


..       , Categoria de

Nr parcelai    ,

folosința

Suprafața din 1 măsurători

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

1 2

3

4

1        Cc

1.000

Total

1.000


Mențiuni

5


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1.000 m.p.

Cluj - Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 5, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

31704

UAT       Cluj - Napoca

B. Date fetei iioare ia construciii

Cod. Constr.

C1

Suprafața construita la sol (mp)

812

Valoarea de impozitare (mp)

Total

812

Inventar de coordonate Sistem de proiecție.

Pct.

E(m)

N (m)

7

585933.26

394906.30

8

585933.39

394907.65

9

585933.72

394986.26

5

585921.25

394986.38

6

585920.84

394906.33

Suprafața totala masurata = 1.000 m.p. Suprafața din act = 994 m.p


Mențiuni

C1 - Bloc de locuințe cu 50 apartamente.Ol.Of