Hotărârea nr. 31/2009

Hotărârea 31/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., introducere în intravilan pentru construire locuinţe familiale, Zona str. Viile Dâmbului Rotund; beneficiar: Buzaşi Zoltan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru introducere în intravilan pentru construire locuințe familiale

Zona str. Viile Dâmbului Rotund

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - pentru introducere în intravilan pentru construire locuințe familiale, Zona str. Viile Dâmbului Rotund - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47678/43/03.12.2008 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu - pentru introducere în intravilan pentru construire locuințe familiale, zona str. Viile Dâmbului Rotund, beneficiar Buzasi Zoltan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47678/100285/22.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru introducere în intravilan pentru construire locuințe familiale, zona str. Viile Dâmbului Rotund, beneficiar Buzasi Zoltan, prin care se intoduce în intravilanul municipiului Cluj-Napoca zona studiată și se stabilesc; funcțiunea zonei UTR = L2 - subzona locuințelor situate pe versanți slab construiți, POT max. = 15% și CUT max. = 0,24 mc/mp teren, reglementările privind regimul de înălțime P+M, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47678/100285/22.07.2008.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 31 din 13 ianuarie 2009


(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Jr. Radu-Marin Moisin